EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04,
tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065,
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
02UE. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W LATACH 2014 – 2020 – NOWE PRZEPISY

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych zasad udzielania oraz dokumentowania pomocy publicznej. Na szkoleniu przedstawione zostaną podstawowe reguły i szczegółowe zasady określone w przepisach Wspólnotowych jak i krajowych. Duży nacisk położony będzie na wskazanie różnic pomiędzy nowymi, a starymi zasadami udzielania pomocy publicznej w UE. Omówimy praktyczne aspekty udzielania oraz nadzoru nad udzielaniem pomocy publicznej. Uczestnicy poznają problematykę pomocy udzielanej w ramach wytycznych unijnych, wyłączeń grupowych oraz zasady de minimis.

Metody pracy: Szkolenie w formie wykładu z prezentacją multimedialną i elementami warsztatowymi. Poszczególne zagadnienia omawiane będą przy użyciu praktycznych przykładów omawianych wspólnie z grupą. Pozwoli to na bieżąco wyjaśniać wątpliwości oraz odpowiadać na pytania uczestników.

Prowadzący:

Audytor sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie udzielania pomocy oraz rozliczaniu.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady identyfikacji pomocy publicznej:
  • przesłanki występowania pomocy publicznej (art. 107 ust 1 TWE),
  • beneficjent pomocy publicznej,
  • zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem (art. 107 ust 2 i 3, art. 93 TWE, art. 106 ust 2).
 2. Unijne i krajowe regulacje w zakresie udzielania pomocy publicznej.
 3. Wyłączenia blokowe – Rozporządzenie Komisji (UE) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia, nowe rodzaje pomocy objęte wyłączeniem, definicje, sektory, zakres stosowania, koszty kwalifikowalne kumulacja).
 4. Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014
 5. Zasady udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 6. Identyfikacja pomocy publicznej na przykładach projektów. Przykłady wykluczenia pomocy publicznej z projektu.
 7. Zakres i rodzaje udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO WER 2014-2020 (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze
 8. Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną: forma pomocy publicznej, dzień udzielenia pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej, program pomocowy a pomoc indywidualna, obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady, poziomy występowania pomocy publicznej, związek przepisów „pomocowych” i przepisów „funduszowych”.
 9. Zakres pomocy publicznej w obszarze ekonomii społecznej, tj udzielanie pomocy publicznej podmiotom ekonomii społecznej zgodnie z definicją PES zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS na lata 2014-2020,
 10. Pomoc de minimis – Rozporządzenie KE (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia, definicje, zakres stosowania, pułapy, limity, koszty kwalifikowalne, zaświadczenie i jego korekta, kumulacja).
 11. Wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej w projektach, wydatki objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis w projektach, metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną ( w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis w projektach.
 12. Formalne obowiązki podmiotów udzielających pomocy publicznej / beneficjentów pomocy publicznej w związku z otrzymanym wsparciem.
 13. Pytania i odpowiedzi, podsumowanie.

 

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie
Nazwa Szkolenia:

Data Szkolenia:

Od:
Do:

Miejsce Szkolenia:

Cena:

Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Stanowisko:

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Dane o uczestnikach
Ilosc uczestników:

Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

Stanowisko(Stanowiska):

Adres e-mail osób zgłoszonych:

UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
wskazanych w Informacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

* Wyrażenie zgody jest konieczne

Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.