EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Polityka bezpieczeństwa informacji
 1. Klauzula informacyjna : Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż” Sp. z o.o. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż” Sp. z o.o. pod domeną główną https://www.eceprestiz.pl (zwane dalej „Stroną internetową”) celem zgłoszenia udziału w szkoleniach, których organizatorem jest Marek Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż” Sp. z o.o. , adres głównego miejsca wykonywania działalności: ulica Dolna Panny Marii 65 lok UB , 20-010 Lublin , NIP: 712-314-85-02 , REGON: 060429943, (zwana dalej „Organizatorem”), a także (jeśli strona wyraźnie na to wskazuje) celem przedstawienia oferty dotyczącej organizacji szkolenia.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż” Sp. z o.o. , adres głównego miejsca wykonywania działalności: ulica Dolna Panny Marii 65 lok UB , 20-010 Lublin , NIP: 712-314-85-02 , REGON: 060429943, (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: szkolenia@eceprestiz.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 81 534 60 65
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Ciebie Regulaminu i uiszczeniu płatności, które umożliwiają Ci uczestnictwo w szkoleniach. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) do wydania zaświadczenia.
  , jeżeli wyrażasz zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniu lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.
 5. W związku z Twoim uczestnictwem w szkoleniach, lub chęcią otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
  a) imię i nazwisko, nazwa firmy
  b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail .
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a)przetwarzane zgodnie z prawem,
  b)zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
  a)w przypadku konieczności podpisania umowy uczestnictwa w szkoleniu, konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni twoje dane osobowe podmiotom realizujących usługi.
  b)jeżeli korzystasz z opcji ,płatność elektroniczna” , Administrator udostępni twoje dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności,
  c)ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z nami przy organizacji szkoleń.
 8. Masz pełne prawo do:
  a)dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
  b)prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
  c)usunięcia swoich danych osobowych,
  d)przenoszenia danych)ograniczenia przetwarzania,
  f)wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych
  g)w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.
  h)wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w szkoleniu, przez czas jego trwania, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty na działania marketingowe, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.
 10. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.
 13. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Administratora.