EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Certyfikaty i uprawnienia

Ogólnopolska lista "ECE Prestiż"
Certyfikat - KONTROLER WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY/AUDYTOR

WYKAZ NADANYCH CERTYFIKATÓW KONTROLERA WEWNĘTRZNEGO/ZEWNĘTRZNEGO/AUDYTORA ZNAJDUJE SIĘ W SIEDZIBIE ECE “PRESTIŻ”

REGULAMIN NADAWANIA CERTYFIKATÓW KONTROLERA WEWNĘTRZNEGO/ZEWNĘTRZNEGO/AUDYTORA I UMIESZCZANIA I NFORMACJI NA OGÓLNOPOLSKIEJ LIŚCIE ECE „PRESTIŻ”

§1. Europejskie Centrum Ękonomiczne „Prestiż” Sp. z o.o. nadaje Certyfikaty Kontrolera:

 • Certyfikat Kontrolera /Audytora I stopnia
 • Certyfikat Kontrolera/ Audytora II stopnia
 • Certyfikat Kontrolera/ Audytora III stopnia – Kontroler dyplomowany

§2. Certyfikaty (wszystkich stopni) wystawiane są w języku polskim i języku angielskim

§3. Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż” Sp. z o.o. prowadzi Ogólnopolską Listę Kontrolerów Certyfikowanych

 • Lista będzie ogólnodostępna na stronie internetowej WWW.eceprestiz.pl
 • Wpis na listę ceryfikowanych kontrolerów będzie zawierał:
  • dane o kontrolerze, na umieszczenie których wyrazi zgodę osoba zainteresowana
  • stopień certyfikatu
  • kolejny numer nadanego certyfikatu
  • datę jego uzyskania
 • Uzyskanie kolejnego stopnia certyfikatu nie musi być równoznaczne z umieszczeniem danej osoby na Ogólnopolskiej Liście Kontrolerów Certyfikowanych – zależy od decyzji zainteresowanej osoby

§4. Osoby, które uzyskają Certyfikat Kontrolera nadawany przez ECE „Prestiż” będą otrzymywały każdorazowo informacje na temat:

 • aktualnych przepisów w zakresie kontroli
 • nowości wydawniczych dotyczących kontroli
 • możliwości doskonalenia i dokształcania

§5. Warunki uzyskania Certyfikowanego Kontrolera

5.1.Aby uzyskać Certyfikat Kontrolera I Stopnia należy:

 • uczestniczyć w 3 szkoleniach /z zakresu objętego wymaganiami egzaminu/ organizowanych przez ECE „Prestiż” i wnieść dodatkową opłatę oprócz oplaty za szkolenie – 700,00zł, a ponadto zdać z wynikiem pozytywnym egzamin ,lub
 • uczestniczyć w 2 dowolnych szkoleniach /z zakresu objętego wymaganiami egzaminu/ organizowanych przez ECE „Prestiż” i wnieść opłatę oprócz opłaty za szkolenie – 1200,00zł, a ponadto zdać z wynikiem pozytywnym egzamin, lub
 • uczestniczyć w 1 szkoleniu /z zakresu objętego wymaganiami egzaminu/ organizowanym przez ECE „Prestiż” i wnieść opłatę dodatkową oprócz ceny za szkolenie – 2000,00zł a ponadto zdać z wynikiem pozytywnym egzamin,

5.2.Egzamin na I stopień kandydaci zdają w formie:

 • test 60 pytań
 • egzamin ustny

5.3.Zakres Egzaminu na I stopień:

 1. Organizacja zakładowej komórki kontroli/audytu wewn.
 2. Kontrola wewnętrzna/audyt w strukturze organizacyjnej firmy
 3. Prawne aspekty kontroli wewnętrznej/audytu
 4. Zasady funkcjonowania w firmie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
 5. Zadania kontroli wewnętrznej , audytu wewnętrznego i audytu zewnętrznego – porównanie , wzajemne relacje.
 6. Przyszłość kontroli i audytu wewnętrznego w świetle uregulowań UE.
 7. Regulamin systemu kontroli wewnętrznej w organizacji.
 8. Praktyka postępowania audytowego / kontrolnego / ścieżka proceduralna.
 9. Plan roczny i plan strategiczny.
 10. Zasady opracowania programu kontroli.
 11. Plan roczny z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
 12. Wystawienie upoważnienia do kontroli .
 13. Praktyczne metody protokołowania narad z kierownictwem kontrolowanej / audytowej komórki.
 14. Praktyczne sporządzanie pisemnego zapytania.
 15. Sprawne techniki przeprowadzania ustnego wywiadu ( pobieranie ustnych wyjaśnień ).
 16. Przypadki i sposób sporządzania wniosku o powołanie rzeczoznawcy.
 17. Metody doboru próby do kontroli.
 18. Szacowanie ryzyka na potrzeby audytu i kontroli wewnętrznej :
  • Jak identyfikować ryzyko
  • Pomiar ryzyka
  • Hierarchizacja ryzyka
  • Zarządzanie ryzykiem – minimalizacja
 19. Analiza ryzyka na potrzeby audytu i kontroli wewnętrznej :
  • Metody szacunkowe
  • Metody matematyczne
  • Podejście systematyczne
 20. Praktyczne opracowanie protokołu kontroli ( sprawozdanie z audytu ) :
  • Według standardów polskich
  • Według zaleceń Komisji Europejskiej
  • Według wzorców amerykańskich
 21. Opracowanie projektu wystąpienia pokontrolnego.
 22. Dokumentowanie sprawdzanie realizacja zaleceń pokontrolnych.
 23. Wykorzystywanie kwestionariusza oceny systemu kontroli wewnętrznej.
 24. Integracja rachunkowości i audytu wewnętrznego – przepisy prawne.
 25. Dokumentacja i kontrola operacji gospodarczych :
  • Dowody księgowe – podział , cechy ich prawidłowości i organizacja obiegu
  • Kontrola wybranych typów operacji gospodarczych : środków pieniężnych rozrachunków , środków trwałych w budowie , inwestycji , gospodarki materiałowej , wyrobów gotowych i ich sprzedaży, kosztów pośrednich
  • Inwentaryzacja jako element kontroli w firmie
 26. Identyfikacja obszarów zagrożonych korupcją .
 27. Kodeks etyczny kontrolera / audytora
 28. Prawo zamówien publicznych w praktyce.
 29. Ustawa z dnia 29 wrzesnia o rachunkowości

Literatura:

 1. Artur Piaszczyk – Kontrola wewnętrzna w praktyce, wydawnictwo ECE „Prestiż”, Lublin 2009
 2. Matreriały ECE „Prestiż” otrzymywane przez kandydata, który zgłosi chęć przystąpienia do egzaminu.
 3. Ustawa o Rachunkowości stan aktualny
 4. Ustawa o Finansach Publicznych

5.4. Egzamin jest przeprowadzany podczas szkoleń organizowanych przez ECE „Prestiż”

§6. Zakres wymagań dla uzyskania Certyfikatu II i III stopnia zostanie podany po 01.09.2009

Pozotałe terminy egzaminów na Certyfikat I Stopnia oraz Regulamin na II i III Stopień zostaną opublikowane po )1 lipca 2009r.