EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04,
tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065,
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
04UE. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – KONTROLA, TYPOWE BŁĘDY I NADUŻYCIA
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
KOD
DATA SZKOLENIA
08/09/2020
Rozpoczęcie szkolenia od godz. 09:00
MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin, ECE "Prestiż" ul. Dolna Panny Marii 56/UB
FORMA
8 h.
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
580,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdobycie aktualnej wiedzy na temat Prawa zamówień publicznych, nabycie umiejętności prawidłowego postępowania w stosowaniu przepisów przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE, wykrywania błędów i przeciwdziałania nadużyciom.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Praktyk w dziedzinie kontroli i stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych w realizowanych projektach finansowanych ze środków UE.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Prawo zamówień publicznych a zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 2. Analiza wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do zasad wydatkowania środków unijnych
 3. Naruszanie zasad dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków UE
 4. Obszary ryzyka
  • Beneficjent
  • Koszty bezpośrednie
  • Partner
  • Personel projektu
  • Personel zarządzający projektem
  • Wydatki kwalifikowane
  • Wykonawca
  • Zamówienie
 5. Zasady kwalifikowania wydatków
  • Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków
  • Wydatki faktycznie poniesione
  • Przejrzystość i konkurencyjność wydatków
  • Zasada konkurencyjności
  • Zasady efektywnego zarządzania finansami
  • Działania finansowane z Funduszu Pracy oraz pomoc publiczna
 6. Działania Beneficjenta mające na celu ominięcie zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych do realizacji projektów
  • Prawo krajowe i wspólnotowe wprowadzające mechanizmy minimalizujące ryzyko występowania nieprawidłowości, ich wykrywanie i usuwanie
  • Procedury wewnętrzne w Jednostce i ich wpływ na przejrzystość prowadzonych postępowań
  • Podstawowe kroki postępowania i elementy dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i nadużyć w procesie udzielania zamówień publicznych
  • Dokumentowanie wyboru trybu udzielenia zamówienia
   • Terminy a planowanie postępowań
   • Zasady konkurencyjności i przejrzystości postępowań(właściwe szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postepowaniu, badanie i ocena ofert, poufność procesu udzielania zamówień, ocena potrzeb kadrowych a wykonanie zadań w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowania , odbiory zamówionego produktu)
 7. Zasady dokumentowania postępowań
  • protokół postępowania
  • protokoły wykonanych czynności
  • Ocena wiarygodności dokumentów przedłożonych przez Wykonawców
  • Dokumentowanie zjawisk patologicznych w zamówieniach publicznych(rażąco niska cena, lobbing, zmowy cenowe, praktyki ograniczające konkurencję, posługiwanie się dokumentami podmiotów trzecich, itp.)
  • nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych do 14 000,00 EURO (łamanie zasad rozeznania rynku, zasady zapytania ofertowego)
 8. Umowy w sprawie udzielania zamówień publicznych
  • Zasady reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy
  • Zasady zmiany umowy
  • Zasady określania kar umownych
 9. Archiwizacja dokumentacji procesu zamówień publicznych – typowe błędy i zasady

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie
Nazwa Szkolenia:

Data Szkolenia:

Od:
Do:

Miejsce Szkolenia:

Cena:

Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Stanowisko:

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Dane o uczestnikach
Ilosc uczestników:

Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

Stanowisko(Stanowiska):

Adres e-mail osób zgłoszonych:

UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
wskazanych w Informacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

* Wyrażenie zgody jest konieczne

Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.