EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

DOKUMENTACJA KONTROLI / AUDYTU

DOKUMENTACJA KONTROLI /AUDYTU W 2024 – DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ORAZ WYNIKÓW KONTROLI/AUDYTU

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

15 marzec 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

650,00 zł 

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 500,00 zł /os.

+23%VAT

12 kwiecień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

10 maja 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

14 czerwiec 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: poznanie metod i technik dokumentowania postępowania kontrolnego wewnętrznego i zewnętrznego /audytowego w zależności od przepisów prawnych i dobrych praktyk kontroli w Polsce i na świecie. Nabycie umiejętności sporządzania przykładowych dokumentów i ich zabezpieczania
Prowadzący: Prof. dr hab. Artur Piaszczyk –główny specjalista w zakresie kontroli (Uniwersytet Jagielloński). Autor licznych publikacji z dziedziny kontroli, audytu, kontroli zarządczej. Doświadczony wykładowca z bardzo wysokimi ocenami na licznych kursach i szkoleniach. Wybitny specjalista i praktyk.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Zagadnienia ogólne – ewaluowanie nazewnictwa dokumentów pokontrolnych
2. Dokumenty wynikowe kontroli/audytu
3. Zagadnienia szczegółowe, uwiarygodnienie dokumentacji kontrolnej
4. Przykładowy protokół kontroli systemowej
5. Wzory przykładowych dokumentów wytworzonych w postępowaniu kontrolnym/audytowym
5.1.Dokumenty kontroli/audytu – prawo i praktyka
5.2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli / audytu
5.3. Program kontroli problemowej / doraźnej
5.4. Program zadania audytowego
5.5. Protokół z narady otwierającej kontrolę / audyt
5.6. Protokół oględzin
5.7. Protokół zabezpieczenia dokumentów lub rzeczy stanowiących materiał dowodowy
5.8. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień
5.9. Pisemne zapytanie
5.10. Wniosek o powołanie rzeczoznawcy
5.11. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
5.12. Zawiadomienie o ujawnieniu czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność
5.13. Notatka służbowa
5.14. Protokół z narady zamykającej kontrolę / audyt
5.15. Wezwanie do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień
5.16. Stanowisko kontrolera w sprawie wniesionych zastrzeżeń do protokołu (wystąpienia pokontrolnego)
5.17. Notatka sprawdzająca
5.18. Informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli
5.19 Dokumentacja elektroniczna w kontroli i audycie

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa