EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA NARZĘDZIEM  W KREOWANIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ KLIENTÓW PUP

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2023 r.

1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00zł

+23%VAT

18 październik

2023r.
w godz.11:30-15:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł

+23%VAT

15 listopad

2023r.
w godz.11:30-15:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł

+23%VAT

13 grudzień

2023r.
w godz.11:30-15:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia:Wzmocnienie kompetencji specjalistów PUP umożliwiające efektywniejszą współpracę
z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w ramach Indywidualnego Planu Działania na podstawie zmian ustawowych.
Metody pracy: Prezentacja multimedialna, aktualne akty prawne

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czynniki i elementy warunkujące wysoki poziom świadczonych usług oraz zasady i zakres współpracy wewnątrz instytucjonalnej.

2. Zadania oraz kompetencje doradcy ds. zatrudnienia oraz doradcy zawodowego.

3. Warsztat pracy ukierunkowany na efektywną pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy – prowadzenie rozmowy, budowanie relacji oraz prawidłowe rozpoznawanie problemu zawodowego oraz potrzeb klientów urzędu.

4. Aktywizacja zawodowa osób poszukujących zatrudnienia. Diagnozowanie sytuacji klienta warunkiem skutecznej realizacji założeń IPD – kompetencje osoby bezrobotnej, diagnoza aktualnej sytuacji życiowej, bilans potencjału osobistego i zawodowego oraz barier i postaw klientów na rynku pracy.

5. Koncepcje, założenia, cele oraz akty prawne regulujące tworzenie IPD.

6. Zasady przygotowywania Indywidualnego Planu Działania dla określonych grup klientów.

7. Określanie celu zawodowego.

8. Etapy pracy z klientem w ramach opracowanego IPD.

9. Najczęściej popełniane błędy w tworzeniu i realizacji IPD.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 15

Ad. 2. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa