EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

CUDZOZIEMCY W PUP A TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

NOWOŚĆ : ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCA W PUP-NOWOŚĆ TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 A CUDZOZIEMCY

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
Dowolna data
od 25.03.2020
do 31.12.2020
1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email
290,00zł +23%VAT
24 lipiec 2020r.
piątek w godz.07:30-11:30
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
25 sierpień 2020r.
wtorek w godz.07:30-11:30
3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
10 wrzesień 2020r.
czwartek w godz.07:30-11:30
4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00zł +23%VATCel szkolenia: NOWOŚĆ Przepisy „Tarcz Antykryzysowych” w związku z epidemią COVID-19, zmiany dotyczące pracy i pobytu cudzoziemców. Zapoznanie się z aktualnym przepisami, dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz możliwości legalnego powierzania wykonywania pracy. Uczestnicy szkolenia poznają formalne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji związanych z tematyką pobytu i pracy obywateli państw trzecich. Zainteresowani otrzymają najświeższą wiedzę z zakresu proponowanych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nowych możliwości powierzenia pracy cudzoziemcom, w szczególności opierając się na najnowszych zmianach wynikających ze stanu epidemii na terytorium RP.

Prowadzący: mgr Przemysław Maślanka magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pobyt cudzoziemca w Polsce w myśl przepisów TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH i innych przepisów
2. Wzory dokumentów cudzoziemców
3. Informacja starosty jako test rynku pracy
4. Praktyczne rozwiązania dotyczące wydawanych informacji oraz zawody zwolnione z przeprowadzania testu
5. Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy:
– praca po zakończonym oświadczeniu, liczenie okresów, okresy obowiązywania TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– praca na innych warunkach TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– dla kogo i w jakim celu
– wykaz potrzebnych dokumentów
– procedura rejestracji w powiatowych urzędach pracy
– terminy
– obowiązki pracodawcy
6. Przesłanki uzasadniające odmowę wpisu oświadczenia do ewidencji (obligatoryjne i fakultatywne)
7. Zezwolenia na pracę sezonową:
– legalna praca po zakończeniu ważności zezwolenia TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– praca na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– praca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę sezonową! Nowe przypadki TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– kwarantanna w czasie pracy sezonowej (nowe wytyczne GIS i MRiRW) TARCZA ANTYKRYZYSOWA
– definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń)
– podmioty, które mogą ubiegać się o zezwolenie sezonowe oraz cudzoziemcy, których ono dotyczy
– procedura dotycząca ubiegania się o zezwolenie ( 2 ścieżki-cudzoziemcy krajowi i zagraniczni)
– treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów)
– zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie)
– procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy)
– wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne)
– obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową
8. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców przez pracodawców (wspólpraca z PIP, SG, UdSC, wojewodą)
9. Terminy postępowań administracyjnych wykorzystywanych przy zatrudnianiu cudzoziemców w myśl przepisów w okresie epidemii

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa