EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ARCHIWUM / SKŁADNICA AKT

ARCHIWUM/SKŁADNICA AKT W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – OBOWIĄZKI ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I ARCHIWIZOWANIEM DOKUMENTACJI PEDAGOGICZNEJ, FINANSOWEJ, KADROWEJ I ADMINISTRACYJNEJ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

18 kwiecień 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

540,00 zł 

+23%VAT

16 maja 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

540,00 zł 

+23%VAT

13 czerwiec 2024 
w godz. 11:30-15:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

540,00 zł 

+23%VAT


Cel szkolenia: zapoznanie z obowiązkami szkoły/placówki oświatowej w zakresie porządkowania dokumentacji organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół podlegających zmianom wynikającym z reformy oświaty na jej poszczególnych etapach.

Prowadzący: mgr Ryszard Kociński specjalista i praktyk w dziedzinie zarzadzania dokumentacją wytwarzaną, gromadzoną i przechowywaną w szkole. Bardzo wysoko oceniany jako wykładowca i praktyk na licznych kursach i szkoleniach dla kadr administracyjno – oświatowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Aktualne przepisy prawne regulujące funkcjonowanie systemu kancelaryjno-archiwalnego
2. Zasady funkcjonowania systemu kancelaryjnego dziennikowego i bezdziennikowego.
4. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkoły prowadzącej archiwum zakładowe lub składnicę akt.
4.1. Zasady budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w oparciu klas I i II rzędu podziału dla klas oznaczonych symbolami kwalifikacyjnymi od „0” do „3” oraz klas dalszych.
4.2. Sposób oznaczania kategorii archiwalnych w szkołach prowadzących archiwum zakładowe lub składnice akt.
4.3. Wzór budowy wykazu akt dla archiwum zakładowego lub składnicy akt.
5. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt
5.1. Postanowienia ogólne
5.2. Organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt
5.3. Lokal archiwum zakładowego lub składnicy akt
5.4. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt
5.5. Przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
5.6. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym lub w składnicy akt
5.7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym lub w składnicy akt
5.8. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego lub w składnicy akt
5.9. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
5.10. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
5.11. Sprawozdawczość archiwum zakładowego
5.12. Kontrola archiwum zakładowego lub składnicy akt
5.13. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej oraz reorganizacji lub ustania działalności szkoły
5.14. Postanowienia końcowe
5.15. Wykaz przepisów
5.16. Załączniki do instrukcji:
– Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynu archiwum zakładowego lub składnicy akt
– Wzór spisu zdawczo-odbiorczego
– Wzór wykazu spisów zdawczo-odbiorczych
– Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji
– Wniosek o wydanie zgody na brakowanie
– Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej podlegającej brakowaniu
– Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do ich przekazania
– Wzór zawiadomienia o zakończeniu czynności porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych
– Wzór ewidencji materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego
6. Praktyczne aspekty funkcjonowania i sporządzania dokumentacji archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Karta zgłoszeniowa