EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

INFORMACJA STAROSTY

INFORMACJA STAROSTY W RAMACH REALIZACJI POŚREDNICTWA PRACY. TRUDNE PRZYPADKI- OFERTY BEZ WYMAGAŃ ORAZ PRÓBY OUTSOURCINGU 2022 R.

[wptb id="6602" not found ]

Cel szkolenia: dokładne poznanie procedury wydawania informacji starosty w związku ze złożoną ofertą pracy do Powiatowego Urzędu Pracy. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się oraz przećwiczyć prawidłowy sposób wprowadzania danych do systemu Syriusz, a także pozyskać wiedzę jak sprawnie przeprowadzić rekrutację osób bezrobotnych ( w szczególności dot. prac prostych) i uniknąć błędów przy wydawaniu informacji starosty. Omówione zostaną kwestie różnic między pracą tymczasową a outsorcingiem, ze względu na coraz częstsze przypadki próby obchodzenia przepisów przez pracodawców. Ponadto zostaną przedstawione najważniejsze przepisy dotyczące PUPów w dobie koronawirusa.
Prowadzący:  magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Regulacje prawne oraz przepisy szczególne dotyczące stanu epidemii w Polsce
2. Pośrednictwo pracy- rola doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego podczas realizacji ofert pracy
3. Test rynku pracy krok po kroku:
a)informacja starosty (zakres przedmiotowy i podmiotowy)
b)cechy i właściwości lokalnego rynku pracy
c) procedura realizacji oferty pracy:
– sposoby przyjęcia, wywiad i skuteczne negocjacje z pracodawcą
– odpowiednia selekcja kandydatów
– terminowa realizacja oferty
– wydanie informacji starosty (omówienie poszczególnych punktów)
d) aktualne i praktyczne zasady rozpatrywania informacji starosty przez wojewodów
e)zawody zwolnione z konieczności przeprowadzania testu rynku pracy
f) casestudy, trudne przypadki (w szczególności proste stanowiska), analiza zróżnicowanych ofert pracy z informacją starosty
4. Realizacja ofert pracy zgłaszanych przez agencje pracy tymczasowej
5. Praca tymczasowa a outsorcing pracowniczy w myśl przepisów art. 18 Ustawy:
– definicje outsourcingu i pracy tymczasowej
– legalne możliwości udostępniania pracowników
– różnice i podobieństwa przy leasingowaniu pracowników
– dokumenty zawierające wyjaśnienia dotyczące postępowania przy realizacji ofert pracy i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wyk. pracy cudzoziemcowi, w przypadkach próby outsorcingu
6. Proponowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r. :
– rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw
7.Stan epidemii w kraju a legalny pobyt i praca cudzoziemca- najważniejsze przepisy

8. Podsumowanie, dyskusja i odpowiedzi na pytania

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Karta zgłoszeniowa