EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

E-DORĘCZENIA – KPA W ŚWIETLE USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH

E-DORĘCZENIA – KPA W ŚWIETLE USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

13 kwiecień 2023r.
czwartek w godz.08:30-12:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł

+23%VAT

11 maja 2023r.
czwartek w godz.08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł

+23%VAT

15 czerwiec 2023r.
czwartek w godz.08:30-12:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy z zakresu nowej regulacji prawnej dotyczącej doręczeń elektronicznych; wprowadzenie do tematyki doręczeń elektronicznych poprzez przedstawienie podstawowych pojęć w tym zakresie; szczegółowe omówienie zasad doręczeń elektronicznych; przedstawienie zmian w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego obowiązujących po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Prowadzący: mgr prawa, praktyk w dziedzinie stosowania KPA.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Uregulowań kodeksu postępowania administracyjnego
a) Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2021.187 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.
b) Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych Dz.U.2020.2320 ustawa z dnia 18 listopada 2020 r.
c) Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Dz.U.2020.1298 ustawa z dnia 16 lipca 2020 r.
d) Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U.2021.737 t.j. ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
e) Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie usługi zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U.2020.1173 t.j. nowelizacja ustawy z dnia 5 września 2016 r.
2. Omówienie ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych
3. Doręczenie elektroniczne : zasady doręczeń, oraz ich skutki
a) Przedmiot regulacji
b) Definicje
c) Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji
d) Adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
e) Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej
f) Wyłączenie stosowania przepisów o adresie do doręczeń elektronicznych oraz o wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej
g) Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych
h) Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych
i) Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych
j) Uprawnienie do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych
k) Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń
– Sposoby utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego i przyporządkowania do niego skrzynki do doręczeń
– Utworzenie dla podmiotu publicznego adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
– Utworzenie dla podmiotu niepublicznego adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
– Elementy wniosku o utworzenie dla podmiotu niepublicznego adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
– Usługa online do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego; dokumenty dołączane do wniosku
– Dane uzyskiwane przy tworzeniu w sposób automatyczny adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
– Aktualizacja danych w bazie adresów elektronicznych
– Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń
– Podmioty mające dostęp do zasobów skrzynki doręczeń
– Rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
4. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie o doręczeniach elektronicznych
5. Doręczenia wraz z doręczeniem elektronicznym po zmianach w tym doręczenia decyzji (podstawy prawne, obowiązki podmiotów publicznych, baza adresów elektronicznych, usługa rejestrowanego doręczenia i publicznej usługi hybrydowej, zasady doręczeń elektronicznych)
6. Baza adresów elektronicznych
– dane przetwarzane w bazie
– Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych; domniemanie prawdziwości wpisanych danych; prostowanie oczywistych błędów
– Wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych
7. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej
– Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne
– zasady odpowiedzialności,
– odszkodowania,
8. System teleinformatyczne wspierające świadczeń usług doręczeń elektronicznych
– ćwiczenia na wybranych przykładach w różnych narzędziach elektronicznych,
9.Poczta Polska jako operator wyznaczony do 2025 r.- wykonawca hybrydowej usługi
a) wykorzystanie skrzynki ePUAP do 30 września 2029r
b) prywatni dostawcy usług zaufania
c) administrator skrzynki doręczeń
10. Prowadzenie postępowania administracyjnego po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach
11. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego.
12. Nowe zasady liczenia terminów załatwienia sprawy.
13. Skutki doręczeń e-korespondencji.
14. Wezwanie po zmianach.
15. Wszczęcie postępowania w sprawie po zmianach.
16. Zmiany w sposobie wniesienia postępowania.
17. Ustalenie skuteczności doręczenia.
18. Uwierzytelnienie kopii dokumentu.
19. Zmiany we wznowieniu postępowania.
20. Zmiany w procedurze wydawania zaświadczeń po zmianach.
21. Inne zmiany KPA związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach.
22. Zmiany w przepisach (na przykładzie specyfiki Urzędów Pracy oraz innych Instytucji)
23. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy
24. Orzecznictwo w zakresie kpa z uwzględnieniem rozstrzygnięć TK
25. Pytania uczestników szkolenia. Konsultacje.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa