EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KPA – WYDAWANIE DECYZJI

KPA – WYDAWANIE DECYZJI – POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ORAZ WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

29 luty 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 400,00 zł /os.

+23%VAT

29 marzec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 400,00 zł /os.

+23%VAT

19 kwiecień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

24 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

21 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę praktycznego stosowania przepisów KPA w wykonywaniu zadań dotyczących załatwiania spraw klienta wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Ogólne zasady postępowania administracyjnego – prawa i obowiązki stron w załatwianiu spraw – równość stron w postępowaniu a władczy charakter organu administracji

2.Tryby postępowania administracyjnego

a/ wszczęcie  i odmowa wszczęcia postępowania

b/ postępowanie wyjaśniające

c/ zawieszenie postępowania

d/ wznowienie postępowania

e/ współdziałanie organów

f/ postępowanie uproszczone

g/ umorzenie postępowania

h/ milczące załatwienie sprawy

i/ instytucja  postanowienia w postępowaniu administracyjnym

3. Postępowanie przed organem pierwszej instancji

– Sprawa administracyjna,

– Organ administracyjny i jego właściwość,

– Uczestnicy postępowania i ich rola,

– Strona postępowania, Współuczestnictwo,

– Data wszczęcia postępowania i jej prawne konsekwencje

– Czynności techniczne/ protokoły , adnotacje, udostępnienie akt/

– Prowadzenie postępowania dowodowego, rodzaje dowodów

4. Postępowanie wyjaśniające

– zagadnienia ogólne postępowania wyjaśniającego (Zasady postępowania dowodowego, System źródeł dowodowych, Odstępstwa dowodowe);

– czynności techniczne postępowania(, Wezwania, Protokoły i adnotacje, Udostępnianie akt);

– rola organu prowadzącego postępowanie (Wstępna ocena stanu faktycznego, Stan prawny a zakres postępowania dowodowego, Czynności dowodowe organu, Ocena faktów);

– udział w postępowaniu innych podmiotów(Rola i zakres uprawnień strony, Charakter udziału świadków i biegłych, Uczestnictwo pozostałych podmiotów);

– przerwanie toku postępowania (Współdziałanie organów, Zawieszenie postępowania, Umorzenie postępowania administracyjnego)

5. Przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej

– zagadnienia ogólne dotyczące decyzji administracyjnych i ich rodzaje

– budowa decyzji (Oznaczenie organu administracji wydającego decyzję, Data wydania decyzji, Oznaczenie strony lub stron, Powołanie podstawy prawnej, Osnowa decyzji, Uzasadnienie faktyczne i prawne, Pouczenie, Podpis, Inne składniki decyzji);

– doręczenie decyzji (sposoby doręczania decyzji, miejsce doręczeń, skutek doręczenia);

– związanie organu decyzją ;

– wykonalność decyzji;

– możliwość modyfikacji treści decyzji przez organ, który ją wydał w zakresie wad nieistotnych decyzji (uzupełnienie decyzji, sprostowanie decyzji, wyjaśnienie decyzji);

– Przesłanki rozstrzygania sprawy na korzyść strony

6. Omówienie terminów w KPA, terminy załatwiania spraw i ich obliczanie

7. Zwykłe środki zaskarżenia 

– Sporządzanie środków odwoławczych –  odwołań i zażaleń

– Czynności organu pierwszej instancji w razie wniesienia środka odwoławczego

– Czynności i rozstrzygnięcia organu odwoławczego

– Praktyczne aspekty uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

8. Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji administracyjnych

– postępowanie i decyzje w sprawie wznowienia postępowania

– Postępowanie i decyzje w sprawie stwierdzenia  nieważności decyzji

– Postępowanie i decyzje w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji

9. Skargi i wnioski w postępowaniu administracyjnym

10. Najczęściej spotykane błędy proceduralne w postępowaniu prowadzonym przez organ i instancji

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 15

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa