EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
03UE. OSZUSTWA FINANSOWE I KORUPCJA W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy prawnej, nabycie umiejętności rozpoznawania, wykrywania i przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, sposobów postępowania w przypadku podejrzenia zaistnienia czynów niezgodnych z prawem.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Prawnik, finansista, praktyk w dziedzinie projektowania, rozliczania oraz kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Radca prawny.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rozpoznawanie oszustw finansowych i przestępstw w projektach współfinansowanych ze środków UE.

 1. Informacje ogólne o problemie korupcji i oszustwach finansowych w projektach unijnych.
  • Czym jest nadużycie finansowe, korupcja oraz nieetyczne zachowania – różnice i cechy wspólne.
  • Kto popełnia oszustwa i przestępstwa – dlaczego?
  • Jaki koszt ponosi budżet w związku z nadużyciami finansowymi, jak to się odbija na jej wizerunku instytucji dysponującej środkami unijnymi ?
 2. Wykrywanie oszustw
  • Analiza behawioralna
  • Przyczyny popełniania oszustw i nadużyć
  • Charakterystyka zjawiska oszustwa i nadużycia
  • Pojęcie zawodowego oszustwa finansowego
  • Rodzaje oszustw finansowych
  • Wybrane aspekty analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw finansowych
  • Schematy oszustw zakupowych, w tym przetargowych
  • Jak wykrywać oszustwa zakupowe?
  • Schematy oszustw płacowych
  • Jak wykrywać oszustwa płacowe?
  • Praktyczne sposoby walki ze sprawcami oszustw i nadużyć
  • Wykrywanie
  • Odstraszanie
  • Procedury zwalczania oszustw i nadużyć
  • Opracowywanie procedur zwalczania oszustw i nadużyć
  • Przykłady nieprawidłowych praktyk księgowych. Sposoby ich wykrywania
  • Problematyka wiarygodności dokumentów

II. Rozpoznawanie i zwalczanie korupcji w projektach z udziałem środków UE

 1. Co to jest korupcja
 2. Definicja
 3. Wymiary korupcji
 4. Korupcja i sfera publiczna
 5. Sfera prywatna i publiczna
 6. Korupcja w sferze publicznej
 7. Konflikt interesów
 8. Dyskusja – jakie konsekwencje może nieść konflikt interesów
 9. Skala korupcji w projektach współfinansowanych ze środków unijnych
 10. Pomiar korupcji
 11. Skala korupcji – Polska na tle innych krajów UE
 12. Korupcja jako przestępstwo – regulacje dotyczące korupcji w polskim prawie
 13. Typy korupcji i ich konsekwencje
 14. Korupcja i zaufanie
 15. Korupcja jako kontrakt
 16. Korupcja w polityce
 17. Studia przypadków (poszukiwanie i analizowanie przykładów korupcji praca w grupie)
 18. Instytucjonalne uwarunkowania korupcji
 19. Stanowienie prawa wewnętrznego i jego praktyczne przenoszenie na grunt podpisywanych umów przez instytucje udzielające dofinansowania
 20. Przejrzystość instytucji – przewidywalność procedur
 21. Kontrola procesów decyzyjnych
 22. Analiza procesu decyzyjnego (przykładowego) i poszukiwanie zagrożeń korupcyjnych – burza mózgów
 23. Jak uczynić instytucję bardziej przejrzystą – własne doświadczenia uczestników
 24. Przeciwdziałanie korupcji w Polsce
 25. Rządowe strategie antykorupcyjne
 26. Przeciwdziałanie korupcji w WUP, PUP oraz samorządzie
 27. Systemy jakości ISO i CAF a korupcja
 28. „Nakładka antykorupcyjna” w systemie ISO

III. Zachowanie nieetyczne – oszustwa finansowe czy korupcja? – Normy postępowania

 1. Kodeks etyki pracownika
  • Normy wyznaczające właściwą postawę
  • Normy stojące na straży rzetelności i uczciwości
  • Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu
  • Normy regulujące stosunki
 2. Podstawy działań nieetycznych i antykorupcyjnych w urzędzie
  • Budowanie granic i asertywne domaganie się w relacjach zawodowych
  • Autodiagnoza osobistego stylu komunikowania się w relacjach zawodowych
  • Przejrzysta komunikacja w relacjach zawodowych wg zasad ‘’clear hand’’
 3. Struktura zachowania nieetycznego i korupcyjnego – omówienie poszczególnych elementów
  • Łapówkarstwo
   • przyjęcie łapówki
   • danie łapówki
   • pośredniczenie w łapówkarstwie
   • sprowokowanie łapówki
   • Opłacony protekcjonizm
   • Nepotyzm
   • Szantaż
   • Defraudacja pieniędzy publicznych
  • Przyczyny zachowań niezgodnych z prawem i normami etycznymi oraz ich konsekwencje
   • Gospodarcze
   • Etyczne
   • Karne
  • Przejrzysty Urząd jako wynik dobrej współpracy w zespole
   • Warunki organizacyjne i psychologiczne blokujące właściwe zarządzanie przepływem informacji i wiedzy jako możliwy czynnik korupcjogenny
   • Określanie standardów kooperacji w urzędzie – aspekt psychologiczny
   • Lider a szef, modelowanie wzorców zachowań i pozycji nieformalnej w grupie
   • Prawidłowości funkcjonowania grupy w kontekście zachowań o charakterze korupcyjnym
   • Nawiązywanie kontaktów zawodowych – warunki, atuty i zagrożenia
   • Wprowadzanie zmiany w zespole i miejscu pracy – wzmacnianiem, albo osłabianiem działań antykorupcyjnych w urzędzie
  • Podejmowanie rozstrzygnięć i rozwiązywanie konfliktów
   • Wyznaczanie standardów podejmowania decyzji w urzędzie oraz podpisywania umów
   • Konflikt interesów – prowadzenie negocjacji w sytuacji korupcjogennej
  • Psychologiczne aspekty zachowań etycznych, opartych na wartościach
   • Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy
   • Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
   • Manipulacje, autotest podatności na manipulację
   • Obrona przed manipulacjami i socjotechnikami budowania zobowiązań
   • Minimalizowanie psychologicznych kosztów podejmowania przedsięwzięć antykorupcyjnych – wykorzystanie osobistych zasobów w pełnieniu roli lidera standardów etycznych i działań antykorupcyjnych
  • Budowanie pozytywnego wizerunku publicznego pracowników i urzędu

IV. Przeciwdziałania i walka ze skutkami oszust finansowych i nadużyć oraz korupcją w sferze realizowanych projektów EFS.

 1. Współpraca urzędów z organami ścigania – dobre praktyki,
 2. Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe,
 3. Schemat przepływu informacji o nieprawidłowościach,
 4. Ochrona informacji niejawnych – dane osobowe,
 5. Przykłady nieprawidłowości w realizacji projektów – wskazówki dla administracji,
 6. Europejski Urząd ds. zwalczania nieprawidłowości – OLAF,
 7. Inne instytucje międzynarodowe działające w zakresie zwalczania zjawisk korupcji i oszustwa,
 8. Zalecenia UKS i KE w zakresie naruszeń przepisów Prawa Zamówień Publicznych,
 9. Kwestia odrębnej księgowości,
 10. System kontroli wg prawa UE,
 11. Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego,
 12. Kontrole na miejscu realizacji projektów, kontrole systemowe – audyty
 13. Jak kontrolować projekt, aby zminimalizować możliwość przeoczenia nieprawidłowości,
 14. System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości,
 15. Przepisy ustawy o finansach publicznych w walce z oszustwami finansowymi – omówienie.
 16. Nieprawidłowości w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

V. Ćwiczenia praktyczne zachowań korupcyjnych oraz oszustw .

 1. Jak przeprowadzić konstruktywną burzę mózgów dotyczącą oszustw (Ćwiczenie pt. – “Myśl jak złodziej”).
 2. Stworzenie profilu nadużyć finansowych dla WUP i PUP.
 3. Jak ocenić Waszą podatność na atak, jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa i jak ocenić jego wpływ na organizację. (ćwiczenie – “nie strzelać do posłańca!”)
 4. Czym jest apetyt i tolerancja.
 5. Korzystanie z mapy ryzyka w celu dopasowania swoich badań kontrolnych i programów budowania świadomości.

VI. Pytania i indywidualne konsultacje

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.