EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
199/23 ZATRUDNIANIE I POBYT CUDZOZIEMCÓW W 2023 R. AKTUALE VADEMECUM DLA URZĘDÓW PRACY. WSPÓŁPRACA URZĘDÓW PRACY ZE STRAŻĄ GRANICZNĄ

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

16 listopada 2023 r. (09:00-15:30)

Bydgoszcz, Park Hotel, ul. Wrocławska 3,

8 h.

750,00 zł

+ 23 % VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: uaktualnienie wiedzy na temat zadań UP w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Praktyczne wskazówki i rozwiązania we współpracy ze Strażą Graniczną.

Wykładowca: Przemysław Maślanka – magister administracji publicznej -praktyk PSZ w dziedzinie obsługi spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców . Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Szczegółowe omówienie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz przepisów nowelizujących z 14 grudnia 2022 r. a także propozycje najbliższych zmian związanych z całkiem nową ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców

II. Pobyt cudzoziemców w Polsce

a) przepisy krajowe i unijne dotyczące pracy i pobytu obywateli krajów trzecich
b) definicja cudzoziemca i katalog dostępu do naszego rynku pracy
c) dokumenty legalizujące pobyt w RP
d) instytucje pomocowe związane z przebywaniem obcokrajowca na terenie kraju
e) rozszerzenie Strefy Schengen
f) uprawnienia cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej w Polsce w myśl Dyrektywy UE 2001/55/WE i znowelizowanej ustawy z dn. 12 marca 2022 r „o pomocy obywatelom Ukrainy…”
g) przekraczanie granicy: zasady ogólne oraz związane z wojną na Ukrainie
h) legalność pobytu w myśl przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz dwóch „specustaw”
i) różne formalności związane z legalizacją pobytu od strony pracodawcy np. obowiązek meldunkowy

III. Praca cudzoziemców w Polsce

1. Obywatele krajów trzecich zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w myśl przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych a także przepisów „specustaw”
2. Praca na „zgłoszeniu” do PUP: sytuacje, podmioty, czas trwania
3. Rodzaje „pozwoleń” na pracę dla cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce:
a) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
– kto może skorzystać z uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemca w Polsce
– różnice między działalnością „sezonową” a „niesezonową”
– kompletność wniosku
– strona a pełnomocnik w myśl przepisów kpa oraz kodeksu cywilnego
– wpis oraz odmowa wpisu do ewidencji- przesłanki
– obowiązki pracodawcy
b) zezwolenie na pracę sezonową
– działalności „sezonowe”, kto może skorzystać z 9-miesięcznej procedury
– procedura zagraniczna i krajowa- 2 ścieżki postępowania
– ułatwienia dla tzw. 6 oświadczeniowej m.in. możliwość powierzenia pracy innej niż sezonowa przez 30 dni
– wpis wielosezonowy
– umowa o pomocy przy zbiorach- ukłon w stronę rolników
– specjalne rozwiązania wynikające z ustawy z dn 12 marca 2022 „o pomocy obywatelom Ukrainy…”
c) zezwolenie na pracę typu A
– długoterminowe zatrudnienie obywateli państw trzecich
– kompletność wniosku, prowadzenie postępowania przez wojewodę
– informacja starosty jako test rynku pracy- szczegółowe omówienie procedury; najważniejsze informacje; zawody i sytuacje, w których nie ma wymogu doręczania dokumentu
– ułatwienia w zmianie wydanej decyzji w związku z nowelizacją przepisów z 17 grudnia 2021
– obowiązki informacyjne względem organu wykonawczego oraz obowiązki pracodawcy względem cudzoziemca
d) jednolite zezwolenie na pobyt i pracę
– ścieżka postępowania do uzyskania zezwolenia jednolitego
– duże ułatwienia w procedurze względem zmian w przepisach ustawy o cudzoziemcach m.in. możliwość zmiany pracodawcy bez konieczności wydawania nowej decyzji, brak wymogu doręczania dokumentów potwierdzających adres zamieszkania, źródło stabilnego dochodu
– decyzja a możliwość wykonywania pracy
– karta pobytu i jej uprawnienia

IV. Przekraczanie granicy zewnętrznej RP przez obywateli państw trzecich.

V. Wybrane dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu na terytorium RP.

VI. Agencje zatrudnienia w obsłudze cudziemców

VII.Tzw. „Spółka ukraińska” – nakreślenie problemu

VIII. Kontrola legalności pobytu i zatrudnienia

IX.Pytania, odpowiedzi, dyskusja

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.