EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1002/23 DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO I NIEPUBLICZNEGO – ZADANIA, UPRAWNIENIA ORAZ OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAKTYCE 2023 ROKU

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

26-28.02.2023 Przyjazd do godziny 14:00 w dniu 26.02.2023

Zakopane, Hotel Hyrny *** ul. Piłsudskiego 20

18 h. - 3 dni

(Moduły programu od nr I do nr XII)

WARIANT I

1870,00 zł - w pokoju 2 - os.,

1990,00 zł - w pokoju 1 -os. 

+ 23 % VAT

26.02-01.03.2023 Przyjazd do godziny 14:00 w dniu 26.02.2023

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. - 4 dni

(Moduły programu od nr I do nr XVII)

WARIANT II

1990,00 zł - w pokoju 2 - os.,

2260,00 zł - w pokoju 1 -os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), zakwaterowanie, pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele i korzyści ze szkolenia: uczestnicy otrzymają/zdobędą aktualną wiedzę/nabędą umiejętności w odniesieniu do:

-komplet wzorcowych, przykładowych rozwiązań i procedur do wdrożenia w placówce uwzgledniające sytuację w Polsce w związku z pandemią/COVID-19.

-zostaną wyposażeni w aktualną wiedzę i zdobędą nowe umiejętności w zakresie wdrażania kolejnych zmian prawnych w systemie oświaty, placówce oświatowej,

-poznają i nabędą umiejętności w zakresie stosowania przepisów  prawa pracy, KN,

-poznają nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji w placówce,

-poznają specyficzne obowiązki Dyrektora oraz przedstawicieli Organów Nadzoru i Prowadzących w zakresie  RODO,  działań antykryzysowych

-poznają skuteczne metody osiągania wyższych wyników dydaktycznych, wychowawczych , opiekuńczych,

-poznają zasady gospodarowania finansami oraz finansowania zajęć dodatkowych, doradztwa edukacyjnego,

-poznają zasady gromadzenia i archiwizowania dokumentacji.

-Ponadto program szkolenia przewiduje poznanie procedur bhp, kontroli zarządczej, stosowania PZP, instrukcji kancelaryjnej i archiwum, możliwości wykorzystania wyników egzaminów i sprawdzianów dla poprawy jakości pracy szkoły. Ponadto uczestnicy poznają zmiany w procedurze awansu zawodowego, ramy prawne i zasady tworzenia szkolnych dokumentów związanych z realizacją i organizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach.

Metody i środki dydaktyczne: Prezentacja, elementy wykładu, dyskusja moderowana , ćwiczenia, konsultacje. Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny,

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prof. dr hab. Artur Piaszczyk – specjalista w dziedzinie kontroli wewnętrznej, finansów publicznych i kontroli zarządczej UJ w Krakowie

Mgr Bożenna Mojek – Król – specjalista i praktyk w dziedzinie praktycznego stosowania prawa oświatowego. Praktyk w zarządzaniu oświatą na różnych szczeblach. Wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych kursach i szkoleniach. Wieloletni Dyrektor Dep. Kadr KO, wieloletni Dyrektor Dep. Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Mgr Marta Mazur – pedagog resocjalizacji, specjalista i praktyk w dziedzinie wsparcia rodzin i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Mgr Ryszard Kociński – specjalista i praktyk w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem w szkole/placówce oświatowej.

Mgr Krzysztof Bułkowski – specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych, kontroli zarządczej, finansów publicznych, podatkach

Mgr Marek Kowalczyk – wieloletni Dyrektor, praktyk w dziedzinie nadzoru pedagogicznego, zarzadzania bazą lokalową placówki.

PROGRAM SZKOLENIA-WARIANT I (3 dniowy/2 noclegi) – (UWAGA! Program będzie na bieżąco aktualizowany wraz ze zmianami w prawie oświatowym)

Tematyka szczegółowa szkolenia wariantu I:

Moduł I. Aktualne przepisy oraz praktyczne aspekty organizacji pracy oraz zadania Dyrektora Szkoły/Placówki, Organów Nadzoru oraz Prowadzącego  w  roku szkolnym 2022/2023

Moduł II. Prawo pracy w Placówce Oświatowej – Karta nauczyciela, Kodeks pracy , ustawa o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów funkcjonowania Placówki w warunkach szczególnych i kryzysowych. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Moduł III. Aktualne przepisy i praktyka  w zakresie awansu zawodowego nauczyciela z punktu widzenia Pracodawcy i Nauczyciela.

Moduł IV. Agresja w szkole/placówce oświatowej – procedury reagowania i zapobiegania

Moduł V. Zbiór wewnątrzszkolnych procedur/regulaminów/zarządzeń. Tryb i zasady redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych

Moduł VI. Procedury antymobbingowe, przeciw dyskryminacyjne oraz w zakresie molestowania seksualnego

Moduł VII. Prawo i praktyka w zakresie zarzadzania bezpieczną szkołą/placówką – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

Moduł VIII. Obowiązki Dyrektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły/placówki

Moduł IX. Bezpieczeństwo informacji w szkole: RODO w szkole/placówce – wybrane praktyczne zagadnienia

Moduł X. Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty i Dyrektora Placówki/Szkoły

Moduł XI. Środki dydaktyczne w procesie kształcenia i wychowania – poradnik dla Dyrektora

Moduł XII. Nadzór Dyrektora nad procesem dydaktycznym w Placówce oraz wszelkimi zajęciami na terenie jednostki oświatowej.

Harmonogram konferencji szkoleniowej WARIANT I. (3 dni / 2 noclegi) 
Dzień pierwszy (przyjazdowy):
-do godz. 14:00-rejestracja uczestników, zakwaterowanie, odbiór materiałów
-14:00-16:30-zajęcia szkoleniowe
-16:30-17:00-serwis kawowy
-17:00-19:00-zajęcia szkoleniowe
-19:00-kolacja
Dzień drugi:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00-uroczysta kolacja
Dzień trzeci:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-12:30-zajęcia szkoleniowe
-12:30-obiad, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, ewaluacja.

PROGRAM SZKOLENIA-WARIANT II (4 dniowy/3 noclegi) – (UWAGA! Program będzie na bieżąco aktualizowany wraz ze zmianami w prawie oświatowym)

Tematyka szczegółowa szkolenia wariantu II:

Moduł I. Aktualne przepisy oraz praktyczne aspekty organizacji pracy oraz zadania Dyrektora Szkoły/Placówki, Organów Nadzoru oraz Prowadzącego  w  roku szkolnym 2022/2023

Moduł II. Prawo pracy w Placówce Oświatowej – Karta nauczyciela, Kodeks pracy , ustawa o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów funkcjonowania Placówki w warunkach szczególnych i kryzysowych. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Moduł III. Aktualne przepisy i praktyka  w zakresie awansu zawodowego nauczyciela z punktu widzenia Pracodawcy i Nauczyciela.

Moduł IV. Agresja w szkole/placówce oświatowej – procedury reagowania i zapobiegania

Moduł V. Zbiór wewnątrzszkolnych procedur/regulaminów/zarządzeń. Tryb i zasady redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych

Moduł VI. Procedury antymobbingowe, przeciw dyskryminacyjne oraz w zakresie molestowania seksualnego

Moduł VII. Prawo i praktyka w zakresie zarzadzania bezpieczną szkołą/placówką – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

Moduł VIII. Obowiązki Dyrektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły/placówki

Moduł IX. Bezpieczeństwo informacji w szkole: RODO w szkole/placówce – wybrane praktyczne zagadnienia

Moduł X. Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty i Dyrektora Placówki/Szkoły

Moduł XI. Środki dydaktyczne w procesie kształcenia i wychowania – poradnik dla Dyrektora

Moduł XII. Nadzór Dyrektora nad procesem dydaktycznym w Placówce oraz wszelkimi zajęciami na terenie jednostki oświatowej.

Moduł XIII. Zmiany w prawie zamówień publicznych – vademecum wiedzy dyrektora szkoły/placówki jako dysponenta środków publicznych- niezbędne procedury

Moduł XIV. Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej – doskonalenie systemu

Moduł XV. Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Moduł XVI. Archiwum zakładowe/składnica akt – archiwizacja dokumentacji w szkole/placówce oświatowej w oparciu o aktualne przepisy.

Moduł XVII. Współpraca Dyrektora ze związkami zawodowymi, Radą Rodziców oraz kierowanie Radą Pedagogiczną

Harmonogram konferencji szkoleniowej WARIANT II. ( 4 dni /3 noclegi ) 
Dzień pierwszy (przyjazdowy):
-do godz. 14:00-rejestracja uczestników, zakwaterowanie, odbiór materiałów
-14:00-16:30-zajęcia szkoleniowe
-16:30-17:00-serwis kawowy
-17:00-19:00-zajęcia szkoleniowe
-19:00-kolacja
Dzień drugi:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00-uroczysta kolacja
Dzień trzeci:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00- kolacja
Dzień czwarty:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-12:30-zajęcia szkoleniowe
-12:30-obiad, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, ewaluacja.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.