EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

DYREKTOR SZKOŁY – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

DYREKTOR SZKOŁY – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – DYREKTOR W 2021 ROKU – ISTOTNE ZASADY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ


Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
20 sierpień 2021r.
w godz.08:30-12:30 – 4 godz.
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
290,00zł +23%VAT

Prowadzący szkolenie: Mgr Ryszard Kociński – specjalista i praktyk w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem w szkole/placówce oświatowej.

Cele szkolenia: Uaktualnienie przepisów i zasad bezpieczeństwa szkoły/placówki oświatowej. Odświeżenie informacji z zakresu bezpieczeństwa informacji w szkolenie a także poznanie zmian w Prawie zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA
Moduł I. Prawo i praktyka w zakresie zarzadzania bezpieczną szkołą/placówką – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
1. Bezpieczeństwo w szkole/placówce – sposoby opracowywania oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
2. Ogólne i wewnętrzne akty prawne zapewniające bezpieczeństwo w szkole
3.Zestaw wymaganych prawnie, niezbędnych w praktyce szkoły/placówki regulaminów, instrukcji i procedur postępowania zapewniających bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w szkole.
4. Zapewnienie spójnego kontekstu wychowania- określenie podstawowych celów i metod wychowania, podejmowanie działań profilaktycznych,
5. Współpraca z właściwymi służbami zewnętrznymi gwarantującymi bezpieczeństwo w szkole w sytuacjach kryzysowych i działaniach interwencyjnych/ instrumenty wychowawcze stosowane w interwencji/ postępowanie wobec nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych
6. Sposoby egzekwowania naruszenia regulaminów szkolnych naruszających zasady bezpieczeństwa
7. Bezpieczeństwo w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę/placówkę oświatową
8. Regulaminy i procedury/zarządzenia – przykłady i wzorce
Moduł II. Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły/placówki
1. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do nauczycieli
2. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp w odniesieniu do pozostałych pracowników szkoły/placówki
3. Obowiązki Dyrektora w zakresie BHP w odniesieniu do stanu technicznego obiektów i urządzeń będących własnością szkoły oraz wypożyczanych dla realizacji zadań statutowych
Moduł III. Bezpieczeństwo informacji w szkole: RODO w szkole/placówce – wybrane zagadnienia
1. RODO – w okresie pandemii – COVID – 19
2. RODO w odniesieniu do: zebrań z rodzicami, do wycieczek szkolnych, do egzaminów, do pracy kół zainteresowań i zajęć dodatkowych, do osób nie będących pracownikami szkoły/placówki – realizującymi zadania oświatowe(obowiązkowe i pozaobowiązkowe)
3. RODO – w odniesieniu do nadzoru , kontroli i monitorowania procesów
4. RODO – w odniesieniu do stosowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
5. Monitoring szkolny – zasady wdrażania, funkcjonowania i archiwizowania danych z monitoringu – szczególne uwarunkowania i wymogi.
Moduł IV. Zmiany w prawie zamówień publicznych – vademecum wiedzy dyrektora szkoły/placówki jako dysponenta środków publicznych- niezbędne procedury
1. Wydatkowanie środków publicznych do 30 tys. Euro (procedury, dokumentowanie, sprawozdawczość).
2. RODO w zamówieniach publicznych
3. Najczęstsze błędy Dyrektora szkoły/placówki w zakresie stosowania PZP
4. Odpowiedzialność Dyrektora szkoły/placówki w odniesieniu do naruszenia PZP
5. Procedury PZP w szkole/placówce pozwalające uniknięcia błędów
Moduł V. Archiwum zakładowe/składnica akt – archiwizacja dokumentacji w szkole/placówce oświatowej w oparciu o aktualne przepisy.
1. Aktualne przepisy regulujące zasady tworzenia i działania instrukcji kancelaryjnej, obiegu dokumentów
2. Specyfikacja spraw i dokumentów podlegających procedurze archiwizacji w szkole/placówce
3. Dozwolone i niedozwolone brakowanie/niszczenie akt i dokumentów archiwizowanych
4. Zasady działania składnicy akt i współpraca z Archiwum Państwowym.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 1616

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

 

Karta zgłoszeniowa