EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04,
tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065,
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
24. FUNDUSZ PRACY – KONTROLA I WERYFIKACJA POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ W RAMACH USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
KOD
DATA SZKOLENIA
18/09/2019 - 20/09/2019
Przyjazd wieczorem 17.09.2019 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3
FORMA
20 h.
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
2100,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
KOD
DATA SZKOLENIA
13/11/2019 - 15/11/2019
Przyjazd wieczorem 12.11.2019 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Boruta***/Hotel Hyrny / Hotel Biały Potok
FORMA
20 h.
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1980,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
KOD
DATA SZKOLENIA
03/12/2019 - 04/12/2019
Przyjazd 03.12.2019 r. do godz. 10:00
MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa, Hotel Hit *** ul. Ks. I. Kłopotowskiego 33
FORMA
14 h.
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1760,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
KOD
DATA SZKOLENIA
11/12/2019 - 13/12/2019
Przyjazd wieczorem 10.12.2019 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków, Hotel Demel*** ul. Głowackiego 22
FORMA
20 h.
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
2100,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/c/– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

* W Hotelu BORUTA*** istnieje możliwość wyjścia do Aqua Parku w Zakopanem – uczestnikowi przysługuje wejściówka 2 godzinna

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, pokój 1-osob. za dodatkową opłatą – 90,00 zł /doba,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: przygotowanie uczestnika do pracy z instrumentami wsparcia objętymi regułami pomocy de minimis, w szczególności w zakresie zadań związanych z kontrolą. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także potrafił w praktyce stosować szczegółowe zasady związane z udzielaniem pomocy de minimis. Celem jest także wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostaną krajowe przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis oraz przepisy wspólnotowe. Celem zajęć jest także nabycie przez uczestników umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w kontekście realizacji np. prac interwencyjnych, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub odraczania terminu zwrotu pomocy – ma to zastosowanie w sytuacji zwrotu pomocy w przypadku niedotrzymania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia pomocy.

Metody szkolenia:  wykład, studium przypadków, dyskusje majce na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący szkolenie: Mgr Maciej Zasłona – absolwent ekonomii oraz politologii, posiadający przygotowanie prawnicze i praktykę w zakresie pomocy publicznej z kilkuletnim doświadczeniem nabytym m.in. w trakcie pracy w Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o., oraz Agencji Rozwoju Pomorza S.A.; posiada wiedzę dotyczącą praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych; specjalista zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość); w ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz IOB; doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka; posiada kilkuletnie doświadczenie szkoleniowe z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL – dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy; wykładowca na kilku kierunkach studiów podyplomowych; autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Etap wniosku o udzielenie pomocy de minimis

1.1. Działalność o charakterze gospodarczym w kontekście

1.1.1. Edukacji publicznej oraz niepublicznej

1.1.2. Żłobków oraz klubów dziecięcych

1.1.3. Usług medycznych świadczonych przez podmioty posiadające różną formę prawną

1.1.4. Domów Pomocy Społecznej

1.1.5. Jednostek samorządy terytorialnego oraz jednostek budżetowych

1.1.6. Fundacji oraz stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego

1.1.7. Przykłady prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje publicznej

1.2. Kategorie pomocy de minimis pozostające do dyspozycji

1.2.1. Wsparcie działalności pozarolniczej

1.2.2. Wsparcie działalności w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych

1.2.3. Wsparcie działalności w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury

1.2.4. Limity pomocy de minimis

1.2.5. Rozróżnienie działalności w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych od wprowadzania produktu rolnego do obrotu

1.3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

1.3.1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.

1.3.2. Pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście ustalania limitu pomocy de minimis

1.3.3. Pomoc de minimis a franczyza

1.3.4. Zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty: np. postępowanie w odniesieniu do spółek cywilnych

1.3.5. Zmiana podejścia do pomocy w sektorze transportu drogowego towarów

1.3.6. Obowiązek prowadzenia rozdzielności rachunkowej przez beneficjenta pomocy – praktyczne spojrzenie na podmioty prowadzące uproszczoną oraz pełną rachunkowość

1.3.7. Odmienne spojrzenie na działalność w zakresie produkcji rolnej oraz w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury

1.3.8. Nowy (publikacja w 2019 r.) formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

1.4. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP)

1.5. System Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP)

2. Etap zawarcia umowy przewidującej udzielenie pomocy de minimis
2.1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2.1.1. Zaświadczenie o pomocy de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.

2.1.2. Dane podmiotu udzielającego pomocy

2.1.3. Określenie beneficjenta pomocy w odniesieniu do wspólników spółek cywilnych i osobowych

2.1.4. Podstawy prawne udzielania pomocy

2.2. Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia

2.2.1. Pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej

2.2.2. Postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis

2.2.3. Kalkulator EDB

2.3. Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w SHRIMP oraz SRPP – różnice w terminach oraz zakresie przekazywanych informacji

3. Etap realizacji umowy z pomocą de minimis

3.1.1. Korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis – przypadki

3.1.2. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy. Postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenia, przejęcia, podział)

3.1.3. Cesja umowy na rzecz innego podmiotu

4. W trakcie zajęć na bieżąco odnoszenie omawianego tematu do specyfiki instrumentu, m.in:

4.1. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

4.2. Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego: omówienie pojęcia mikroprzedsiębiorcy wraz ze wskazaniem podstaw prawnych

4.3. Bon na zasiedlenie: ocena występowania pomocy de minimis w przepadku przyznania bonu w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania działalności gospodarczej

4.4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

4.5. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

4.6. Prace interwencyjne, roboty publiczne, skierowanie na zasadach robót publicznych oraz jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

5. Przykłady

5.1. Omówienie ponad 50 przypadków związanych z udzielaniem pomocy de minimis opartych wyłącznie na przykładach pojawiających się w działalności Powiatowych Urzędach Pracy

5.2. Określanie wysokości udzielanej pomocy de minimis na przykładach ulgi w spłacie zobowiązań: rozkładanie na raty zaległości publicznoprawnych lub odraczanie terminu płatności zaległości publicznoprawnych

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie
Nazwa Szkolenia:

Data Szkolenia:

Od:
Do:

Miejsce Szkolenia:

Cena:

Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Stanowisko:

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Dane o uczestnikach
Ilosc uczestników:

Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

Stanowisko(Stanowiska):

Adres e-mail osób zgłoszonych:

UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
wskazanych w Informacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

* Wyrażenie zgody jest konieczne

Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.