EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

„ASYSTENT/TRENER PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – NABÓR

EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o.o. w Lublinie (81 534 60 65, 81 532 10 01, E-mail: szkolenia@eceprestiz.plprowadzi nabór na szkolenie:


„ASYSTENT/TRENER PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

– Szkolenie jest finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z budżetu Województwa Lubelskiego – Umowa Nr DZR.JI.2312.26.2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r.

1.Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia zadań asystentów/trenerów pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

-szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć(4 dni)

20.09.2019r. piątek -8h

25.09.2019r. środa – 8h

26.09.2019r. czwartek – 8h

27.09.2019r. piątek -6h

2.Uczestnikami szkolenia mogą być:

osoby, które posiadają minimum średnie wykształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości, -studenci kierunków pedagogicznych lub medycznych,

-osoby pracujące lub osoby bezrobotne, które współpracują lub będą chciały współpracować z osobami niepełnosprawnymi, pomagając im w adaptacji zawodowej,

-opiekunowie osób niepełnosprawnych.

3.Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

– minimum 90% obecność na zajęciach,

– aktywne uczestnictwo w zajęciach,

-wykonanie wszystkich zadań i ćwiczeń zleconych przez Wykładowcę

-zaliczenie indywidualne tematyki  ewentualnej nieobecności na 10% zajęć edukacyjnych.

-udział w ewaluacji szkolenia: wypełnienie ankiety oraz udział w dyskusji.

Uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch, zaświadczenia

4.Aplikacje osób chętnych do udziału w szkoleniu przyjmowane są w siedzibie Europejskiego Centrum Ekonomicznego „Prestiż” sp. z o.o. w Lublinie – ul. Dolna Panny Marii 56/UB(godziny pracy w dni robocze: 08:00-16:00), lub skan dokumentów mailem: szkolenia@eceprestiz.pl,

APLIKACJA O BEZPŁATNY UDZIAŁ W SZKOLENIU POWINNA SIĘ SKŁADAĆ Z:

-podania o przyjęcie na bezpłatne szkolenie( podanie powinno zawierać: nazwisko i imię, adres do korespondencji, dane kontaktowe,: E-mail, tel.,  z uzasadnieniem chęci uczestnictwa w/w szkoleniu. W uzasadnieniu prosimy o opisanie sposobu zamiaru wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu.

-udokumentowanie poziomu wykształcenia

-zobowiązanie do minimum 90% frekwencji na szkoleniu, oraz że w przypadku zakwalifikowania na szkolenie akceptujesz: program szkolenia, harmonogram szkolenia.

-pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku prowadzeniem naboru na szkolenie oraz udział w nim, jak również w zakresie niezbędnym do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji szkolenia przez ECE „Prestiż” sp. z o.o. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

O zakwalifikowaniu na szkolenie, każdy z uczestników zostanie powiadomiony listownie lub mailem.

5.Aplikacje o zakwalifikowanie na bezpłatne szkolenie przyjmowane są od 08.08.2019 r. do 30.08.2019 r. Ilość miejsc: ograniczona – 5 osób . W przypadku wcześniejszego przekroczenia limitu miejsc, termin rekrutacji zostanie skrócony.

6.Uczestnicy szkolenia mają zapewnione nieodpłatnie: serwis kawowy, napoje, lunch w postaci II dania.

PROGRAM SZKOLENIA (oparty na podręczniku sugerowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

1. Definicje niepełnosprawności.

2. Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

3. Pojęcie zatrudnienia wspomaganego.

4. Główne zasady i cechy zatrudnienia wspomaganego.

5. Akty prawne regulujące zatrudnienie wspomagane. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Umiejętność doboru odpowiedniego instrumentu do indywidualnych potrzeb klienta.

7. Diagnoza środowiska społecznego jako metoda poznawania osób niepełnosprawnych: problemy osób niepełnosprawnych w rehabilitacji środowiskowej.

8. Dochodzenie do niezależności życiowej poprzez pracę, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

9. Praca z osobami niepełnosprawnymi, rodzaje niepełnosprawności oraz metody wsparcia w określonej grupie niepełnosprawnych.

10. Osobisty kontekst odczuwania niepełnosprawności: poczucie jakości życia, poczucie koherencji, poczucie wsparcia społecznego a stres pracy i stres bezrobocia.

11. Rola instytucji rynku pracy i instytucji integracji i pomocy społecznej w realizacji zatrudnienia wspomaganego.

12. Partnerska współpraca interdyscyplinarna w organizacji i realizacji form aktywizujących, w tym zatrudnienia wspomaganego na lokalnym rynku.

13. Program Aktywizacja i Integracja – rola pup i ops.

14. Wsparcie doradcze, psychologiczne i społeczne.

15. Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w praktyce.

16. Coaching kariery – nowoczesna metoda pracy z klientem.

17. Filary dobrego coachingu. Czym jest coaching i jakie daje korzyści. Model GROW (Goal / Reality Options / Will) jako podstawa sesji coachingowej. Etyka i standardy prowadzenia coachingu. Uczciwość i rzetelność informacji.

18. Podstawowe narzędzia komunikacyjne coacha. Model dobrego komunikowania się. Nastawienie na cele w komunikacji. Umiejętność dokonywania rozróżnienia pomiędzy informacją a interpretacją. Odpowiedzialność za skuteczność komunikacji.

19. Kontakt jako podstawowa forma wywierania wpływu Budowanie i utrzymywanie dobrego kontaktu. Pacing i Leading – strategie budowania kontaktu. Dopasowanie werbalne i niewerbalne do rozmówcy. Dopasowanie tonu i dynamiki głosu. Odkrywanie i wykorzystanie „słów kluczy”.

20. Zaufanie jako podstawa skutecznego coachingu. Zasada poufności. Zawieranie kontraktu. Otwartość podstawą wzajemnego zaufania. Informacja zwrotna jako podstawa inicjowania zmiany. Formułowanie kontraktu. Uzyskanie zgody na pracę z trudnościami. Określenie odpowiedzialności za rezultaty coachingu.

21. Narzędzia diagnozujące stan obecny: kwestionariusz wstępny, koło życia, poziomy logiczne.

22. Ustalenie i realizacja celów coachingu. Poprawne formułowanie celów – niezbędny warunek efektywnego coachingu.

23. Ustalanie etapów realizacji celów. Narzędzia pracy z celami. Ustalanie i wykorzystanie wartości wspierających proces realizacji celów.

24. Określanie barier i ustalanie sposobu ich przekraczania. Diagnoza poziomu trudności. Rola przekonań w wynikach coachingu. Stawianie pytań pozwalających przekraczać własne ograniczenia. Proces PAW Końcowy bilans coachingu. Zasady poprawnego formułowania informacji zwrotnej. Arkusz umiejętności. Samoocena postępów.

25. Warsztat pracy trenera pracy.

26. Kompetencje osobiste (emocjonalno-motywacyjne, sposób przeżywania). Inteligencja emocjonalna jako źródło kompetencji osobistych i społecznych: empatii, intuicji, samoświadomości. Motywowanie i pobudzanie klienta – techniki i narzędzia. Motywacja jako funkcja zarządzania sobą; mity dotyczące motywacji; teoria motywacji X i Y D. McGregora.

27. Kompetencje społeczne (relacyjne). Klient – podmiot czy przedmiot obsługi. Autorefleksja i samopoznanie: osobista analiza SWOT, zarządzanie sobą w pracy trenera pracy. Analiza transakcyjna, czyli teoria stosunków międzyludzkich w koncepcji Erica Berne’a; praktyczna identyfikacja poziomów funkcjonowania w sytuacjach związanych z poszukiwaniem i utrzymaniem zatrudnienia (w odniesieniu do AT).

28. Podświadomy plan życia (skrypty życiowe) jako źródło „motorów napędowych” wg Kahlera i Kapersa i jego wpływ na osobistą aktywność zawodową.

29. Kompetencje poznawcze (sposób myślenia, poszukiwania i gromadzenia danych, analizy i informacji, wyciągania wniosków). Reguły i zasady komunikacyjne w pracy z osobą z niepełnosprawnością. Techniki komunikacyjne w kontakcie z trudnym klientem bezrobotnym; sztuka manipulacji, psychologia kłamstwa, elementy negocjacji.

30. Kompetencje wykonawcze (sposób działania). Systemowe rozumienie potrzeb: kontekst osobisty, rodzinny i społeczny klienta. Formy wspierania osób niepełnosprawnych a więzi rodzinne i społeczne. Techniki i metody wydobywania zasobów klienta, analiza deficytów.

31. Mentoring – zasady partnerskiej relacji między mistrzem a uczniem. Coaching, szkolenie, doradztwo a mentoring. Idea i podstawy mentoringu. Autorytet mentora. Struktura spotkania mentoringowego. Standardy mentoringu. Metody i narzędzia mentoringu.

32. Studium przypadku. Praca własna nad skompletowaniem świadomych i efektywnych narzędzi pracy z klientem o szczególnym statusie na rynku pracy.

 

Dzień/data godziny Rozkład zajęć   h
20.09.2019r. /piątek        
  08:30 – 10:00 Zajęcia szkoleniowe   2
  10:00 – 10:15 przerwa    
  10:15 – 11:45 Zajęcia szkoleniowe   2
  11:45 – 12:15 lunch    
  12:15 – 13:45 Zajęcia szkoleniowe   2
  13:45 – 14:00 przerwa    
  14:00 – 15:30 Zajęcia szkoleniowe   2
25.09.2019r. /środa        
  08:30 – 10:00 Zajęcia szkoleniowe   2
  10:00 – 10:15 przerwa    
  10:15 – 11:45 Zajęcia szkoleniowe   2
  11:45 – 12:15 lunch    
  12:15 – 13:45 Zajęcia szkoleniowe   2
  13:45 – 14:00 przerwa    
  14:00 – 15:30 Zajęcia szkoleniowe   2
26.09.2019r. /czwartek        
  08:30 – 10:00 Zajęcia szkoleniowe   2
  10:00 – 10:15 przerwa    
  10:15 – 11:45 Zajęcia szkoleniowe   2
  11:45 – 12:15 lunch    
  12:15 – 13:45 Zajęcia szkoleniowe   2
  13:45 – 14:00 przerwa    
  14:00 – 15:30 Zajęcia szkoleniowe   2
27.09.2019r. /piątek      
  08:30 – 10:00 Zajęcia szkoleniowe   2
  10:00 – 10:15 przerwa    
  10:15 – 11:45 Zajęcia szkoleniowe   2
  11:45 – 12:15 lunch    
  12:15 – 13:45 Zajęcia szkoleniowe   2
  13:45-14:30 Ćwiczenia zaliczeniowe, ewaluacja, wręczenie zaświadczeń    
    Razem 30