EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
04F. WYNAGRODZENIA W TEORII I PRAKTYCE.

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poszerzenie posiadanej wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie naliczania i rozliczania wynagrodzeń

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Trener z długoletnim doświadczeniem zawodowym w branży kadrowo płacowej i finansowo księgowej, wykładowca z rachunkowości, zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej i trener szkoleń Projektów Unijnych POKL (pełna księgowość, specjalista ds. kadr i płac).

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zasady zawierania umów w oparciu o przepisy znowelizowanej wersji Kodeksu Pracy
 2. Czas pracy pracowników w oparciu o Kodeks Pracy
 3. Systemy czasu pracy
 4. Dokumentacja pracownicza niezbędna przy rozliczaniu czasu pracy
 5. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 6. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
 7. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego
 8. Naliczanie składników wchodzących do podstawy wynagrodzenia za czas choroby z uwzględnieniem zmian po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 9. Ćwiczenia praktyczne związane z naliczaniem składników za czas choroby.
 10. Omówienie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmian od 1.01.2013 r. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
  • Korekty dokumentów rozliczeniowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek i rozliczenie nadpłaconych składek – wskaźniki i zasady w 2016 i 2017 roku. Problematyczna sprawa zaniżonych podstaw wymiaru składek u ubezpieczonych – odpowiedzialność płatnika składek. Nowe terminy korygowania dokumentów ZUS – projekt deregulacyjny 2012/2013
  • Świadczenia na rzecz pracowników a podstawa wymiaru składek – różne sposoby kwalifikowania świadczeń (telefony, komputery, samochody i inne). Kwestia podstawy wymiaru składek i praw autorskich – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r.
  • Kontrola płatników składek – procedury ZUS oraz najczęstsze błędy płatników składek – problematyka podróży służbowych (zmiana przepisów od 2013r.) i świadczeń przeznaczanych na cele socjalne a podstawa wymiaru składek ustalana podczas kontroli ZUS, umowy zlecenia a składki ZUS – problem z dokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń. Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich przez płatników składek i ZUS – nowy system informatyczny w ZUS rejestrujący zaświadczenia ZUS ZLA od 2013r.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.