EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KOMPETENTNY KIEROWNIK GOSPODARCZY

KOMPETENTNY KIEROWNIK GOSPODARCZY / KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY W ZAKRESIE ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI I PRACY W PLACÓWCE OSWIATOWEJ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

22 luty 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

560,00 zł 

+23%VAT

21 marzec 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

560,00 zł 

+23%VAT

18 kwiecień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

560,00 zł 

+23%VAT

16 maja 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

560,00 zł 

+23%VAT

13 czerwiec 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

560,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: podniesienie poziomu stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych województwa, w tym na terenach wiejskich; podniesienie poziomu kompetencji osób zarządzających i współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo placówki oświatowej oraz podległego personelu; uaktualnienie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie wymagań prawnych w odniesieniu do warunków pracy i nauki w placówce oświatowej; nabycie umiejętności tworzenia dokumentów, procedur, regulaminów w zakresie bezpiecznych warunków pracy i nauki;

PROGRAM SZKOLENIA
1.Kierownik gospodarczy – usytuowanie w strukturze organizacyjnej Placówki oświatowej oraz prawa pracy
2. Podstawowe obowiązki w zakresie Zarządzania infrastrukturą szkoły (budynki, teren, klasopracownie i ich wyposażenie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne)
3. Zasady przeprowadzania kontroli wynikającej z ustawy Prawo Budowalne oraz Rozporządzeń wykonawczych
4. Zasady sprawowania kontroli obiektów wynikających z Prawa Oświatowego oraz innych przepisów prawnych
5. Realizacja wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do infrastruktury szkoły
6. Regulaminy klasopracowni oraz laboratoriów
7. Zarządzanie personelem obsługowym szkoły – wykonywanie obowiązków kierowniczych i nadzorujących oraz nadzór nad:
– Organizacja stanowisk pracy pracowników obsługowych
– Zasady wyposażania w środki ochrony oraz narzędzia pracy
– Rola instrukcji stanowiskowych w bezpiecznym wykonywaniu obowiązków pracowniczych
– Procedury dotyczące ochrony życia i zdrowia pracowników
– Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy oraz przeciw działanie wypadkom przy pracy
– Obowiązki w razie zaistnienia zdarzeń wypadkowych pracowników
– Kierowanie zmianą
-Identyfikacja ryzyka zawodowego oraz zagrożeń na stanowiskach robotniczych, stołówki, biurowych
8. zagadnienia mobbingu i dyskryminacji w odniesieniu do pracowników administracyjno-obsługowych
9.Inne zadania i kompetencje kierownika: zamówienia publiczne do 130 000 tys.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa