EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

DOKUMENTACJA KONTROLI TRZEŹWOŚCI I PRACY ZDALNEJ

WZORCOWA DOKUMENTACJA- PROCEDURA KONTROLI TRZEŹWOŚCI PRZEZ PRACODAWCĘ OD 21 LUTEGO 2023r. ORAZ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO WPROWADZENIA PRACY ZDALNEJ W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY. ZFSS A RODO W FIRMACH I INSTYTUCJACH

[wptb id="7090" not found ]

Pracodawca decydujący się na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników jest zobowiązany uwzględnić treść przepisów do przepisów  wewnątrzzakładowych, które muszą min. określać grupę pracowników, jaka będzie / jakie będą objęte kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasu i częstotliwość jej przeprowadzania.

W związku z powyższym na szkoleniu zostanie omówione zapisy wprowadzające kontrolę trzeźwości ( regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości). Ponadto na szkoleniu omówiona zostanie wzorcowa dokumentacja dotyczącą procesu wdrożenia pracy zdalnej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory dokumentów omawiane na szkoleniu- zgodne z nowelizacją Kodeksu Pracy ( m.in. regulamin kontroli trzeźwości, regulamin wdrożenia pracy zdalnej)

Wykładowca: Rafał Andrzejewski ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

2. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

3. Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

4. Tryb ustalania zasad pracy zdalnej

5. Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

6. Procedura Ochrony Danych Osobowych na potrzebę pracy zdalnej

7. Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

– Propozycje zapisów do umowy o pracę w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę.

– Odwołanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.

– Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt porozumienia.

– Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt regulaminu – w przypadku braku uzgodnienia porozumienia.

– Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt ustaleń z przedstawicielem załogi.

– Wzór informacji przekazywanej pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

– Wniosek pracodawcy dotyczący pracy zdalnej po zawarciu umowy o pracę.

– Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach.

– Wzór odmowy pracodawcy co do wniosku pracownika o prace zdalną w szczególnych okolicznościach.

– Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.

– Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.

– Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.

– Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w szczególnych okolicznościach.

– Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.

– Wzór protokołu kontrolnego

– Oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania

– Oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

8. Praca zdalna a bezpieczeństwo danych

9. Niedozwolone działania przy pracy zdalnej

10. Wynoszenie danych poza obszar przetwarzania danych- wzory dokumentów

12. Przetwarzanie danych w związku z kontrolą trzeźwości

13. Obowiązek informacyjny pracodawcy

14. Procedura prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę

15. Regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości-wzory zapisów wprowadzających kontrolę do przepisów wewnętrznych

16. RCP –kontrola stanu trzeźwości pracowników

17. Obowiązek informacyjny dla pracowników podlegających kontroli trzeźwości

18. Kiedy kontrola trzeźwości może zostać wprowadzona

19. Obowiązek ochrony godności i dóbr osobistych w trakcie kontroli

20. Jakie przepisy dodatkowe trzeba uwzględnić prowadząc kontrolę trzeźwości.

21. Na czym polega badanie wykonywane przez pracodawcę.

22. Jak długo przechowywane są informacje z kontroli przez pracodawcę.

23. W jakich przypadkach okres przechowywania informacji z kontroli jest przedłużony.

24. Na czym polega obowiązek usunięcia informacji z kontroli.

25. Jaki jest tryb wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości / układ zbiorowy / regulamin pracy / obwieszczenie.

26. Kiedy i o czym należy informować pracowników zatrudnionych.

27. Kiedy i o czym należy informować zatrudniane osoby objęte kontrolą trzeźwości

28. Jakie są podstawy niedopuszczenia pracownika do pracy.

29. Informacja o przyczynach niedopuszczenia do pracy.

30. Kto może wystąpić z żądaniem przeprowadzenia badania przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.

31. Kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego zleca wykonanie badania krwi.

32. Jak kwalifikować czas niedopuszczenia pracownika do pracy, jeśli wynik badania nie potwierdził przypuszczenia.

33. Jakie informacje pracodawca otrzyma od organu, który przeprowadził badanie trzeźwości.

34. RODO a ZFSS

– PIT-y wyłącznie do wglądu-stanowisko URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

– Brak zgody na przetwarzanie danych w związku z przyznawaniem świadczeń;

– Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych dla członków komisji socjalnych w przypadku przetwarzania danych wrażliwych

– Obowiązek dokonywania przez pracodawcę przeglądu danych osobowych zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia Funduszu – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania;

– Usuwania danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne,

– Obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji z zakresu ZFŚŚ-coroczny audyt;

– Obowiązki informacyjne ZFŚS

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151