EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROLI PRACODAWCY

DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROLI PRACODAWCY W 2021 ROKU.


Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
20 sierpień 2021r.
w godz.08:30-12:30 – 4 godz.
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
290,00zł +23%VAT

Prowadzący szkolenie: Mgr Bożenna Mojek – Król – specjalista i praktyk w dziedzinie praktycznego stosowania prawa oświatowego. Praktyk w zarządzaniu oświatą na różnych szczeblach. Wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych kursach i szkoleniach. Wieloletni Dyrektor Dep. Kadr KO, wieloletni Dyrektor Dep. Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Cele szkolenia: poznanie aktualnych wykładni prawa oświatowego oraz prawa pracy w oparciu o KP. Uaktualnienie przepisów i zasad ich stosowania w odniesieniu do zatrudniania, zwalniania, wynagradzania, urlopów i świadczeń pracowniczych w szkole/placówce oświatowej.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Prawo pracy w Placówce Oświatowej – Karta nauczyciela, Kodeks pracy , ustawa o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów w związku z COVID-19
2. Zatrudnianie nauczycieli
3. Zmiany w stosunku pracy: przeniesienie służbowe nauczyciela: zmiana warunków zatrudnienia, w tym zmiany wynikające z reformy oświaty: ograniczenie wymiaru zatrudnienia; porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające; uzupełnianie etatu w innej szkole – zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły; stan nieczynny i uprawnienia przysługujące pracownikowi.
4.Zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
5. Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie: obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy, ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień – zmiany w Karcie Nauczyciela.
6. Urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający i jego znaczenie w zatrudnieniu
7. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, dokumenty formalne i tryb odwołania.
8.Status prawny osób zajmujących stanowiska kierownicze
9. Rozwiązanie umowy o pracę – wszystkie możliwe warianty : oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy, przyczyny rozwiązywania umów o pracę, kryteria pracodawcy, odprawy przysługujące pracownikom,
10. Aktualne zasady wynagradzania pracowników samorządowych: status inspektora BHP, status inspektora ochrony danych osobowych
11. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej wg aktualnych zasad i przepisów, Świadectwo pracy – jak je wypełnić zgodnie z nowym rozporządzeniem.
12. Wynagradzanie nauczycieli za pracę z uwzględnieniem zmienionych warunków pracy związanej z COVID-19.
13.Przydział zadań i czynności dodatkowych w szkołach/placówkach w związku ze zmieniającymi się warunkami pracy w trakcie roku szkolnego z powodu np. COVID-19
14.Delegowanie odpowiedzialności i zadań Pracownikom szkoły / placówki: nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym z tytułu wdrażanych procedur związanych z COVID-19
15.Odpowiedzialność prawna Dyrektora/Nauczyciela/Pracowników Placówki za naruszenie procedur lub brak nadzoru nad przestrzeganiem procedur przez Uczniów i pracowników Placówki.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 1616

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

 

Karta zgłoszeniowa