EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

SKUTECZNA AKTYWIZACJA I ADAPTACJA / ZMIANY

SKUTECZNA AKTYWIZACJA I ADAPTACJA / ZMIANY KLIENTÓW DO ZMIAN PRZEZ POŚREDNIKA PRACY I DORADCĘ ZAWODOWEGO PUP

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

27 czerwiec 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

18 lipiec 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

20 sierpień 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

03 wrzesień 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

24 wrzesień 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

08 październik 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

22 październik 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

13 listopad 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

27 listopad 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

18 grudzień 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: zdobycie/wzmocnienie kompetencji zawodowych kluczowych specjalistów urzędu na rzecz efektywniejszej współpracy z różnymi grupami klientów PUP.
Prowadzący: mgr psychologii, socjolog., doradca zawodowy z 20-letnim stażem pracy w PUP. Bardzo wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych szkoleniach dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rola i zadania PUP w zarządzaniu zmianą w sytuacji rynkowej osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Klient urzędu wobec zmiany

1. Organizacja pracy w CAZ. Rola poszczególnych specjalistów urzędu w efektywnej współpracy z klientem.

2. Aspekty formalne, merytoryczne i kompetencje pracowników PUP na stanowiskach pomocowych.

3. Procedury i stosowana dokumentacja.

4. Rola i ograniczenia PUP w adaptacji i aktywizacji klientów na dynamicznym rynku pracy.

5. Możliwości, potrzeby i bariery pokolenia X, Y, Z.

6. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny prowadzące do zmiany sytuacji bytowej i zawodowej klientów PUP. Identyfikacja i analiza barier utrudniających proces aktywizacji zawodowej – kategoryzowanie problemów osobistych i zawodowych oraz ich minimalizowanie w celu wejścia lub powrotu na rynek pracy.

7. Reakcje na zmianę. Adekwatne i nieadekwatne mechanizmy zaradcze jednostki wobec pojawiających się trudności i problemów życiowych – od stresu do kryzysu emocjonalnego.

8. Znaczenie predyspozycji osobowych w radzeniu sobie klientów ze zmianą i oporem.

9. Budowanie świadomości potrzeby zmiany, jej przebiegu oraz skutków. Psychologiczne okno zmiany.

10. Umiejętne planowanie zmian i dostosowanie się do nowych sytuacji. Korzyści wynikające ze zmiany.

II. Metody pracy z osobami w zmianie

1. Zasady pracy z klientem w budowaniu relacji z osobą bezrobotną i poszukującą pracy na stanowisku pomocowym.

2. Profesjonalne diagnozowanie obszarów funkcjonowania jednostki w otoczeniu warunkiem skutecznej pomocy oraz doboru optymalnych form wsparcia.

3. IPD podstawowym narzędziem współpracy z klientem urzędu – dobre praktyki.

4. Rodzaje wsparcia. Dobór odpowiednich form pomocy, metod i narzędzi dostosowanych do potrzeb
i możliwości różnych grup klientów – indywidualizacja pomocy.

5. Zasady opracowywania programu specjalnego – organizacja, dobór grupy docelowej i form wsparcia; realizacja, monitorowanie i ewaluacja programu specjalnego.

6. Elementy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) jako metody samopomocy w radzeniu sobie
z negatywnymi myślami, emocjami i przekonaniami. Zasady zdrowego myślenia. Etapy współpracy
z klientem w ramach metody. Zalety i wady RTZ.

7. Poszerzanie zasobów klienta (profilu kompetencyjnego) w dalszym rozwoju osobistym i zawodowym. Narzędzia wykorzystywane w Metodzie Hiszpańskiej i Metodzie Edukacyjnej służące budowaniu samoświadomości oraz umiejętności korzystania z własnych zasobów i doświadczeń.

8. „Towarzyszenie” klientom i prowadzenie ich na dalszej drodze rozwoju osobistego i zawodowego. Budowanie motywacji osiągnięć – praca w procesie.

9. Praca z grupą ukierunkowana na rozwój umiejętności interpersonalnych klientów.

10. Budowanie współpracy wewnętrznej PUP na rzecz udzielania skutecznej pomocy klientom urzędu oraz kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu.

11. Tworzenie mapy instytucji i organizacji pomocowych funkcjonujących na lokalnym rynku pracy. Współpraca międzyinstytucjonalna służąca profesjonalnej realizacji zadań na rzecz dobra klienta.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa