EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
07F. ZAMKNIĘCIE ROKU BILANSOWEGO I PODATKOWEGO W JEDNOSTKACH SŁUŻBY ZDROWIA
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
KOD
DATA SZKOLENIA
23/10/2020
Rozpoczęcie szkolenia od godz. 09:00
MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin, ECE "Prestiż" ul. Dolna Panny Marii 56/UB
FORMA
8 h.
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
680,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/c/– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Program szkolenia dla jednostek służby zdrowia

Program jest dedykowany dla jednostek służby zdrowia, które świadczą usługi medyczne i są finansowane między innymi przez NFZ oraz korzystają z różnych programów zdrowotnych realizowanych ze środków publicznych krajowych i unijnych tj.SP ZOZ, NZOZ, przychodni lekarskich, poradni specjalistycznych, Szpitali miejskich, powiatowych i specjalistycznych, Szpitali wojewódzkich, klinicznych i uniwersyteckich  bez względu na posiadaną formę prawną.

Cele szkolenia: szkolenie ma na celu zapoznanie się ze zmianami w ustawie o rachunkowości, które pomoże przy zamknięciu roku bilansowego i podatkowego w jednostkach służby zdrowia.

Metody pracy:  Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący szkolenie: prawnik, finansista. Wieloletnie doświadczenie księgowe oraz na kierowniczych stanowiskach US, UKS. Wieloletni współpracownik i doradca zespołów przy Ministerstwie Finansów w zakresie prawa finansowego, księgowego.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zamknięcie roku bilansowego w ujęciu rachunkowym

1. Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące w roku  2019 skutkujące w rozliczeniach na rok 2019 oraz zmiany 2019 roku i planowane na rok 2020.

2. Wpływ zmian ustawy o Ubezpieczeniach, Lecznictwie, Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw na sprawozdanie finansowe sporządzane za rok 2019.

3. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych prowadzonych różnych formach prawnych: SP ZOZ, NZOZ, spółka cywilna, osoba fizyczna, spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka partnerska/jawna/komandytowa)

– specyfika podmiotu, jego status a obowiązujące uregulowania medyczno –prawne.

– obowiązująca sprawozdawczość w podmiotach leczniczych

4. Ujęcie przychodów z NFZ :

– w wykonaniu planu finansowego,

– księgach rachunkowych,

– ewidencjach podatkowych

–  różne zasady finansowania świadczeń zdrowotnych: ryczałt, umowy, świadczenia ponadlimitowe, ugody,

5. Zasady i sposoby oraz skutki finansowe ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzenia pracowników medycznych i innych regulacji systemowych w zakresie wynagrodzeń oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2019:

– dodatki dla pielęgniarek

– dodatki dla ratowników medycznych

– dodatki Ministra Zdrowia dla lekarzy rezydentów

6. Niezbędne zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości, z uwzględnieniem form prowadzenia działalności medycznej  dla poszczególnych podmiotów z uwzględnieniem ich formy prawnej i rodzaju oraz zakresu świadczonych usług,

7. Harmonogram zamknięcia roku z uwzględnieniem terminów oraz zakresów.

8. Inwentaryzacja

9. Aktywa trwałe i koszty amortyzacji w sprawozdaniu finansowym:

– kategorie składników majątku trwałego – kwalifikacja i definicje: nieruchomości, ruchomości, niskocenne składniki majątku; środki trwałe własne i obce,

– zasady ustalania wartości początkowej i stawki amortyzacja

– obowiązek okresowej weryfikacji stawek amortyzacji,

– zasady prezentacji składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym.

10. Aktywa trwałe i koszty amortyzacji podatkowej dla potrzeb CIT i PIT

– amortyzacja środków trwałych dofinansowanych w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych,

– amortyzacja środków trwałych otrzymanych przez szpitale z WOŚP

– amortyzacja środków trwałych otrzymanych od jednostek administracji samorządowej i rządowej w tym od organów założycielskich i tworzących jednostki służby zdrowia

– amortyzacja środków trwałych otrzymanych z innych krajowych  podmiotów leczniczych

– amortyzacja  środków trwałych otrzymanych tytułem darowizn z UE i krajów trzecich

– amortyzacja od dotacji, dopłat i dofinansowań

– zasady, terminy i dokumentacja w procesie amortyzacji

11. Wycena, ujęcie i prezentacja pozostałych składników bilansu, w szczególności:

– wycena zapasów i świadczenia  na przełomie roku,

– należności i zasady dokonywania odpisów aktualizujących,

– fundusze własne – fundusz założycielski i fundusz zakładu – zasady i terminy księgowań

– rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania warunkowe,

– zobowiązania krótko i długo terminowe z tytułu kredytów  i pożyczek, wobec dostawców i pozostałe,

– fundusze specjalne (ZFŚS) w podmiotach leczniczych,

– dotacje i dofinansowania – prezentacjaw sprawozdaniu finansowym.

– kary płacone lub kompensowane na rzez  NFZ, UW, SANEPID

12. Rachunek zysków i strat podmiotu leczniczego:

– przychody ze sprzedaży (objęte umowami, ryczałtem i ponadlimitowe) – kwalifikacja przychodów

– przychody niemedyczne (najmy, dzierżawy, sprzedaże, usługi niemedyczne, handel, gastronomia, parkingi, sprzątanie itp.)

– wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kosztów dotyczących lat ubiegłych – ujęcie rachunkowe i podatkowe

– koszty na przełomie roku,

– pozostałe przychody i koszty operacyjne – w księgach i sprawozdaniu finansowym.

13. Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych.

14. Rachunek przepływów pieniężnych – typowe operacje w podmiotach leczniczych.

15.Informacja dodatkowa podmiotów leczniczych, w tym  wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

16.Nowe procedury badania sprawozdania finansowego, przygotowanie ksiąg do badania.

17. Obowiązki sprawozdawcze w świetle zmian.

18. Podsumowanie budżetowania oddziałów

19. Klucze podziału kosztów w szpitalach

20. Zasady procedowania transakcji dotyczących środków trwałych stanowiących mienie ruchome i nieruchome przez Społeczne Rady Szpitali oraz Rady Gmin, Powiatów itp. Oraz ich wpływ na wyniki finansowe jednostki.

21. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej jednostki służby zdrowia zgodnie z nowymi uregulowaniami z kwietnia 2017r. w tym wieloletniej prognozy finansowej dla organów założycielskich – zasady przygotowania na podstawie sprawozdania finansowego jednostki.

22. Raporty realizowane na podstawie sprawozdania finansowego dla SSOZ w Urzędach Wojewódzkich

23. Wykorzystanie medycznych systemów informatycznych NFZ przy sporządzaniu sprawozdania na podstawie AMMS , SZOI, KOLCE

24. Wybrane zagadnienia problematyczne.

II. Zamknięcie i rozliczenie roku w ujęciu podatkowym dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych CIT za rok 2019

1. Zmiany ustaw podatkowych w 2020 r. i ich wpływ na jednostkę służby zdrowia.

2. Medyczne i niemedyczne przychody w podatku CIT:

– przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej

– przychody rozpoznawalne metodą kasową,

– świadczenia nieodpłatne – identyfikacja i zasady wyceny,

– korekta przychodów – wstecz czy na bieżąco,

– przychody należne i faktycznie otrzymane z NFZ oraz MZ

– interpretacje i orzecznictwo.

3. Koszty uzyskania przychodów  w podatku CIT, w tym w szczególności:

– koszty bezpośrednie i pośrednie,

– koszty usług niematerialnych,

– koszty świadczeń zdrowotnych na przełomie roku – zaliczanie do 2018 i 2019 roku,

– koszty amortyzacji podatkowej,

– odszkodowania i kary umowne,

– odsetki

– wydatki na cele niemedyczne, nie statutowe – niekorzystające ze zwolnienia CIT

– koszty pracy w podatku CIT,

– koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w podmiotach leczniczych.

– załączniki do sprawozdania finansowego dla potrzeb CIT-8

4. Zeznanie podatkowe

– praca na druku – omówienie poszczególnych kategorii i pozcji

– sposób prezentacji danych finansowych,

– dochody przeznaczone na cele statutowe – zwolnione – zasady rozliczeń,

– niezbędne załączniki do zeznania,

– inne obowiązki związane z sporządzeniem zeznania podatkowego.

 III. Zamknięcie i rozliczenie roku w ujęciu podatkowym dla potrzeb podatku od towarów i usług

1.Zmiany w podatku VAT w 2019 roku oraz zmiany na 2020 rok.

2. Deklaracja VAT 7 , VAT 7K w jednostkach służby zdrowia.

3. Plik JPK- sporządzanie, zmiany, zasady korygowania, powiązania z deklaracjami VAT, struktura logiczna ,

4. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności, z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych/

5. Ustawa o STIR.

6. Kasy i drukarki fiskalne na terenie jednostek służby zdrowia – zasady ewidencjonowania, zmiany w 2019 i na 2020 rok.

7. Odliczenie podatku naliczonego VAT – zasady, ewidencje, pozostała dokumentacja.

8. Wskaźniki proporcji pozwalające odliczyć podatek naliczony od podatku należnego – zasady wyliczeń.

9. Odzyskiwanie przez jednostki służby zdrowia podatku vat za wsteczne 5 letnie okresy – szczegółowa procedura.

10. Dokumentacja z Urzędem Skarbowym Krajowej Administracji Skarbowej- przykłady.

11. Roczna korekta podatku VAT, skutki korekty w podatku CIT.

12. Nowelizacja ustawy o VAT – skutki na 2020 rok i lata następne.

13. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

IV.  Pytania uczestników szkolenia oraz konsultacje.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.