EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
14UP. POMOC DE MINIMIS W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestnika do pracy z instrumentami wsparcia objętymi regułami pomocy de minimis, w szczególności w zakresie zadań związanych z kontrolą (w tym w ramach POWER). Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także potrafił w praktyce stosować szczegółowe zasady związane z udzielaniem pomocy de minimis. Celem jest także wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostaną krajowe przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis oraz przepisy wspólnotowe. Celem zajęć jest także nabycie przez uczestników umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w kontekście realizacji np. prac interwencyjnych, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub odraczania terminu zwrotu pomocy – ma to zastosowanie w sytuacji zwrotu pomocy w przypadku niedotrzymania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia pomocy.

Dotyczy: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie

Prowadzący: Maciej Zasłona –Wykształcenie wyższe: ekonomia oraz politologia. Doświadczenie zawodowe: Ministerstwo Gospodarki w Warszawie, wiele instytucji szczebla centralnego i regionalnego. Wysokiej klasy specjalista i praktyk w dziedzinie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, Autor i współautor licznych publikacji oraz raportów i analiz.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Kiedy występuje pomoc publiczna – spojrzenie na pojęcie działalności gospodarczej:
1.1. ustawa prawo przedsiębiroców a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – różnice
1.2. beneficjent pomocy a podmiot prowadzący działalność gospodarczą
1.3. specyfika podmiotów prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą oraz niegospodarczą
1.4. wzór przykładowego oświadczenia
1.5. specyfika działalności: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki budżetowe, publiczna oraz niepubliczna działalność edukacyjna, usługi medyczne, organizacje pozarządowe, opieka społeczna
2. Identyfikacja pomocy de minimis:
2.1. bon na zasiedlenie
2.2. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych
2.3. ulga w spłacie zobowiązań
3. Który rodzaj pomocy de minimis wybrać:
3.1. na wsparcie działalności w zakresie produkcji rolnej
3.2. na wsparcie działalności w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury
3.3. na wsparcie działalności pozarolniczej
3.4. różnice w limitach oraz procedurach
3.5. jak odróżnić działalność w zakresie produkcji rolnej od wprowadzania produktu rolnego do obrotu
4. Ulgi w spłacie zobowiązań w ramach art. 64 ustawy o finansach publicznych: rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności zaległości:
4.1. ocena sytuacji ekonomicznej podmioty a właściwa stopa referencyjna
4.2. ulga w spłacie a trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa
4.3. opłata prolongacyjna
4.4. naruszenie terminów spłaty określonych w decyzji
4.5. zmiany wartości pomocy
4.6. wybór właściwej podstawy prawnej w kontekście obliczania wartości pomocy
4.7. obliczanie wartości pomocy de minimis – kwota nominalna oraz brutto
4.8. dyskontowanie rat przewidzianych w planie spłaty
4.9. analiza przypadków: obliczanie kwoty do zwrotu, obliczanie wysokości pomocy de minimis na rzeczywistych przypadkach występujących w działalności PUP
5. Pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście ustalania limitu pomocy de minimis
6. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy; postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenie, przejęcie)
7. Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia:
7.1. pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej
7.2. postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis
7.3. kalkulator EDB
8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: omówienie formularza wraz z formalną procedurą uzupełniania braków
9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: omówienie wzoru zaświadczenia oraz przypadki korygowania zaświadczeń
10. Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP2 oraz SRPP w rolnictwie
11. Przykłady związane z udzielaniem de minimis oparte wyłącznie na przypadkach pojawiających się w działalności Powiatowych Urzędach Pracy

Harmonogram szkolenia:

09:00-11:00-blok zajęć szkoleniowych

11:00-11:15-przerwa

11:15-13:15--blok zajęć szkoleniowych

13:15-13:45-lunch

13:45-15:45-blok zajęć szkoleniowych

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.