EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KONTROLA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

KONTROLA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I TARCZY BRANŻOWEJ – PROCES KONTROLI POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PUP W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I TARCZY BRANŻOWEJ

[wptb id="6225" not found ]

Cele szkolenia: omówienie procedur związanych z prawidłową realizacją procesu kontroli wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej i Branżowej. Szkolenie jest dedykowane pracownikom PUP, którzy w zakresie swoich zadań będą realizować kontrole.
Prowadzący szkolenie:  – Absolwentka prawa administracyjnego UMCS, pracownik urzędu pracy z długoletnim stażem pracy, od kilkunastu lat pełniący funkcję kierownika referatu, praktyk w zakresie realizacji poszczególnych form wsparcia. Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy.
PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie kontroli – definicja, rodzaje kontroli, funkcje kontroli;
2. Zasady i standardy obowiązujące kontrolera;
3. Zasady kontroli;
4. Dokumenty w procesie kontroli:
– upoważnienia, plan kontroli, protokół kontroli/notatka z kontroli;
5. Regulamin kontroli zewnętrznych wykonywanych przez Powiatowe Urzędy Pracy;
6. Podstawy prawne realizacji procesu kontroli w odniesieniu do pomocy udzielonej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej i Branżowej – ustawa z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
7. Dobór próby do przeprowadzenia kontroli;
8. Prowadzenie czynności kontrolnych – wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanego;
9. Proces kontroli w trybie zdalnym;

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa