EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY- OMÓWIENIE PROCEDUR. SPECJALNE ROZWIĄZANIA DLA OBYWATELI UKRAINY PO 23 LUTEGO 2022 R. ORAZ ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA TRYBOWEGO OBOWIĄZUJĄCE OD 29.07.2022 R.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

28 listopad 

2022r. poniedziałek w godz.08:00-12:00

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.  

550,00 zł  

Aktualna promocja 470,00 zł

+23%VAT

05 grudzień 

2022r. poniedziałek w godz.08:30-12:30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: poznanie zmian obowiązujących w 2022 roku , a także kompleksowe, od podstaw poznanie procedur i zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o formalnych wymogach zatrudnieniowych oraz praktycznych rozwiązaniach funkcjonowania powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji związanych z tematyką pobytu i pracy obywateli państw trzecich (urzędy wojewódzkie, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS/KRUS).Zainteresowani otrzymają najświeższą wiedzę  z zakresu proponowanych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców, opartą o wiedzę z seminariów organizowanych przez WUP czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz opartą na projektach ustaw .Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki zatrudniania cudzoziemców na bazie wieloletniego doświadczenia i wymiany informacji z kilkudziesięcioma przedstawicielami innych urzędów pracy.

Dla kogo:  pracownicy publicznych służb zatrudnienia, pracodawcy
Prowadzący: magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozporządzenie „trybowe” z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

– zmiana nazewnictwa i wzorów dokumentów legalizujących pracę

– odstąpienie od wymogu doręczenia dowodu osobistego

– usprawnienie procesu rejestracji „oświadczeń”

– podpisywanie oświadczeń o karalności podmiotu- kontrowersyjne rozwiązanie

– duże uproszczenia w uzyskaniu informacji starosty

– inne zmiany np. zmiana wysokości opłaty

2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- najważniejsze informacje dotyczące obywateli Ukrainy w Polsce m.in.:

– legalizacja pobytu obywateli Ukrainy-kogo dotyczy i na jak długo

– pobyty długoterminowe i krótkoterminowe w myśl przepisów ustawy o cudzoziemcach/ustawy covidowej oraz specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

– dokumenty tożsamościowe cudzoziemców

– specjalne warunki nadania numeru PESEL oraz profilu zaufanego i związane z tym uprawnienia

– dokument uprawniający obywatela Ukrainy do korzystania z ochrony czasowej na terytorium RP

– refinansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy

– warunki legalnej pracy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę

– praca na „zgłoszenie” do PUP

– rejestracja obywateli Ukrainy w statusie osoby bezrobotnej

– ubezpieczenie zdrowotne dla osób uciekających przed wojną

– specjalne zezwolenie na pobyt

– zmiany w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony czasowej na terytorium RP

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

– utworzenie katalogu przedsiębiorców z preferencjami zatrudnieniowymi

– ułatwiona i zmieniona ścieżka postępowania przy pobytach związanych z pracą

– możliwość zmiany pracodawcy przy jednoczesnym braku konieczności składania nowego wniosku o zezwolenie jednolite

– rozszerzenie katalogu cudzoziemców zwolnionych z wymogu posiadania zezwolenia na pracę w Polsce

– rewolucja w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy- wydłużenie okresu zatrudnienia, specyficzny okres przejściowy

– automatyczne umorzenia postępowań „sezonowych”

– doprecyzowanie rozliczania wpłat oraz nowa opłata skarbowa

– omówienie zmian w systemie Syriusz i proponowanych aktach wykonawczych

4. Oświadczenie podmiotu nieświadczącego usług w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi- kompleksowe omówienie procedury, uwzględniające najnowsze zmiany przepisów

5. Omówienie procesu wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP

6. Pobyt cudzoziemca w Polsce- zasady ogólne

7. Pełnomocnicy strony w myśl przepisów kpa i kodeksu cywilnego (nowe wytyczne ministerstwa)

8. Elektroniczne składanie i wysyłanie wniosków

9. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa