EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
16UP. KPA W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW – ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, A PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PRZY WYDAWANIU ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ I OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM. PRAKTYKA, PROBLEMY INTERPRETACYJNE- AKTUALNY STAN PRAWNY

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP na podstawie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz stosowania ich w praktyce.

Prowadzący: – Koordynator Działu Zatrudniania Cudzoziemców, 17 lat doświadczenia w administracji publicznej z zakresu m.in. stosowania procedury administracyjnej oraz zatrudniania cudzoziemców po wejściu w życie nowych przepisów. Praktykw zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i zezwoleń na pracę sezonową.
II. Specjalne rozwiązania prawne dla cudzoziemców w zakresie legalnego pobytu i legalnej pracy w okresie stanu epidemii na podstawie SPECUSTAWY.
III. Wybrane dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu na terytorium RP.
IV. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi- ścieżka postępowania (formalne dokumenty, opłata, wezwanie do uzupełnienia braków, odmowa wszczęcia, zakres przedmiotowy, podmiotowy, terminy ustawowe, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do odmowy wpisania oświadczenia, odwołania, obowiązki pracodawcy).
V. Zezwolenia na pracę sezonową- procedura krajowa i dyrektywowa (formalne dokumenty, opłata, wezwanie do uzupełnienia braków, zawiadomienia strony, odmowa wszczęcia postępowania, zakres przedmiotowy, podmiotowy, terminy ustawowe, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do wydania decyzji odmownej zezwolenia na pracę sezonową, umorzenie postępowania, uchylenie decyzji).
VI. Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym i jej działanie.
VII. Działanie przez pełnomocnika oraz rodzaje pełnomocnictw.
VIII. Wyłączenie stosowania przepisów KPA- INSTYTUCJA PONAGLENIA.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.