EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KONTROLA/AUDYT W ADMINISTRACJI

KONTROLA/AUDYT W ADMINISTRACJI W 2024 ROKU

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

06 sierpień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

10 wrzesień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

08 październik 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

05 listopad 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

03 grudzień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z procesem kontroli w administracji rządowej i samorządowej, poznanie metod i technik postępowania kontrolnego/audytowego w jednostkach sektora rządowego i samorządowego. Poznanie przepisów prawnych w odniesieniu do audytu i kontroli. Nabycie umiejętności postępowania kontrolnego w administracji na podstawie przepisów i dobrych praktyk kontroli wg standardów światowych. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat etycznego postępowania wg zasad zawartych w „Standardach kontroli w administracji rządowej”.
Metodyka szkolenia: wideokonferencja, wykład upoglądowiony prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, case study.
Prowadzący szkolenie: Prof. dr hab. Artur Piaszczyk – główny specjalista w zakresie kontroli (Uniwersytet Jagielloński). Autor licznych publikacji z dziedziny kontroli, audytu, kontroli zarządczej. Doświadczony wykładowca z bardzo wysokimi ocenami na licznych kursach i szkoleniach. Wybitny specjalista i praktyk.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy prawne procesu kontroli wewnętrznej/audytu w jednostkach administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla
2. Stosowanie technik i metod postępowania kontrolnego – audytowego, w zależności od charakteru jednostki, podległości i rodzaju działalności
3. Kontrola wg Ustawy o kontroli w administracji rządowej
4. Audyt i kontrola – podobieństwa i różnice, usytuowanie prawne i organizacyjne
5. Ogólny schemat procedury kontroli
6. Przygotowanie kontroli
7. Czynności dowodowe
8. Ustalenia kontroli
9. Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków
10. Kontrola w trybie uproszczonym
11. Dokumentowanie kontroli/audytu
12. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi
13. Obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie
14. Standardy kontroli w administracji rządowej, możliwość ich stosowania w firmach/instytucjach
15. Studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa