EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04,
tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065,
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
05UE. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ ORAZ OBIEKTY JEJ TOWARZYSZĄCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: poznanie nowych możliwości i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania środków unijnych na infrastrukturę drogową oraz obiekty jej towarzyszące , w nowej perspektywie finansowej.

Metody: wykład , case study , analiza przypadku , dyskusja

Prowadzący: praktyk i specjalista w zakresie aplikowania o środki unijne na infrastrukturę drogową.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Podstawy prawne uregulowań unijnych i krajowych  w systemie centralnym i regionalnym.

2.Perspektywa finansowa na lata 2014-2020

3.Zamiany i różnice w/w perspektywy w odniesieniu do poprzednich.

4.Nowe programy operacyjne na lata 2014-2020 i możliwości ich wykorzystania w obszarze dróg i terenów publicznych dla potrzeb inwestycyjnych.

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)

– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

– Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

– Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)

– Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)

– Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

– Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

– Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY)

– Inne centralne, regionalne i lokalne programy z obszarów infrastruktury drogowej oraz zakresu jej wspomagania.

5.Przygotowywanie projektów-praktyczne zasady i aspekty konstruowania projektu.

– Ścieżka aplikowania  o wsparcie z podziałem na poszczególne etapy

– Informacje o funduszach

– Zasady przygotowania projektu inwestycyjnego,

– Kwalifikowalność wydatków w projekcie,

– Planowane źródła finansowania,

– Opracowanie budżetu projektu,

– Przepływ środków finansowych w projekcie, Płatności cząstkowe i końcowe

– Zarządzanie projektami unijnymi w okresie realizacji,

– Obieg dokumentacji w projekcie,

– Zasady wyboru projektów.

6.Praktyczne przygotowywanie dokumentacji – praca na przykładach – ćwiczenia

– Przygotowanie wniosku i biznes planu przykładowego przedsięwzięcia

– Definiowanie pomysłu, stosowana terminologia oraz formułowanie jego koncepcji projektu,

– Identyfikacja potrzeb w projekcie – chronologia ważności zagadnień,

– Definiowanie celów projektu – cel główny i cele szczegółowe.

– Określanie wskaźników na poziomie produktu i rezultatu,

– Uzasadnienie planowanej inwestycji,

– Charakterystyka środowiska zewnętrznego bliższego i dalszego jako konkurencji,

– Harmonogram działań,

– Konstruowanie budżetu projektu,

– Określenie źródeł finansowania inwestycji

7.Analizy finansowe w projekcie, jako podstawowe czynniki

– Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji,

– Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, pożyczka, leasing, ),

– Instrumenty inżynierii finansowej w projekcie i dostępność ich na rynku

– Konstruowanie sprawozdania finansowego ze szczególnym uwzględnieniem bilansu,

– Konstruowanie rachunku zysków i strat,

– Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow),

– Analiza wskaźnikowa projektu.

8.Realizacja i rozliczanie projektu

– Promocja i reklama projektu unijnego,

– Omówienie i analiza przykładowego wniosku o płatność,

– Monitorowanie, raportowanie

– Ewaluacja projektu,

– Wymagania w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,

– Kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy,

– Analiza przebiegu kontroli – dostępne środki odwoławcze i wyjaśniające

– Omówienie najczęściej występujących błędów.

– Skutki finansowe występujących nieprawidłowości

9.Pytania uczestników szkolenia i konsultacje.

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie
Nazwa Szkolenia:

Data Szkolenia:

Od:
Do:

Miejsce Szkolenia:

Cena:

Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Stanowisko:

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Dane o uczestnikach
Ilosc uczestników:

Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

Stanowisko(Stanowiska):

Adres e-mail osób zgłoszonych:

UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
wskazanych w Informacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

* Wyrażenie zgody jest konieczne

Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.