EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
416/23 NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W 2023 ROKU

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: poznanie aktualnych przepisów oraz praktycznej interpretacji zasad gospodarowania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie

Prowadzący szkolenie: mgr Jolanta Winiarczyk – praktyk w dziedzinie księgowości, audytor sektora finansów publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najważniejsze definicje dotyczące majątku trwałego przedsiębiorstwa
– środki trwałe bilansowo i podatkowo,
– niskocenne składniki majątku,
– wyposażenie stanowiska pracy,
– drobny sprzęt.
2. Zasady przyjęcia składnika majątku do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji.
3. Warunki uznawania składnika majątku za środek trwały:
– warunki, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały,
– okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego,
– kompletność i zdatność do użytkowania,
– dolna granica wartości środka trwałego.
4. Schemat klasyfikacji środków trwałych:
– zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
– kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.
5. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych:
– ustalanie ceny nabycia,
– ustalenie kosztu wytworzenia,
– pozostałe zagadnienia dotyczące wartości początkowej.
6. Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
– ulepszenia środków trwałych:
– poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
– rodzaje ulepszeń,
– ulepszenie obcego środka trwałego.
– nakłady na bieżącą eksploatację:
– konserwacje a remonty,
– remonty bieżące (typowe, awaryjne),
– remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe,
– części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.
7. Zasady prowadzenia zadań inwestycyjnych dotyczących środków trwałych.
– dokumentacja,
– prowadzenie ewidencji,
– rozliczanie zadań inwestycyjnych.
8. Ewidencja i zasady amortyzacji środków trwałych:
– pojęcie amortyzacji,
– wartość podlegająca amortyzacji,
– metody amortyzacji,
– stawki i stopy amortyzacji,
– sezonowość a zasady amortyzacji,
– amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego,
– odpisy amortyzacyjne od inwentarzowych obiektów zbiorczych,
– jednorazowy odpis wartości początkowej niskocennego środka trwałego,
– termin rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji,
– wznowienie odpisów amortyzacyjnych,
– okresowa weryfikacja parametrów amortyzacji.
9. Dokumentacja dotycząca obrotu majątkiem trwałym:
– przyjęcie do ewidencji,
– przesunięcie lub zmiana miejsca użytkowania,
– likwidacja,
– sprzedaż,
10. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych.
– Zasady inwentaryzacji.
– Dokumentacja inwentaryzacyjna.
– Przygotowanie do inwentaryzacji.
– Etapy prac inwentaryzacyjnych.
– Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.