EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KASY FISKALNE W URZĘDACH I PODMIOTACH GOSPODRCZYCH

KASY FISKALNE W URZĘDACH I PODMIOTACH GOSPODRCZYCH – NOWOCZESNE URZĄDZENIA FISKALNE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTACH GOSPODARCZYCH – NOWE ZASADY OBSŁUGI, ROZLICZEŃ ORAZ DOKUMENTACJI

[wptb id="6715" not found ]

Cele szkolenia: poznanie aktualnych przepisów oraz nabycie umiejętności związanych z funkcjonowaniem i obsługą nowoczesnych urządzeń fiskalnych w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach gospodarczych.

Prowadzący: prawnik, finansista – wieloletni praktyk US, UKS. Wysoko oceniany jako wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do terminologii fiskalnej.

2. Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki administracji rządowej obowiązane do prowadzenia kas.

3. Zakres prowadzonych ewidencji w postaci urządzeń fiskalnych przez gminne i powiatowe jednostki

4. Polityka rachunkowości, a fiskalne urządzenia rejestrujące,

5. Omówienie podstawowych ustaw i rozporządzeń Ministra Finansów,

– Ustawa o podatku od towarów i usług po zmianach 2020, 2021 i 2022 roku,

– Rozporządzenie Ministra Finansów  po nowelizacji z 21 kwietnia 2020 oraz września 2021 „w sprawie kas rejestrujących”

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z 12 września 2021 „w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących”

– Projekty aktów prawnych dotyczących 2022 i 2023 roku,

6. Omówienie katalogu przepisów szczególnych dotyczących polityki fiskalnej w zakresie:

– przysługującej ulgi w obszarze odzyskania wydatków na zakup urządzeń fiskalnych, w podatku vat i podatkach dochodowych PIT i CIT

– kary za brak ewidencji przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych,

– wystąpienia awarii urządzeń fiskalnych i przerwy w sprzedaży,

– wystąpienia kradzieży urządzeń fiskalnych,

– kontroli urządzeń fiskalnych przez uprawnione organy,

– programowania kas fiskalnych, szczególnie  w zakresie stawek PTU (VAT),

7. Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych,

– drukarki fiskalne, oraz on -line

– kasy fiskalne, oraz on – line

– kaso – terminale fiskalne on- line

– zastosowanie urządzeń trwałych i przenośnych,

– zastosowanie w jednostkach będących „vatovcami’ i podmiotach korzystających ze zwolnienia,

– zastosowanie jednostkach samorządowych, firmach prywatnych, jednostkach budżetowych oraz innych jednostkach  sektora finansów publicznych – podział i omówienie zasad użytkowania,

8. Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne,:

– warunki stosowania urządzeń  fiskalnych przez podatników,

– obowiązkowe informacje zawarte na paragonie, fakturze,

– budowa urządzenia fiskalnego,

– systemy kasowe,

9. Obowiązki kasjera, w znowelizowanej polityce rachunkowości jst.

10. Ogólny opis techniczny kasy, drukarki, terminala – podstawowa budowa oraz poznanie parametrów technicznych,

11. Funkcjonalności wybranych urządzeń towarzyszących: np. czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada,

12. Czynności obsługowe urządzeń fiskalnych: wymiany papieru, reakcja na różne komunikaty urządzeń  fiskalnych,

13. Raporty fiskalne i niefiskalne urządzeń rejestrujących,

14. Omówienie zawartości raportów fiskalnych: dobowego i miesięcznego oraz raportów i zestawień niefiskalnych,

15. Zasady tworzenia raportów,

16. Sprzedaż – omówienie sprzedaży w różnych trybach oraz konfiguracjach np.: anulowanie paragonu, wypłata z kasy oraz zamknięcie zmiany, sprzedaży wiązana, omówienie tematyki rabatów, upustów, bonifikat, skont oraz narzutów i innych zwiększeń,

17. Wyłączanie z użytkowania urządzeń fiskalnych,

18. Procedury i dokumenty występujące w obiegu z serwisantem i Urzędem Skarbowym,

19. Terminy realizacji obowiązków w zakresie obsługi urządzeń fiskalnych.

20. Pozostałe zagadnienia podatkowo – rachunkowe.

21. Pytania uczestników szkolenia.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd. 

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa