EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
23UP. PORADNICTWO GRUPOWE/BILANS KOMPETENCJI – INSPIRACJE DORADCY W PORADNICTWIE GRUPOWYM ORAZ BILANS KOMPETENCJI

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cel szkolenia:poznanie praktycznych metod pracy w poradnictwie grupowym z uwzględnieniem umiejętności pracy i nauki z dorosłymi, poznanie istoty i zasad sporządzania Bilansu Kompetencji.

Prowadzący:mgr psychologii, socjolog, doradca zawodowy z 20-letnim stażem pracy w PUP. Bardzo wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych szkoleniach dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Metodyka poradnictwa grupowego
1. Rola doradcy zawodowego w poradnictwie grupowym na podstawie standardów usług rynku pracy. Stosowane metody i narzędzia pracy z grupą.
2. Cele i kierunki oddziaływań doradczych w pracy zespołowej.
3. Organizacja edukacji dorosłych.
4. Funkcje uczenia się.
5. Style uczenia się dorosłych. Style poznawcze i emocjonalne
6. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i kreowania aktywnych postaw.
7. Niekonwencjonalne metody edukacji dorosłych.
8. Sytuacje trudne we współpracy grupowej – jak im zapobiegać? W jaki sposób je rozwiązywać? Błędy w edukacji dorosłych.
9. Style współprowadzenia zajęć i szkoleń.
II. Bilans Kompetencji W Praktyce
1. Poradnictwo karierowe formą pomocy osobom bezrobotnym.
2. Istota Bilansu Kompetencji – czym jest BK? Dlaczego warto pracować tą metodą w doradztwie kariery?
3. Założenia teoretyczne Bilansu Kompetencji.
4. Zasady przeprowadzania BK. Fazy pracy z klientem.
5. Metody i narzędzia wykorzystywane w Bilansie Kompetencji.
6. Tworzenie mapy kompetencji.
7. Znaczenie Bilansu Kompetencji w projektowaniu dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej klienta – jak można wykorzystać BK w pracy z klientem?

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.