EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy
101. CUDZOZIEMCY Z KRAJÓW TRZECICH W POLSCE- POBYT I PRACA (DOKUMENTACJA, FORMALNOŚCI, PROCEDURY)
102. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE WOBEC OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI PUP W 2019 R. ORAZ 2020 R.
103. ZASADY ORGANIZACJI I MONITOROWANIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
104. DOTACJE, REFUNDACJE I INNE FORMY WSPARCIA PRACODAWCÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH. ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS.
105. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA. PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, FORMY WSPARCIA PRZYZNAWANE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ- OBECNY STAN PRAWNY.
106. PRACOWNICY REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ – WSPÓŁPRACA Z DORADCĄ KLIENTA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z REALIZACJI ZADAŃ
107. REJESTRACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE(W PUP), KOORDYNACJA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
108. DORADCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO PARTNEREM PRACODAWCY W BIZNESIE W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY.
109. DORADCA KLIENTA/PRACOWNIK URZĘDU PRACY –PROFESJONALISTA Z ZAKRESU AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH
110. NOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED PRACOWNIKAMI PUP ORAZ CAZ – WARSZTAT PODNOSZĄCY KOMPETENCJE POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW
111. BEZROBOTNI I PRACODAWCY- KOMPENDIUM PRAKTYCZNEJ WIEDZY WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
112. PRAWIDŁOWA REALIZACJIA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY – KOMPENDIUM PRAKTYCZNEJ WIEDZY DOTYCZĄCEJ ZASAD ORGANIZACJI I MONITOROWANIA ZAWIERANYCH UMÓW
113. PRAWIDŁOWA REALIZACJA PRZEZ URZĄD PRACY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS – FORMY WSPARCIA, WSKAŹNIKI ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ OSÓB
114. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
115. ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY JAKO NARZĘDZIE PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROZATRUDNIENIOWYCH I EFEKTYWNEJ REALIZACJI USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
116. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH – PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH WARSZTATY DLA KLIENTÓW URZĘDU PRACY
117. DORADCA KLIENTA JAKO TRENER DORADZTWA ŻYCIOWEGO I ZAWODOWEGO. SKUTECZNY WARSZTAT JAK PRACOWAĆ Z KLIENTEM NA ŚCIEŻCE JEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO W TRAKCIE PROCESU POSZUKIWANIA PRACY.
118. WYKORZYSTANIE METOD I NARZĘDZI COACHINGOWYCH W PRACY DORADCY KLIENTA JAKO INNOWACYJNA METODA WSPARCIA I ROZWOJU W PROCESIE POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA
119. PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ INSTYTUCJONALNEGO, TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z TRUDNYM KLIENTEM – WARSZTAT PRAKTYCZNY
120. KFS W 2019 R. – PRAKTYCZNE KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW PSZ
121. POMOC DE MINIMIS STOSOWANA W WYBRANYCH USŁUGACH I INSTRUMENTACH RYNKU PRACY
122. PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH (TSR) – NOWOCZESNA METODA PRACY Z BEZROBOTNYMI
123. STAŻE W TEORII I PRAKTYCE OD PRZYJĘCIA WNIOSKU DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZAWARTEJ UMOWY– KOMPENDIUM PRAKTYCZNEJ WIEDZY
124. PRAWIDŁOWY ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE I ZNOWELIZOWANE PRZEPISY KPA, USTAW POWIĄZANYCH I AKTÓW WYKONAWCZYCH – WARSZTAT PRAKTYCZNY Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA ORAZ DANYCH POZYSKANYCH Z ZUS
125. KURS TRENERA PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z ELEMENTAMI COACHINGU I MENTORINGU
126. WINDYKACJA I UMORZENIE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W ZAKRESIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH OSOBOM, KTÓRE UTRACIŁY PRACĘ
127. KONTROLE ZEWNĘTRZNE – PROCEDURY POSTĘPOWANIA, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE KONTROLI WYKONYWANYCH PRZEZ URZĘDY PRACY
128. KONTROLE ZEWNĘTRZNE/WIZYTY MONITORUJĄCE W 2019 ROKU WYKONYWANE PRZEZ URZĘDY PRACY – PRZEPISY PRAWNE I PRAKTYKA
129. SI SYRIUSZ – NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ NOWYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY
130. KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI W URZĘDACH PRACY. RACHUNKOWE I PODATKOWE SKUTKI GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI KRAJOWYMI ORAZ UNIJNYMI BĘDĄCYMI W DYSPOZYCJI URZĘDÓW PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI MINISTERIALNYCH
131. VADEMECUM KADROWE I FINANSOWE W URZĘDZIE PRACY – WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)
132. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI – W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY
133. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS. EURO W URZĘDZIE PRACY W REALIZACJI ZADAŃ UP WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)
134. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W 2019 R. W KONTEKŚCIE WYKONYWANYCH ZADAŃ Z USTAWY O PROMOCJI I (…)
135. PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA W RELACJI Z KLIENTAMI URZĘDU PRACY I WSPÓŁPRACOWNIKAMI
136. ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ I DE MINIMIS W 2019 ROKU PRZEZ PUP W RAMACH USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. DOKUMENTACJA, ZAWIERANIE UMÓW, ROZLICZENIA – W 2019 ROKU
137. FUNDUSZ PRACY – KONTROLA I WERYFIKACJA POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ W RAMACH USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
138. TRENER DORADZTWA ŻYCIOWEGO I ZAWODOWEGO – METODA TSR
139. PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH (TSR) – NOWOCZESNA METODA PRACY Z KLIENTEM
140. MOTYWOWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH DO ZMIANY POSTAW NA RYNKU PRACY
141. AKADEMIA TRENERA: KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI TRENERSKICH I PROWADZENIA SZKOLEŃ
142. STANDARDY I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ
143. METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
144. KOMPENDIUM WIEDZY PROFESJONALNEGO DORADCY KLIENTA –WYZWANIA 2019 ROKU – WARSZTAT DOSKONALĄCY DLA POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALISTÓW DS.PROGRAMÓW – NOWOCZESNE METODY I NARZĘDZIA W POŚREDNICTWIE PRACY
145. STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W OPARCIU O KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
146. SKUTECZNY PRACOWNIK URZĘDU PRACY REALIZUJĄCY ZAPISY USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…) – PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA URZĘDY PRACY
147. NOWOCZESNY MARKETING USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY KLUCZEM DO OSIĄGNIĘCIA WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ I FILAREM BUDUJĄCYM POZYTYWNY WIZERUNEK PUP
148. SKUTECZNA AKTYWIZACJA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W 2019 ROKU – NOWOCZESNE METODY I NARZĘDZIA W POŚREDNICTWIE PRACY
149. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – SZKOLENIA I BONY SZKOLENIOWE JAKO RODZAJ ORAZ PODSTAWOWY ELEMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ W 2019 ROKU
150. EFEKTYWNY PRACOWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO W 2019 ROKU WYKONUJĄCY ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I (…)
151. KADRY W URZĘDZIE PRACY – WYZWANIA 2019 ROKU ZGODNIE Z USTAWĄ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA (…)
152. PRACOWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2019 ROKU WSPARCIEM REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)– CZĘŚĆ 1
153. PRACOWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2019 ROKU WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)– CZĘŚĆ 2
154. PRACOWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2019 ROKU– WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)CZĘŚĆ 3
155. POSZERZENIE INTEGRACJI ZESPOŁU PRACOWNICZEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY, KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BUDOWANIA WSPÓŁPRACY, UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ZAŻEGNYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE PRACOWNIKÓW – SPRAWNY I KOMPETENTNY URZĄD PRZYJAZNY DLA KLIENTA
156. INFORMACJA STAROSTY W DOBIE WYMAGAJĄCEGO RYNKU PRACOWNIKA. ROLA DORADCY KLIENTA PRZY PRZEPROWADZANIU TESTU RYNKU PRACY
157. PRAWIDŁOWA REALIZACJA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZAWIERANYCH Z OSOBAMI BEZROBOTNYMI I PRACODAWCAMI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY I AKTÓW WYKONAWCZYCH. ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ZWROTU DOTACJI, REFUNDACJI, BONÓW NA ZASIEDLENIE I STYPENDIÓW STAŻOWYCH – WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH I ORZECZNICTWO SĄDÓW W TYM ZAKRESIE
158. FUNDUSZ PRACY ORAZ RACHUNKOWOŚĆ W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY – EWIDENCJA KSIĘGOWA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH
159. TWORZENIE KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
160. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE REALIZACJI ZADAŃ Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)
161. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W ŚWIETLE ZADAŃ POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA GRUNCIE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ USTAWY O REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
162. METODY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI AKTYWNYCH FORM ZATRUDNIENIE W URZĘDACH PRACY. DZIAŁANIA W ZAKRESIE DOBORU KANDYDATÓW I WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI W OBLICZU ZMIAN NA RYNKU PRACY W POLSCE – WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI, WYTYCZNE MRPIPS
163. JAK PRAWIDŁOWO UDZIELAĆ, ROZLICZAĆ I ZABEZPIECZAĆ PRZYZNAWANE Z PFRON OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ UDZIELANY PRACODAWCOM ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ?
164. PUBLIC RELATIONS W NOWOCZESNYM URZĘDZIE PRACY WSPARCIEM REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA(…)
165. PRACOWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO W URZĘDZIE PRACY W 2019 ROKU– WSPARCIEM W REALIZACJI ZAPISÓW USTAWY O PRMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACCH RYNKU PRACY, Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONOWANIA PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (EPUAP)
166. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W 2019 ROKU
167. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W 2019 ROKU – UREALNIENIE POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM WEDŁUG ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW W 2019 ROKU
168. INNOWACYJNE METODY SKUTECZNEJ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
169. SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
170. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY W PRAKTYCE PUP
171. POMIAR EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW RYNKU PRACY PRZY WYKORZYSTANIU ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO MRPIPS-02, ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO MRPIPS-01 ORAZ USŁUGI ZUS U4
172. ZAŁOŻENIA PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „ZA ŻYCIEM” W ASPEKCIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY
173. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW W 2019 R.
174. NOWOCZESNE METODY I NARZĘDZIA W POŚREDNICTWIE PRACY
175. REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W PRAKTYCE URZĘDU PRACY WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW – WARSZATY 2019
176. REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY – EWIDENCJA – ŚWIADCZENIA WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW W 2019 ROKU
177. PRACOWNICY REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ – PRAKTYCZNY WARSZTAT W ODNIESIENIU DO OSÓB POLSKIEGO I ZAGRANICZNEGO POCHODZENIA
178. NOWE PODEJŚCIE DO KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ URZĘDY PRACY KONTROLE ZEWNĘTRZNE U PRACODAWCÓW PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW – PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY WEDŁUG NOWEJ USTAWY „PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW(TZW. KONSTYTUCJA DLA BIZNESU)”
179. PRAWIDŁOWY ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE I ZNOWELIZOWANE PRZEPISY KP, KC, KPA, USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, RODO I DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ