EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KPA W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA W KONTEKŚCIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPISU OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH – PRAKTYKA, PROBLEMY INTERPRETACYJNE

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
Dowolna data
od 25.03.2020
do 31.12.2020
1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email
290,00zł +23%VAT
18 listopad 2020r.
środa w godz.11:40-15:40
3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
25 listopad 2020r.
środa w godz.11:40-15:40
4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
07 grudzień 2020r.
poniedziałek w godz.11:40-15:40
5.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
21 grudzień 2020r.
poniedziałek w godz.11:40-15:40
6.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VATCel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze stosowaniem procedury administracyjnej w kontekście zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP na podstawie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Prowadzący: 15 lat doświadczenia w administracji publicznej, praktyk publicznych służb zatrudnienia, z zakresu stosowania procedury administracyjnej oraz zatrudniania cudzoziemców po wejściu w życie nowych przepisów.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

1. Dokumenty formalne do złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
2. Opłata za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
3. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 64 k.p.a. (wzory wezwań).
4. Zakres podmiotowy oświadczeń.
5. Właściwość miejscowa.
6. Przekazanie podania wniesionego do niewłaściwego organu na podstawie art. 65 k.p.a.
7. Treść oświadczenia.
8. Wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń- terminy ustawowe.
9. Okresy powierzenia pracy w ramach oświadczenia, a możliwość legalnej pracy po upływie zarejestrowanego oświadczenia, na podstawie szczególnych rozwiązań prawnych dla cudzoziemców, w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
10. Obligatoryjne przesłanki do wydania decyzji o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń (wzory decyzji).
11. Fakultatywne przesłanki do wydania decyzji o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń (wzory decyzji).
12. Odwołanie od decyzji do organu wyższego stopnia.
13. Brak konieczności wpisu nowego oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
14. Obowiązek informacyjny podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a skutki prawne jego niedopełnienia.
15. Zmiana warunków pracy bez konieczności wpisu kolejnego oświadczenia- rozwiązania antykryzysowe.
16. Prowadzenie rejestrów w systemie teleinformatycznym.
17. Udostępnianie danych oraz ich usunięcie.

II. Zezwolenia na pracę sezonową.

1. Wymagane dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
2. Zakres przedmiotowy.
3. Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym.
4. Działanie strony w postępowaniu administracyjnym.
5. Rodzaje pełnomocnictw.
6. Właściwość organu do wydania zezwolenia na pracę sezonową.
7. Warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową.
8. Procedura „dyrektywowa”.
9. Wpis wielosezonowy.
10. Okresy legalnej pracy w procedurze dyrektywowej.
11. Umorzenie postępowania z urzędu i na wniosek strony.
12. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.
13. Legalność pracy przy przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.
14. Procedura krajowa, a legalność pracy.
15. Legalność pracy po okresie ważności zezwolenia na pracę sezonową, na podstawie szczególnych rozwiązań prawnych dla cudzoziemców, w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
16. Brak konieczności wydania nowego zezwolenia.
17. Praca sezonowa bez konieczności posiadania zezwolenia-Tarcza 3.0.
18. Powierzenie innej pracy cudzoziemcowi, w ramach wydanego zezwolenia na pracę sezonową.
19. Uchylenie zezwolenia (wzory).
20. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową.
21. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim przez stronę. Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych (art. 10 oraz 79a k.p.a.)- wzory.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa