EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Audyt i Kontrola, Psychologia Kontroli
01. METODYKA POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO/AUDYTU W INSTYTUCJI/FIRMIE
02. ORGANIZACJA KOMÓRKI KONTROLNEJ/AUDYTU ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INSTYTUCJI/FIRMIE
03. DOBÓR PRÓBY DO KONTROLI W PROCESIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ZEWNĘTRZNEJ ORAZ W AUDYCIE
04. PROCEDURY ANALITYCZNE JAKO METODA UZYSKIWANIA DOWODÓW KONTROLI/AUDYTU
05. DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW KONTROLI – DOKUMENTACJA KONTROLNA
06. KONTROLA/AUDYT W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
07. KONTROLA/AUDYT W OBSZARZE PLANOWANIA PRODUKCJI ORAZ JEJ CIĄGŁOŚCI, EFEKTYWNOŚCI I WYDAJNOŚCI
08. KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W 2019 ROKU
09. POSTĘPOWANIE KONTROLNE W PRAKTYCE W 2019 ROKU, DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO
10. KONTROLER/AUDYTOR – PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY W PRACY KONTROLERA, AUDYTORA, PRZECIWDZIAŁANIE RUTYNIE I WYPALENIU ZAWODOWEMU.
11. KONTROLER/AUDYTOR – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ POSTAW ASERTYWNYCH W KONTROLI/AUDYCIE
12. KONTROLA WEWNĘTRZNA/AUDYT PROCESÓW KSIĘGOWYCH W INSTYTUCJI/FIRMIE
13. KONTROLA/AUDYT DOKUMENTACJI I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ WYBRANYCH PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W FIRMIE
14. KONTROLA/AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI UJMOWANIA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM FIRMY/INSTYTUCJI
15. KONTROLA/AUDYT -WYKRYWANIE I ZWALCZANIE OSZUSTW FINANSOWYCH I KORUPCJI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
16. KONTROLA WEWNĘTRZNA / AUDYT ŚLEDCZY W ZAKRESIE WYKRYWANIA OSZUSTW I NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH W FIRMACH/INSTYTUCJACH
17. KONTROLA/AUDYT W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH/FIRMACH PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW
18. MOBBING I DYSKRYMINACJA W INSTYTUCJI/FIRMIE – KONTROLA / AUDYT W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PROCEDUR ROZPOZNAWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU MOBBINGU
19. KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO(INSTYTUCJACH I FIRMACH)
20. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKRESIE RODO W URZĘDZIE / FIRMIE/INSTYTUCJI.
21. POSTĘPOWANIE KONTROLNE, DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO
22. DOSKONALENIE PROCESU I TECHNIK AUDYTOWANIA
23. PSYCHOLOGIA W PRACY KONTROLERA, AUDYTORA – PRAKTYCZNY WARSZTAT KREOWANIA ODPOWIEDNICH ZACHOWAŃ PODCZAS KONTROLI
24. FUNDUSZ PRACY – KONTROLA I WERYFIKACJA POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ W RAMACH USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
25. KONTROLA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2014-2020
26. PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI W SYSTEMIE WDRAŻANIA PO WER I RPO WP 2014-2020
27. WARSZTATY KONTROLERSKIE
28. PSYCHOLOGIA PRACY KONTROLERA