EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

CUDZOZIEMCY W PUP A TARCZE ANTYKRYZYSOWE

NOWOŚĆ : CUDZOZIEMCY W PUP A TARCZE ANTYKRYZYSOWE – ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W DOBIE TRWAJĄCEGO STANU EPIDEMII Z UWZGLĘDNIENIEM PROPOZYCJI ZMIAN NA 2022 r.

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
Dowolna data w 2021 r. 1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email
290,00zł +23%VAT
13 grudzień 2021r.
poniedziałek w godz.08:00-12:00
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
29 grudzień 2021r.
środa w godz.08:00-12:00
3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VATCel szkolenia: Poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów „Tarcz Antykryzysowych” w związku z epidemią COVID-19, dotyczące pracy i pobytu cudzoziemców, nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Zapoznanie się z aktualnym przepisami, dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz możliwości legalnego powierzania wykonywania pracy. Uczestnicy szkolenia poznają formalne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji związanych z tematyką pobytu i pracy obywateli państw trzecich. Zainteresowani otrzymają najświeższą wiedzę z zakresu proponowanych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. Udział w szkoleniu pozwoli na kompleksowe poznanie procedur i wykorzystanie ich w swojej pracy.
Dla kogo: pracownicy publicznych służb zatrudnienia, pracodawcy
Prowadzący: magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rządowy projekty ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw z 22 października 2021 r., omówienie i porównanie najważniejszych zmian w tym m.in.:
– ważne i obszerne zmiany w ustawie o cudzoziemcach, ustawie o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy, ustawie o repatriacji, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych czy ustawie o Karcie Polaka oraz kilku aktach wykonawczych
– utworzenie katalogu przedsiębiorców z preferencjami zatrudnieniowymi
– ułatwiona i zmieniona ścieżka postępowania przy pobytach związanych z pracą
– możliwość zmiany pracodawcy przy jednoczesnym braku konieczności składania nowego wniosku o zezwolenie jednolite
– rozszerzenie katalogu cudzoziemców zwolnionych z wymogu posiadania zezwolenia na pracę w Polsce
– rewolucja w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy- wydłużenie okresu zatrudnienia, specyficzny okres przejściowy
– automatyczne umorzenia postępowań „sezonowych”
– doprecyzowanie rozliczania wpłat oraz nowa opłata skarbowa
2. Przepisy ogólne i COVID-owe regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy
3. Podejmowanie pracy w Polsce- możliwości
4. Praca bez zewolenia- nowelizacja przepisów, nowe przypadki
5. Program Poland. Business Harbour
6. Przekraczanie granicy zewnętrznej przez cudzoziemców. Na co zwrócić uwagę?
7. Dokumenty pobytowe i tożsamościowe, wzory oraz omówienie
8. Stampila w paszporcie a praca w „procedurze”
9. Nielegalny pobyt i praca- przesłanki, sankcje, możliwe rozwiązania
10. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy:
– kim jest „6 oświadczeniowa”
– liczenie okresu wykonywania pracy 180 dni w okresie 12 m-cy
– działalności uznane za „niesezonowe”- oświadczenie czy zezwolenie?
– komplet dokumentów do złożonego wniosku
– sposób reprezentowania podmiotu, kto do czego jest uprawniony
– terminy „rejestracji oświadczeń”- postępowania elektroniczne i papierowe
– powiadomienia o podjęciu/przerwaniu/niepodjęciu pracy oraz odpowiednie wprowadzanie do systemu Syriusz
– elektroniczne rejestry cudzoziemców i decyzji CBDC/AC
– elektroniczna wymiana informacji między Urzędem a SG/ZUS/PIP/KRUS/KAS
– odmowy wpisu oświadczeń do ewidencji- fakultatywne i obligatoryjne
– przydatne przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu wniosków
– wzory decyzji/wezwań/zawiadomień/umorzeń
– sytuacje, w których wpis nowego oświadczenia nie jest wymagany
– obowiązki pracodawców oraz cudzoziemców przed podjęciem pracy oraz w trakcie jej wykonywania
– rozwiązania TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH przy zatrudnianiu cudzoziemców
– najczęstsze błędy w procedurze „wpisu” oświadczenia or
11. Zezwolenia na pracę sezonową:
– definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń)
– podmioty, które mogą ubiegać się o zezwolenie sezonowe oraz cudzoziemcy, których ono dotyczy
– procedura dotycząca ubiegania się o zezwolenie ( 2 ścieżki-cudzoziemcy krajowi i zagraniczni)
– treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów)
– zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie)
– procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy)
– strefa Schengen oraz liczenie okresów pobytów
– wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne)
– obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową
– ułatwienia dla „6 oświadczeniowej”
– wpis wielosezonowy do 3 lat
– odpowiedzialność odszkodowawcza dla cudzoziemców dyrektywowych
– pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków
– współpraca z PIP/SG/UdSC/KRUS/KAS
– umowa o pomocy przy zbiorach- ukłon w stronę rolników
– umowa o dzieło- wyjaśnienia ministerstwa
– przepisy TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH w odniesieniu do zatrudniania sezonowego
12. Agencje pracy tymczasowej w procedurach dot. zatrudniania cudzoziemców
13. Informacja starosty jako test rynku pracy przy ubieganiu się o „pozwolenie” długoterminowe
– procedura przyjęcia i realizacji krajowej oferty pracy
– odpowiednia selekcja bezrobotnych wobec stanowisk prostych (najczęstsze problemy)
– omówienie zasad rozpatrywania informacji starosty przez wojewodów
– grupy i zawody zwolnione z przeprowadzania testu rynku pracy
– case study, wzory informacji i uzasadnień
14. Studium trudnych, nietypowych przypadków, podsumowanie

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa