EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
19UP. OBSŁUGA KLIENTA Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

waga:
/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: szkolenie 8 godzin z zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cel szkolenia: nabycie wiedzy z zakresu zaburzeń psychicznych, nabycie umiejętności efektywnej i skutecznej obsługi klientów z zaburzeniami psychicznymi – radzenie sobie z zachowaniem trudnych klientów, asertywne zachowania i komunikowania się, techniki obsługi klienta z zaburzeniami psychicznymi.

Metody szkolenia: mini wykład poparty prezentacją multimedialną, film szkoleniowy, dyskusja, ćwiczenia .

Prowadzący szkolenie: mgr Marta Mazur, Pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej od 2000 roku; starszy specjalista pracy socjalnej o specjalności praca z osobami niepełnosprawnymi, przygotowanie psychologiczne, pedagog resocjalizacji, ukończyła Studium Pomocy Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studia podyplomowe, między innymi w zakresie zdrowia publicznego, psychologii komunikacji społecznej. Przez 10 lat prezes stowarzyszenia zrzeszającego rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Posiada potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacje w zawodzie wykładowcy na kursach i szkoleniach. Prowadzi szkolenia z ww. zakresu od 2010 roku.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rodzaje, przyczyny i objawy zaburzeń psychicznych.

1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zadania i wymogi w stosunku do jednostek administracji publicznej.

2. Specyfika różnorodnych zaburzeń psychicznych: zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia otępienne, zaburzenia urojeniowe, schizofrenia i zaburzenia schizoafektywne

3. Zaburzenia nerwicowe, zespół lęku uogólnionego, fobie, zaburzenia lękowe z napadami paniki, zaburzenia osobowości.

4. Przyczyny występowania zaburzeń psychicznych, czynniki wyzwalające kryzysy psychiczne, profilaktyka zdrowia psychicznego.

II. Funkcjonowanie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy.

1. Aktywność społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Zjawisko marginalizacji i automarginalizacji, dyskryminacja, podwójne wykluczenie, etykietowanie i stygmatyzacja.

3. Możliwości i bariery pracownika z zaburzeniami psychicznymi.

4. Instytucjonalne formy aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

III. Komunikacja z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

1. Rozpoznawanie potrzeb klienta z zaburzeniami psychicznymi.

2. Kanały komunikacji we współczesnym świecie.

3. Charakterystyka języka i komunikacji osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

4. Związek umiejętności i kompetencji społecznych ze zdolnością komunikowania się z otoczeniem.

5. Umiejętność dostosowania komunikatu do systemu reprezentacji sensorycznej rozmówcy.

6. Umiejętność przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej (feedbacku) za pomocą komunikacji fonicznej, wizualno-przestrzennej, wspomagającej i alternatywnej.

7. Bariery w komunikacji osób ze szczególnymi potrzebami.

8. Zniekształcenia percepcyjne – sposoby ich rozpoznawania i niwelowania.

IV. Predyspozycje osobowościowe pracowników obsługujących klienta z zaburzeniami psychicznymi.

1. Empatia i inteligencja emocjonalna w relacjach z innymi.

2. Emocje jako podstawa interakcji społecznych. Rodzaje ekspresji emocjonalnej w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

3. Psychologiczne pułapki oceniania, błędy atrybucji.

4. Rola kompetencji interpersonalnych, samokonceptu i samoświadomości w umiejętnym dopasowaniu komunikatu do potrzeb klienta w zależności od wieku, możliwości językowych, poznawczych oraz stanu emocjonalnego.

Harmonogram szkolenia:

08:00-10:00-zajęcia szkoleniowe

10:00-10:15-przerwa

10:15-12:15-zajecia szkoleniowe

12:15-13:00-lunch

13:00-15:00-zajecia szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.