EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW PFRON ORAZ WSPARCIE SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2022 r.

1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00 zł

+23%VAT

08 grudzień 

2022r. czwartek w godz.08:30-12:30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

520,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Omówienie zasad aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON oraz oferty zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla spółdzielni socjalnych.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków PFRON;

 1. Podstawy prawne dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 2. Realizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych na gruncie przepisów w/w ustaw;
 3. Zasady realizacji refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – podstawy prawne realizacji, zasady rozpatrywania wniosków, zawarcie i realizacja umowy;
 4. Przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie niepełnosprawnej – podstawy prawne realizacji, zasady rozpatrywania i oceny wniosków, zawarcie i realizacja umowy;
 5. Zasady przyznawania środków na adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych;

II . Spółdzielnie socjalne

 1. Spółdzielnia socjalna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych:
  a. zasady tworzenia spółdzielni socjalnych,
  b. zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnych;
 2. Spółdzielnia socjalna w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 3. Zasady przyznawania środków Funduszu Pracy i PFRON na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnych;
 4. Zasady przyznawania środków na finansowanie kosztów zatrudnienia lub utworzenia stanowiska pracy dla osób zatrudnionych przez spółdzielnię socjalną;
 5. Omówienie przepisów wykonawczych do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy związanych ze spółdzielnią socjalną – rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenia stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1859
 6. Finansowanie zwrotu opłaconych składek dla członków i pracowników spółdzielni socjalnej – podstawa prawna, realizacja zawartych umów.
 7. Studium przypadku, dyskusja.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 15

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa