EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KONTROLA W SŁUŻBIE ZDROWIA – NFZ

KONTROLA W SŁUŻBIE ZDROWIA – NFZ – PRAWNE I MERYTORYCZNE ASPEKTY KONTROLI PROWADZONYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA, NFZ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

24 maja 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

750,00 zł 

+23%VAT

21 czerwiec 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

750,00 zł 

+23%VAT

19 lipiec 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

750,00 zł

+23%VAT

23 sierpień 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

750,00 zł

+23%VAT

19 wrzesień 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

750,00 zł

+23%VAT

17 październik 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

750,00 zł

+23%VAT

21 listopad 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

750,00 zł

+23%VAT

19 grudzień 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

750,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy na temat formalnych aspektów procesu kontroli w sektorze publicznym, z uwzględnieniem specyfiki kontroli NFZ, a także nabycie umiejętności w zakresie stosowanych technik, sporządzania dokumentacji kontrolnej.

Prowadzący: prof. dr hab. Artur Piaszczyk –Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Krakowie, specjalista w dziedzinie kontroli zewnętrznych, wewnętrznych oraz audytu, znający problematykę kontroli NFZ, autor licznych publikacji, poradników praktycznych i książek z dziedziny kontroli. Bardzo wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kontroli w sektorze publicznym. Praktyk w dziedzinie kontroli/audytu, znający problematykę i prawo regulujące kontrole NFZ. Prowadził szkolenia dla kontrolerów oraz audytorów pracujących w Ministerstwach, Urzędach Marszałkowskich, Urzędach Wojewódzkich, urzędach miast i gmin, banków, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Firm Farmaceutycznych, kopalni, elektrowni, Izb Celnych. Autor około 200 pozycji książkowych i artykułów w dziedzinie kontroli i audytu.
Prowadzący: mgr prawa, praktyk w dziedzinie stosowania KPA.
PROGRAM SZKOLENIA:
1.Aktualne przepisy regulujące proces kontroli oraz status kontrolera w Narodowym Funduszu Zdrowia
2.Prawa, obowiązki, odpowiedzialność kontrolera w NFZ
3. Przedmiot (tematyka) kontroli a zakres kompetencji kontrolnych.
4. Opracowanie rocznych planów kontroli w oparciu o zadania ustawowe podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie udzielania świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej.
5. Analiza ryzyka w procesie kontroli
6. Metodyka postępowania kontrolnego.
7. Omówienie technik kontroli: weryfikacja dokumentów, oględziny, pobieranie pisemnych i ustnych wyjaśnień, zasięganie informacji z innego źródła i in.
8. Podstawowe zasady doboru próby do kontroli.
9. Rodzaje i znaczenie dowodów zebranych w trakcie kontroli.
10. Raportowanie wyników kontroli: protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne.
11. Omówienie kryteriów oceny: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność. Interpretacja kryteriów a cele kontroli NFZ.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa