EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

IPD w 2020

„IPD W 2020R. – ROLA I ZADANIA DORADCY KLIENTA INDYWIDUALNEGO W TWORZENIU ORAZ REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA – SZKOLENIE ONLINE”

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
Dowolna data
od 25.03.2020
do 31.12.2020
1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email
290,00zł +23%VAT
30 lipiec 2020r.
czwartek w godz.08:30-12:30
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
31 sierpień 2020r.
poniedziałek w godz.07:30-11:30
3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
17 wrzesień 2020r.
czwartek w godz.07:30-11:30
4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00zł +23%VATCel szkolenia: Usystematyzowanie oraz poszerzenie przez uczestników szkolenia praktycznej wiedzy oraz umiejętności w zakresie aktywizacji zawodowej klientów urzędów pracy z wykorzystaniem kompetencji posiadanych przez doradców klienta. Wzmocnienie kompetencji doradców klienta umożliwiające efektywniejszą pracę z osobami bezrobotnymi pracy w ramach Indywidualnego Planu Działania, tym samym podniesienie jakości świadczonych usług i efektywności realizacji IPD.

Metody pracy: Prezentacja multimedialna, aktualne akty prawne

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Doradca klienta indywidualnego – zadania oraz kompetencje
 2. Warsztat doradcy klienta indywidualnego – prowadzenie rozmowy, budowanie relacji oraz prawidłowe rozpoznawanie problemu zawodowego oraz potrzeb
 3. Aktywizacja zawodowa osób poszukujących zatrudnienia – kompetencje osoby bezrobotnej, diagnoza aktualnej sytuacji życiowej i zdrowotnej oraz postaw do aktywnego poszukiwania pracy
 4. Ustrukturyzowany kwestionariusz wywiadu jako narzędzie pomocnicze w pracy z osobą bezrobotną.
 5. Koncepcje, założenia, cele oraz akty prawne regulujące tworzenie IPD
 6. Zasady tworzenia Indywidualnego Planu Działania jako kluczowe zadanie doradcy klienta indywidualnego
 7. Określanie celu zawodowego przez osobę bezrobotną przy udziale doradcy klienta po ustaleniu szeregu działań dostosowanych do naszej sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.
 8. Etapy pracy z klientem w ramach opracowywania IPD
 9. Planowanie oraz terminy realizacji poszczególnych działań zawartych w IPD
 10. Działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego celu poszukiwania pracy
 11. Formy, planowanie liczb i terminów kontaktów z pracownikiem urzędu pracy oraz termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania
 12. Monitoring realizowanych działań
 13. Czynniki i elementy warunkujące wysoki poziom świadczonych usług oraz zasady i zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w urzędzie

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa