EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KONTROLA ZARZĄDCZA

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – INSTYTUCJE/URZĘDY W 2024 r.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

04 lipiec 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

01 sierpień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

05 wrzesień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

03 październik 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

07 listopad 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

05 grudzień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia:

– pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesie zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym ustawą o finansach publicznych i zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów.

– efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.

Prowadzący: specjalista i praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, zewnętrznej, audytu, audytor sektora finansów publicznych, współautorka książki z zakresu kontroli zarządczej. Bardzo wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach

PROGRAM SZKOLENIA
1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.
2. Prawne podstawy kontroli zarządczej a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz wytyczne ministerialne.
3. Obszary kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych oraz standardów i wytycznych ministerialnych.
4. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej.
5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki:
– przestrzeganie wartości etycznych,
– kompetencje zawodowe,
– struktura organizacyjna,
– delegowanie uprawnień.
6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów i zadań (warsztaty):
– określenie celu istnienia jednostki (misji),
– system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki.
7. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty):
– identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
– analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
– wybór reakcji na ryzyko, monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
– sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
– zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów.
8. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:
– dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość (warsztaty),
– sprawowanie nadzoru,
– ciągłość działalności,
– ochrona zasobów,
– szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji,
– mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:
– pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
– komunikacja wewnętrzna,
– komunikacja zewnętrzna.
10. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:
– system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
– ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena – warsztaty),
– ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
– źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.
11. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:
– na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych),
– na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli).
12. Proces realizacji kontroli zarządczej:
– obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników
– dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne)
– oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
– sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach -kierownictwa wewnętrznego
13. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO):
– najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej),
– typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej.
14. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na nie wykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa