EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
05UP. STRAŻ GRANICZNA – CUDZOZIEMIEC – URZĄD PRACY – ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W KONTEKŚCIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPISU OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM. WSPÓŁPRCA ORGANÓW; URZĘDU PRACY I STRAŻY GRANICZNEJ- JAKO ORGANU KONTROLUJĄCEGO PODMIOTY POWIERZAJĄCE PRACĘ NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami w zatrudnianiu cudzoziemców oraz praktycznym stosowaniem procedury administracyjnej w świetle obowiązujących przepisów przy wydawaniu zezwoleń na pracę sezonową oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się problematyką zatrudniania cudzoziemców.
Prowadzący: Funkcjonariusz Straży Granicznej chor. sztab. SG Ryszard Sowa – starszy kontroler Zespołu da. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. 12 lat doświadczenia w sprawach zatrudniania i pobytu cudzoziemców. Doświadczenie międzynarodowe: uczestnictwo w 2 misjach zagranicznych w Macedonii Północnej (2020, 2021). Absolwent studiów podyplomowych UKSW w Warszawie z zakresu „Identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”. Praktyk z zakresu stosowania przepisów dotyczących legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP oraz Monika Walewander Koordynator Działu Zatrudniania Cudzoziemców, 17 lat doświadczenia w administracji publicznej z zakresu m.in. stosowania procedury administracyjnej oraz zatrudniania cudzoziemców po wejściu w życie nowych przepisów. Praktycy jak i teoretycy w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Zmiany w ustawie o cudzoziemcach i ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.
II. Specjalne rozwiązania prawne dla cudzoziemców w zakresie legalnego pobytu i legalnej pracy w okresie stanu epidemii na podstawie SPECUSTAWY.

III. Przekraczanie granicy zewnętrznej RP przez obywateli państw trzecich.
IV. Pobyty krótkoterminowe i długoterminowe.
V. Odmowa wjazdu. Cofnięcie lub unieważnienie wizy.
VI. Wybrane dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu na terytorium RP (wizy, karty pobytu, MRG, Polski dokument podróży dla cudzoziemca, ruch bezwizowy, zezwolenia na pobyt).
VII. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi- ścieżka postępowania (formalne dokumenty, opłata, wezwanie do uzupełnienia braków, odmowa wszczęcia, zakres przedmiotowy, podmiotowy, terminy ustawowe, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do odmowy wpisania oświadczenia, odwołania, obowiązki pracodawcy).
VIII. Zezwolenia na pracę sezonową- procedura krajowa i dyrektywowa (formalne dokumenty, opłata, wezwanie do uzupełnienia braków, zawiadomienia strony, odmowa wszczęcia postępowania, zakres przedmiotowy, podmiotowy, terminy ustawowe, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do wydania decyzji odmownej zezwolenia na pracę sezonową, umorzenie postępowania, uchylenie decyzji).
IX. Kontrola legalności zatrudnienia (najczęstsze BŁĘDY PODMIOTU podczas zatrudniania cudzoziemców).
X. Kary przewidziane dla pracodawców w związku z zatrudnianiem cudzoziemców.
XI. Kary dla cudzoziemców w związku z wykonywaniem nielegalnej pracy.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.