EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY ORAZ KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W PRAKTYCE PUP

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY ORAZ KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W PRAKTYCE PUP


Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
27 lipiec 2020r.
poniedziałek w godz.11:30-15:30
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
21 sierpień 2020r.
piątek w godz.11:30-15:30
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT


Cel szkolenia:poznanie aktualnych przepisów dotyczących organizacji szkolenia zawodowego w Polsce, stosowania tych przepisów w realizacji zadań PUP, klasyfikacji zawodów i specjalności w zakresie zdobywania i uznawania kwalifikacji zawodowych w praktyce.

Prowadzący:Doradca zawodowy z 20 letnim stażem pracy, psycholog, pedagog z uprawnieniami kształcenia osób dorosłych.

PROGRAM SZKOLENIA
Moduł I.Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
1. Założenia, cele, podstawy prawne i organizatorzy kształcenia ustawicznego dorosłych w Polsce.
2. Różnicowanie pojęć: zawód, specjalność, specjalizacja, kwalifikacje i kompetencje.
3. Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) – metodologia, cele, zakres stosowania, struktura, opisy zawodów, role.
4. Praktyczne stosowanie KZiS w realizacji usług i instrumentów rynku pracy na gruncie powiatowego urzędu pracy – kto i w jakim celu? (ćwiczenia).
Moduł II. Klasyfikacja zawodów i specjalności a Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
1. Europejskie i polskie ramy kwalifikacji.
2. Jednostki organizacyjne systemu oświaty.
3. Formy kształcenia (szkolne – pozaszkolne, formalne – nieformalne – pozaformalne).
4. Charakterystyka kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz kursów kompetencji ogólnych jako nowych rozwiązań w systemie oświaty.
5. Struktura Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ).
6. Możliwości i cele wykorzystywania KZSZ w PUP wraz z nauką praktycznego posługiwania się klasyfikacją (identyfikacja zawodów i kwalifikacji w zawodach, poziomy kształcenia).
7. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE.
 

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa