EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
06. FINANSE FIRMY/URZĘDU DLA KADRY KIEROWNICZEJ

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/c/– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

* W Hotelu BORUTA*** istnieje możliwość wyjścia do Aqua Parku w Zakopanem – uczestnikowi przysługuje wejściówka 2 godzinna

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, pokój 1-osob. za dodatkową opłatą – 75,00 zł /doba w Zakopane w pozostałych miejscowościach 90,00 zł /doba,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w taki sposób by móc skutecznie i efektywnie zarządzać firmą, oraz zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami, pojęciami i problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw w tym elementów rachunkowych, podatkowych istotnych dla kierowania firmą. Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizacje wielu innych szczegółowych celów, a mianowicie wskazanie uczestnikom jak funkcjonują finanse przedsiębiorstwa, jak odczytywać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych, co oznaczają terminy stosowane przez osoby z działów finansowych, na czym polegają narzędzia zarządzania finansami i jakie są możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Ważne jest też by uczestnicy szkolenia wiedzieli jak ocenić skutki podejmowania decyzji związanych z finansami, w jaki sposób rozpoznawać zagrożenia i w jaki sposób im zapobiegać oraz odpowiedzieć sobie na pytanie czy można np.: poprawić wynik finansowy nie ruszając się zza biurka.

Metody pracy: Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowanie jest przede wszystkim do kadry kierowniczej działów niefinansowych, menedżerów, członków zarządu jednostek samorządowych, właścicieli firm, osób zarządzających projektami oraz osób decyzyjnych i kontrolnych w sferze finansów przedsiębiorstw szczególnie z udziałem kapitału samorządów miejskich i powiatowych. Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Prawnik, finansista. Wieloletni pracownik centralnych i terenowych organów skarbowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej. Specjalista w dziedzinie prawa finansowego, spółek prawa handlowego. Od wielu lat doradca w Ministerstwie Finansów. Wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentacji finansowej.
  • dokumenty pozwalające kontrolować rozwój i funkcjonowanie firmy
  • zarządzanie przez liczby
  • syntetyczna sprawozdawczość finansowe
 2. Różnice pomiędzy bilansem a rachunkiem zysków i strat – ważne dla zarządzania.
 3. Analiza ogólna bilansu i cash flow
  • Analiza pionowa i pozioma bilansu
  • Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat
  • Analiza cash flow – dlaczego warto analizować rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)?
  • Przedstawienie ogólnej struktury rachunku zysków i strat
  • Kategorie przychodów i kosztów – pieniężne i niepieniężne
  • Ewidencja kosztów na potrzeby wariantów rachunku zysków i strat
  • Charakterystyka powstawania przychodów i kosztów na podstawowej działalności gospodarczej
  • Ustalenie wyniku w rachunku zysków i strat – na sprzedaży, operacyjny, gospodarczy, brutto i netto
  • Przedstawienie podstawowych operacji finansowych kształtujących przychody i koszty finansowe
  • Charakterystyka i powstawanie operacji kształtujących pozostałe przychody i koszty operacyjne
  • Analiza kosztu i struktury kapitału – wybór najtańszego źródła finansowania
  • Przykład powstawania rachunku zysków i strat
  • Ogólne informacje o bilansie
  • Konstrukcja bilansu i uszeregowanie poszczególnych składników aktywów i pasywów
  • Formy bilansu dla celów sprawozdawczych i niesprawozdawczych
  • Charakterystyka aktywów i ich wycena
  • Jak interpretować prezentowane wartości?
  • Dlaczego w bilansie nie ma niektórych wartości zasobów?
  • Charakterystyka pasywów jako źródeł finansowania w ujęciu kapitałów własnych i obcych
  • Jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
 4. Układ rodzajowe, a układy kalkulacyjne w księgowości i podatkach.
 5. Definicje i cechy kategorii przychodów, kosztów i wydatków – wpływ na wyniki finansowe.
 6. Problem płacenia nadmiernych podatków – optymalizacja podatkowa
 7. Zasady minimalizacji obciążeń podatkowych w podatku od towarów i usług, podatkach dochodowych i podatkach majątkowych – jako efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 8. Poziomy wyników finansowych istotne przy ocenie firmy oraz wyniki fałszujące jej obraz
 9. Amortyzacja jako koszt nietypowy. Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych.
 10. Zmiana wartości pieniądza w czasie.
 11. Analiza wyników firmy za pomocą kilku podstawowych rodzajów wskaźników .
 12. Prawidłową interpretację wyników finansowych – jak unikać błędów
 13. Jak wzrost zapasów i należności od odbiorców oraz ich wpływ na wynik firmy
 14. Jaka powinna być struktura majątku i zadłużenia?
 15. Metody oceny projektów inwestycyjnych.
 16. Czym jest płynność finansowa – jakie ją opisują wskaźniki i jak je czytać?
 17. Planowanie finansowe.
 18. Jak zaprezentować wyniki firmy związkom zawodowym, radzie nadzorczej i akcjonariuszom?
 19. Czy można zarządzać przedsiębiorstwem w oparciu tylko o dokumenty finansowe?
 20. Analiza CVP – cost-value-profit
 21. Metody budowania i analizy cen w przedsiębiorstwie – wskaźniki narzutu
 22. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – corporate governance
 23. Czynniki sukcesu i niepowodzenia firm
 24. Praktyczne metody oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej
  • Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym
  • Analiza kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na kapitał
  • Analiza rentowności działalności
  • Analiza czynnikowa rentowności
  • Analiza sprawności działania przy wykorzystani wskaźników cykli i rotacji
  • Analiza zadłużenia
  • Analiza wskaźników rynku kapitałowego
 25. Identyfikowanie problemów na podstawie analizy wskaźnikowej
 26. Budżetowanie w przedsiębiorstwie – management by budgets
 27. Prognozowanie bilansu, rachunku wyników i cash–flow jako instrumentów budżetowania
 28. Etapy procesu budżetowania – tworzenie, konsolidacja, weryfikacja,i kontrola budżetu
 29. Psychologiczne aspekty procesu budżetowania
 30. Finansowanie działalności firmy oraz jego wpływ na ryzyko i rentowność– zarządzanie pasywami
 31. Techniki finansowania (leasing, kredyt w różnych wariantach, consumer finanse, factoring, forfaiting). Matematyka obliczania rzeczywistych kosztów tych źródeł finansowania.
 32. Rodzaje sprawozdań finansowych – ich cel i główne założenia
  • Znaczenie sprawozdań finansowych w procesie analizy przedsiębiorstwa
  • Sprawozdanie finansowe jako główne źródło informacji o podmiocie
  • Podstawowe cele zarządzania finansami w ujęciu krótkookresowym (płynność) i długookresowym (budowanie wartości dla interesariuszy)
 33. Odpowiedzialność za politykę rachunkowości w firmie i jej elementy finansowe
  • odpowiedzialność księgowej
  • odpowiedzialność prezesa /dyrektora
  • odpowiedzialność pracownicza
 34. Polityka samorządowa – a wynik finansowy firmy z udziałem kapitału samorządu.
  • uchwały i ich wpływ na elementy finansowe w przedsiębiorstwie
  • elementy nadzoru
  • obsługa samorządów
  • współpraca z jednostkami samorządowymi (księgowi, skarbnicy, wójtowie, burmistrzowie)
 35. Ustawa o finansach publicznych, a kodeks spółek prawa handlowego: kolizje i elementy wspólne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 36. Case Study podsumowujące warsztaty.
 37. Pytania uczestników szkolenia oraz konsultacje

 

Harmonogram szkolenia:

Dzień poprzedzający rozpoczęcie szkolenia:

-przyjazd w godz. popołudniowo-wieczornych(zakwaterowanie-wliczone w cenę szkolenia, odbiór materiałów)

-18:00-20:00-kolacja przyjazdowa(w zależności od godziny przyjazdu, w przypadku zgłoszenia na 2 dni przed szkoleniem  późniejszej godziny przyjazdu – kolacja może oczekiwać w pokoju)

Dzień pierwszy

-07:30-08:30-sniadanie

-08:30-10:45-zajęcia szkoleniowe

-10:45-11:15-serwis kawowy

-11:15-12:45-zajęcia szkoleniowe

-13:00-14:00-obiad

-14:00-15:30-zajęcia szkoleniowe

-15:30-16:00-serwis kawowy

-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe

-19:00-uroczysta kolacja integracyjna

Dzień drugi

-07:30-08:30-sniadanie

-08:30-10:45-zajęcia szkoleniowe

-10:45-11:15-serwis kawowy

-11:15-12:45-zajęcia szkoleniowe

-12:45- zakończenie szkolenia, ewaluacja, wręczenie zaświadczeń,

-13:00-obiad,

-wyjazd uczestników

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.