EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
03. ARCHIWUM/SKŁADNICA AKT W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – OBOWIĄZKI ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ ZWIĄZANE Z WYGASZANIEM, PRZEKSZTAŁCANIEM I WŁĄCZANIEM SZKÓŁ, W ZAKRESIE PORZĄDKOWANIA DOKUMENTACJI

Uwaga:
/x/  – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/  – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: zapoznanie z obowiązkami szkoły/placówki oświatowej w zakresie porządkowania dokumentacji organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół podlegających zmianom wynikającym z reformy oświaty na jej poszczególnych etapach.

Prowadzący szkolenie: mgr Ryszard Kociński, specjalista i praktyk w dziedzinie zarzadzania dokumentacją wytwarzaną, gromadzoną i przechowywaną w szkole. Bardzo wysoko oceniany jako wykładowca i praktyk na licznych kursach i szkoleniach dla kadr administracyjno – oświatowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Aktualne przepisy prawne regulujące funkcjonowanie systemu kancelaryjno-archiwalnego

2. Zasady funkcjonowania systemu kancelaryjnego dziennikowego i bezdziennikowego.

4. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkoły prowadzącej archiwum zakładowe lub składnicę akt.

4.1. Zasady budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w oparciu klas I i II rzędu podziału dla klas oznaczonych symbolami kwalifikacyjnymi od „0” do „3” oraz klas dalszych.

4.2. Sposób oznaczania kategorii archiwalnych w szkołach prowadzących archiwum zakładowe lub składnice akt.

4.3. Wzór budowy wykazu akt dla archiwum zakładowego lub składnicy akt.

5. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt

5.1. Postanowienia ogólne

5.2. Organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt

5.3. Lokal archiwum zakładowego lub składnicy akt

5.4. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt

5.5. Przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji

5.6. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym lub w składnicy akt

5.7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym lub w składnicy akt

5.8. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego lub w składnicy akt

5.9. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

5.10. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

5.11. Sprawozdawczość archiwum zakładowego

5.12. Kontrola archiwum zakładowego lub składnicy akt

5.13. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej oraz reorganizacji lub ustania działalności szkoły

5.14. Postanowienia końcowe

5.15. Wykaz przepisów

5.16. Załączniki do instrukcji:

– Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynu archiwum zakładowego lub składnicy akt

– Wzór spisu zdawczo-odbiorczego

– Wzór wykazu spisów zdawczo-odbiorczych

– Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji

– Wniosek o wydanie zgody na brakowanie

– Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej podlegającej brakowaniu

– Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do ich przekazania

– Wzór zawiadomienia o zakończeniu czynności porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych

– Wzór ewidencji materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego

6. Praktyczne aspekty funkcjonowania i sporządzania dokumentacji archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.