EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

CZYNNOŚCI KONTROLERA / AUDYTORA

CZYNNOŚCI KONTROLERA, ZBIERANIE DOWODÓW, WYNIKI KONTROLI – WARSZTAT DOSKONALĄCY W 2024 ROKU DLA KONTROLERÓW/AUDYTORÓW

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

16 lipiec 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

13 sierpień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

10 wrzesień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

08 październik 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

12 listopad 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

10 grudzień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: poznanie podstawowych zasad wykonywania czynności kontrolera/audytora związanych z postępowaniem kontrolnym/audytowym, metod gromadzenia dowodów oraz opracowywania wyników kontroli.
Prowadzący: Prof. dr hab. Artur Piaszczyk –główny specjalista w zakresie kontroli (Uniwersytet Jagielloński). Autor licznych publikacji z dziedziny kontroli, audytu, kontroli zarządczej.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Czynności kontrolne:
– Planowanie kontroli,
– Ustalenie stanu wymaganego na podstawie analizy przedkontrolnej,
– Ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów kontroli, w tym: badanie dokumentów, pobieranie pisemnych i ustnych wyjaśnień, oględziny (kontrola na miejscu), przyjmowanie oświadczeń i inne,
– Analiza różnic pomiędzy stanem wymaganym a faktycznym.
2. Dowody w kontroli: pisemne i ustne wyjaśnienia, przyjmowanie i protokołowanie oświadczeń, przeprowadzanie oględzin i protokołowanie ich wyników, sporządzanie notatek służbowych, zasadność korzystania z pomocy biegłych i rzeczoznawców, pozostałe
3. Dokumentacja kontroli ze szczególnym uwzględnieniem projektu wystąpienia pokontrolnego:
– Zasady sporządzania wystąpienia pokontrolnego, analiza dowodów kontroli, elementy wystąpienia,
– Formułowanie zaleceń pokontrolnych, możliwość i terminy wnoszenia zastrzeżeń przez kontrolowanych,
– Rozpatrywanie zastrzeżeń kontrolowanych,
– Sporządzanie protokołu kontroli w oparciu o zebrany materiał dowodowy, przykłady protokołów kontroli,
– Sprawozdanie jako dokument kończący postępowanie kontrolne dla przypadków, gdy brak protokołu kontroli lub projektu wystąpienia pokontrolnego – w sytuacji kontroli uproszczonych albo gdy nie występują nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.
4. Informacja o wynikach kontroli:
– Zasady i tryb sporządzania,
– Przypadki konieczności podawania informacji do wiadomości publicznej (np. w BIP).
5. Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków:
– Powtórna kontrola,
– Czynności sprawdzające i ich dokumentowanie.
6. Nadzór a kontrola – podobieństwa a różnice:
– Pojęcia nadzoru w sektorze publicznym i prywatnym,
– Nadzór właścicielski,
– Kontrola jako element nadzoru.
7. Kontrola/audyt w przepisach prawa polskiego, europejskiego, światowego

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa