EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
04UP. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY- OMÓWIENIE PRAWA I PROCEDUR W 2022 R.
[wptb id="6418" not found ]

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Prowadzący: Przemysław Maślanka  – magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA
1. OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY
– zakres podmiotowy i przedmiotowy oświadczenia
– przesłanki pozytywne dotyczące wpisu do ewidencji
– liczenie okresów – nowe przepisy
– analiza wniosku pod kątem braków formalnych
– przepisy kpa w związku z prowadzonym postępowaniem (wezwania, odmowa wszczęcia postępowania, zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy)
– uchylenie przepisów martwych dot. zawodów i innych krajów- nowe przepisy
– odmowy wpisu oświadczenia (obligatoryjne i fakultatywne)
– wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do analizy oświadczenia
– COVID a praca na oświadczeniu- nowe przepisy
– powiadomienia o podjęciu, przerwaniu, niepodjęciu pracy- nowe przepisy
– obowiązki pracodawcy
– sankcje z nielegalnego zatrudniania cudzoziemców
– sytuacje, w których wpis nowego oświadczenia nie jest wymagany (ustawa o promocji i specustawa)
– zmiana warunków pracy- nowe przepisy i wytyczne
– omówienie funkcjonalności systemu Syriusz Std
2. ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ
– legalna praca po zakończeniu ważności zezwolenia TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– praca na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– praca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę sezonową! Nowe przypadki TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– kwarantanna w czasie pracy sezonowej (wytyczne GIS i MRiRW) TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń)
– podmioty, które mogą ubiegać się o zezwolenie sezonowe oraz cudzoziemcy, których ono dotyczy
– procedura dotycząca ubiegania się o zezwolenie ( 2 ścieżki-cudzoziemcy krajowi i zagraniczni)
– treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów)
– zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie)
– prawidłowa ścieżka prowadzenia postępowania administracyjnego przy sezonówce (wzory)
– procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy)
– wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne)
– obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową
– praca wielosezonowa- jedno zaświadczenie 3 decyzje
– ułatwienia dla obywateli tzw. „6 oświadczeniowej”
– automatyczne umorzenie postępowania po 120 dniach- nowe przepisy
– doprecyzowanie rozliczania wpłat za wnioski- nowe przepisy
3. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw z 22 października 2021r., omówienie i porównanie najważniejszych zmian, w tym m.in.:
– utworzenie katalogu przedsiębiorców z preferencjami zatrudnieniowymi
– ułatwiona i zmieniona ścieżka postępowania przy pobytach związanych z pracą
– możliwość zmiany pracodawcy przy jednoczesnym braku konieczności składania nowego wniosku o zezwolenie jednolite
– rozszerzenie katalogu cudzoziemców zwolnionych z wymogu posiadania zezwolenia na pracę w Polsce
– rewolucja w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy- wydłużenie okresu zatrudnienia, specyficzny okres przejściowy
– automatyczne umorzenia postępowań „sezonowych”
– doprecyzowanie rozliczania wpłat oraz nowa opłata skarbowa
4. Pobyt cudzoziemca w Polsce
– najważniejsze przepisy krajowe i europejskie regulujące pobyt cudzoziemca w Polsce
– katalog cudzoziemców z dostępem do polskiego rynku pracy
– przekraczanie granicy zewnętrznej przez cudzoziemców. Na co zwrócić uwagę?
– Strefa Schengen, pobyty długoterminowe i krótkoterminowe- opracowanie
– stan epidemii w kraju w związku z COVID-em- rozwiązania specustawy związane z wydłużeniem pobytu cudzoziemca w Polsce
– polskie i zagraniczne dokumenty wydawane cudzoziemcom (m.in. wiza, karta pobytu, Karta Polaka, decyzja wojewody, paszport)
– instytucje rządowe i pozarządowe zajmujące się cudzoziemcami w Polsce
– nielegalny pobyt i praca w Polsce- przesłanki, sankcje
– obowiązek meldunkowy obcokrajowca w myśl ustawy z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności
– zadania Straży Granicznej
5. Informacja starosty jako test rynku pracy
6. Pełnomocnicy strony w myśl przepisów kpa i kodeksu cywilnego
7. Elektroniczne składanie i wysyłanie wniosków
8. Podsumowanie i zakończenie szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.