EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

SZKOLENIE Z ZAKRESU KONTROLI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA BENEFICJENTÓW I I VII OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 – SEKTOR ENERGETYKA

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  Z ZAKRESU KONTROLI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA BENEFICJENTÓW I I VII OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 – SEKTOR ENERGETYKA

Udział  w  szkoleniu  jest bezpłatny, natomiast organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu i/lub transportu uczestników.

Cena obejmuję: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),   obiad, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Adresaci szkolenia: W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które są zatrudnione przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach I lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, natomiast Ministerstwo Energii nie pokrywa kosztów noclegu oraz transportu uczestników.

Cele szkolenia:  Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników – beneficjentów I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrestruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka z zagadnieniami dotyczącymi kontroli oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projaktach unijnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kontrola w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

– podstawy prawne,

– podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli w projektach.

2. Organizacja procesu kontroli:

– cele i rodzaje kontroli,

– prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego,

– rodzaje uchybień,

– informacja pokontrolna, wdrażanie zaleceń pokontrolnych.

3. Kontrola na zakończenie projektu.

4. Kontrola trwałości projektu.

5. Definicja nieprawidłowości, sposoby postępowania z nieprawidłowościami, nieprawidłowość indywidualna i systemowa.

6. Nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

– nieprawidłowości podlegające i niepodlegające raportowaniu do KE.

7. Najczęściej występujące nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych w obszarach:

– udzielania zamówień publicznych,

– wydatkowania funduszy niezgodnie z przeznaczeniem,

– osiągnięcia rezultatów w projekcie,

– poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów przez wnioskodawcę,

– partnerstwa w projektach.

8. Skutki i konsekwencje nieprawidłowości w projekcie:

– sankcje dla wnioskodawcy,

– zasady zwrotu środków europejskich.

9. Definicja podejrzenia nadużycia finansowego, nadużycia finansowego, rodzaje nadużyć.

10. Najczęściej występujące nadużycia w wykorzystaniu funduszy unijnych:

– zmowy przetargowe,

– fałszerstwo dokumentów,

– wyłudzenie zaliczki,

11. Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom:

– analiza ryzyka nadużyć,

– etyka pracownika,

– podział obowiązków i odpowiedzialności,

– system kontroli projektów,

– system kontroli wewnętrznej.

12. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia:

– procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia lub podejrzenia jego wystąpienia,

– kiedy i jak należy powiadomić UOKiK, CBA, ABW, Policję.

Harmonogram szkolenia

„Kontrola oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych dla beneficjentów I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka”

Dzień I godz. 10:00-17:00

09:30-10:00 Rejestracja

10:00-11:30 Szkolenie

11:30-11:40 Serwis kawowy

11:40-13:00 Szkolenie

13:00-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-15:00: Szkolenie

15:00-15:10 Serwis kawowy

15:10-17:00 Szkolenie – pytania/dyskusja

Dzień II godz. 8:30-15:30

08:00-08:30 Rejestracja

08:30-10:00 Szkolenie

10:00-10:10 Serwis kawowy

10:10-12:30 Szkolenie

12:30-13:00 Przerwa obiadowa

13:00-14:30 Szkolenie

14:30-14:40 Serwis kawowy

14:40-15:30 Szkolenie – pytania/dyskusja

 

PONIŻEJ LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

           https://www.gov.pl/energia/zaproszenie-na-szkolenie-dla-beneficjentow-i-i-vii-osi-priorytetowej-poii-2014-2020