EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE A COVID-19

KONTROLE ZEWNĘTRZNE/WIZYTY MONITORUJĄCE PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY W OKRESIE I WARUNKACH PANDEMII ZWIĄZANEJ Z COVID-19 W 2022 ROKU

[wptb id="6606" not found ]

Cele szkolenia: Poznanie praktycznych aspektów prowadzenia kontroli zdalnie/on-line z uwagi na COVID-19, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych i wykonujących kontrole zewnętrzne, eliminowanie błędów i nieprawidłowości w procesie kontroli, doskonalenie metod postępowania kontrolera oraz tworzenia dokumentacji kontrolnej.
Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do kierownictwa i pracowników Urzędów Pracy zajmujących się i zainteresowanych procesem kontroli zewnętrznych.
Prowadzący szkolenie: Prof. dr hab. Artur Piaszczyk   – praktyk i wybitny specjalista w dziedzinie kontroli zewnętrznej, wewnętrznej, audytu. Prekursor w zakresie opracowywania wzorców kontroli zewnętrznych prowadzonych przez PUP w Polsce. Autor licznych pozycji literatury z zakresu kontroli i audytu.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy prawne kontroli prowadzonych przez Urzędy Pracy.
2. Dodatkowe zapisy w nowych umowach z beneficjentami – rozszerzenie uprawnień kontrolnych w postaci dodatkowej dokumentacji. Aneksy do już zawartych umów.
3. Organizacja procesu kontroli w PUP – procedury kontroli podczas pandemii COVID-19, regulaminy, upoważnienia.
4. Zespół kontrolerów – zadania.
5. Obszar kontrolowany.
6. Kontrole umów cywilnoprawnych – zwartych przed i w trakcie pandemii.
7. Regulamin kontroli zewnętrznych wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy – przykład. Modyfikacje wynikające z powodu pandemii.
8. Zagadnienia związane z doborem próby do kontroli.
9. Dokumentacja z przebiegu procesu kontrolnego – przykładowe wzory dokumentów
10. Przykłady nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.
11. Nieprawidłowości w; zabezpieczaniu dowodów kontroli, sporządzaniu dokumentacji, zbieraniu ustnych i pisemnych wyjaśnień, postępowaniu kontrolera w przypadku zaistniałych nieprawidłowości, postępowaniu odwoławczym.
12. Case study, dyskusja.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Karta zgłoszeniowa