EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW

KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW PUP Z UWZGLĘDNIENIEM WYPŁAT WPARCIA W RAMACH ART. 15 ZZB, 15 ZZC I 15 ZZE USTAWY COVIDOWEJ

[wptb id="6728" not found ]

Prowadzący: pracownik z kilkunastoletnim stażem Publicznych Służb Zatrudnienia-  praktyk w zakresie zarządzania projektami i zespołem projektowym – od 2005 r.  aplikujący  i rozliczający projekty współfinansowane ze środków UE. Koordynator wielu projektów.  Od  2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem funduszy unijnych (ponad 500 godzin przeprowadzonych  szkoleń). Magister ekonomii , studia podyplomowe z  Zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych ; Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Uczestnik wielu szkoleń z Zarządzania zasobami ludzkimi.

Metody szkoleniowe: mini- wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty (ćwiczenia) indywidualne oraz  grupowe,  dyskusje, prezentacje, metoda burzy mózgów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne i wytyczne przeprowadzenia kontroli.
2. Uprawnienie kontrolującego.
3. Tryb i rodzaje kontroli.
4. Analiza wniosków o płatność beneficjenta i danych uczestników w oparciu o listy sprawdzające.
5. Kontrola na dokumentach.
6. Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.
7. Kontrole na zakończenie realizacji projektu .
8. Kontrole trwałości rezultatów.
9. Kontrola wsparcia wynikająca z art. 15 zzb, 15 zzc oraz 15 zze ustawy Covidowej.
10. Wizyty monitoringowe – co sprawdzają w ich trakcie kontrolujący.
11. Kontrola ochrony danych osobowych.
12. Informacja pokontrolna.
13. Zalecenia pokontrolne lub rekomendacje i sposób nadzoru nad usuwaniem wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości.
14. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą.
15. Kontrole zewnętrzne w ramach POWER i RPO 2014-2020.
16. Ćwiczenia podsumowujące z uwzględnieniem pomiaru wskaźników w projekcie.
17. Przykłady nieprawidłowości wykryte podczas kontroli. Jak ich uniknąć w trakcie realizacji projektu w PUP.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa