EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
11UP. SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
[wptb id="6738" not found ]

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cel szkolenia: zdobycie/wzmocnienie kompetencji zawodowych na rzecz efektywniejszej współpracy z klientem PUP pozostającym w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Prowadzący: mgr psychologii, socjolog, doradca zawodowy z 20-letnim stażem pracy w PUP. Bardzo wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych szkoleniach dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Współpraca wewnętrzna – rola i zadania poszczególnych pracowników urzędu na rzecz efektywności działań ukierunkowanych na aktywizację klientów PUP
1. Organizacja pracy doradców klienta w CAZ w świetle zadań wynikających z nowelizacji ustawy.
2. Aspekty formalne, merytoryczne i kompetencje pracownika PUP pełniącego funkcję doradcy klienta indywidualnego lub/i instytucjonalnego.
3. Procedury i stosowana dokumentacja.
4. Budowanie współpracy wewnętrznej PUP na rzecz udzielania skutecznej pomocy klientom urzędu oraz kształtowania pozytywnego wizerunku PUP.
II. Diagnoza sytuacji osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, realizacja IPD z uwzględnieniem potrzeb i potencjalnych możliwości klientów do 30 roku życia oraz osób powyżej 50r.ż.
1. Obszary diagnozy, identyfikacja poszczególnych zasobów klienta i ich wykorzystanie w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego. Możliwości i potrzeby pokolenia X, Y, Z.
2. Identyfikacja i analiza barier utrudniających proces aktywizacji zawodowej – kategoryzowanie problemów osobistych i zawodowych oraz ich minimalizowanie w celu wejścia lub powrotu na rynek pracy.
3. Rodzaje wsparcia. Dobór odpowiednich form pomocy, metod i narzędzi dostosowanych do potrzeb i możliwości klientów do 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż. – indywidualizacja pomocy.
4. Planowanie działań oraz realizacja usług i instrumentów rynku pracy dla klientów poniżej 30 roku życia i powyżej 50 r.ż. w ramach IPD – dobre praktyki.
5. Określanie możliwości zastosowania działań do samodzielnej realizacji w procesie udzielania pomocy.
6. Zasady opracowywania programu specjalnego – dobór grupy docelowej i form wsparcia; realizacja, monitorowanie i ewaluacja programu specjalnego.
7. Tworzenie mapy instytucji i organizacji wspomagających oddziaływania publicznych służb zatrudnienia w celu systemowej pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Współpraca międzyinstytucjonalna;
III. Współpraca z pracodawcami ukierunkowana na aktywizację i zatrudnianie osób do 30 roku życia i 50+
1. Skuteczne metody pozyskiwania pracodawców do współpracy z PUP.
2. Marketing usług urzędu – formy współpracy z pracodawcami, wymogi, procedury, dobre praktyki.
3. Elementy doboru kandydatów do pracy a kryteria wskazane przez pracodawcę.
4. Badanie potrzeb pracodawców i ich zadowolenia ze współpracy z PUP.
5. Stosowana dokumentacja.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.