EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

AKTYWIZACJA I ADAPTACJA A ZMIANY RYNKU

AKTYWIZACJA I ADAPTACJA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ DORADCĘ KLIENTA PUP W ODNIESIENIU DO ZMIAN ZACHODZĄCYCH NA RYNKU PRACY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

13 grudzień  

2022r.
wtorek w godz.11:30-15-30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.  

520,00 zł 

Aktualna promocja 470,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności dotyczących zarządzania zmianą w realiach zmieniającego się rynku pracy, poznanie nowoczesnych metod oddziaływania na klienta PUP w celu nabycia przez niego umiejętności reagowania na zmiany otoczenia gospodarczego, nowe wymogi rynku pracy oraz warunków dostosowania się do nich.
Prowadzący: mgr psychologii, socjolog., doradca zawodowy z 20-letnim stażem pracy w PUP. Bardzo wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych szkoleniach dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Rola i zadania PUP w zarządzaniu zmianą w sytuacji rynkowej osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
1. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny prowadzące do zmiany sytuacji bytowej i zawodowej klientów PUP
2. Rola i ograniczenia PUP w adaptacji i aktywizacji klientów na dynamicznym rynku pracy.
3. Reakcje na zmianę. Adekwatne i nieadekwatne mechanizmy zaradcze jednostki wobec pojawiających się trudności i problemów życiowych – od stresu do kryzysu emocjonalnego.
4. Znaczenie predyspozycji osobowych w radzeniu sobie klientów ze zmianą i oporem.
5. Możliwości i potrzeby pokolenia X, Y, Z.
6. Budowanie świadomości potrzeby zmiany, jej przebiegu oraz skutków. Psychologiczne okno zmiany.
7. Umiejętne planowanie zmian i dostosowanie się do nowych sytuacji. Korzyści wynikające ze zmiany.
II. Metody pracy z osobami w zmianie
1. Zasady pracy z klientem w budowaniu relacji z osobą bezrobotną oraz profesjonalnego warsztatu pracy na stanowisku pomocowym.
2. Profesjonalne diagnozowanie obszarów funkcjonowania jednostki w otoczeniu warunkiem skutecznej pomocy oraz doboru optymalnych form wsparcia.
3. Identyfikacja celów i wartości ukierunkowujących aktywność własną klientów oraz ich otwartość na pomoc.
4. Elementy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) jako metody samopomocy w radzeniu sobie z negatywnymi myślami, emocjami i przekonaniami. Zasady zdrowego myślenia. Etapy współpracy z klientem w ramach metody. Zalety i wady RTZ.
5. Poszerzanie zasobów klienta (profilu kompetencyjnego) w dalszym rozwoju osobistym i zawodowym. Narzędzia wykorzystywane w Metodzie Hiszpańskiej i Bilansie Kompetencji służące budowaniu samoświadomości oraz umiejętności korzystania z własnych zasobów i doświadczeń.
6. Praca z grupą ukierunkowana na rozwój umiejętności interpersonalnych klientów.
7. „Towarzyszenie” klientom i prowadzenie ich na dalszej drodze rozwoju osobistego i zawodowego. Budowanie motywacji osiągnięć – praca w procesie.
8. Tworzenie mapy instytucji i organizacji pomocowych funkcjonujących na lokalnym rynku pracy. Współpraca międzyinstytucjonalna służąca profesjonalnej realizacji zadań na rzecz dobra klienta.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa