EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Info

Informacje formalno-prawne o firmie

1. Adres: 20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56/UB

2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – NR KRS: 0000 320097

3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON: 060429943

4. Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) – 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

5. Nasz NIP – 712-314- 85-02

6. Nasze konto bankowe o numerze: 06 2030 00451110 00000161 1070

7. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie nr 2.06/00001/2009 aktualizacja na 2024 r.

8. Organizujemy szkolenia i doradztwo w oparciu o przepisy Ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego dorosłych

9. Kapitał zakładowy 51000,00 zł