EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZATRUDNIANIE I POBYT CUDZOZIEMCÓW W 2024 R.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W 2024 R. PROCEDURY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W NOWYCH PRZEPISACH I PROPOZYCJACH ZMIAN.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2024 r.

Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00zł

+23%VAT

19 czerwiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

08 lipiec 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

05 sierpień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

03 wrzesień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

24 wrzesień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

08 październik 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

29 październik 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

12 listopad 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

26 listopad 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

17 grudzień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa oraz planowanymi zmianami w zakresie  zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Adresaci: Szkolenie przewidziane dla pracodawców, działów HR, pracowników PUP WUP, agencji pracy oraz samych cudzoziemców

Prowadzący: magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Praca i pobyt obywateli Ukrainy w myśl przepisów specustawy wojennej

a) ochrona międzynarodowa w Polsce-podział

b) różnice między ochroną czasową ze specustawy a dyrektywą unijną

c) kto może posiadać status UKR/NUE

d) procedura legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

e) PESEL, profil zaufany oraz aplikacja diia.pl- jakie korzyści płyną z elektronicznego dokumentu
pobytowego?

f) wydłużenie ochrony czasowej a przepisy specustawy wojennej

g) powierzenie pracy w ramach powiadomienia

h) konsekwencje braku zgłoszenia cudzoziemca, w myśl definicji nielegalnego powierzenia pracy

i) uzyskanie decyzji jednolitej przez obywatela Ukrainy a obowiązek złożenia powiadomienia

II. Pobyt cudzoziemców w Polsce

a) przepisy krajowe i unijne dotyczące pracy i pobytu obywateli krajów trzecich

b) definicja cudzoziemca i katalog dostępu do naszego rynku pracy

c) dokumenty legalizujące pobyt w RP

d) instytucje pomocowe związane z przebywaniem obcokrajowca na terenie kraju

e) rozszerzenie Strefy Schengen

f) uprawnienia cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej w Polsce w myśl Dyrektywy UE 2001/55/WE i znowelizowanej ustawy z dn. 12 marca 2022 r „o pomocy obywatelom Ukrainy…”

g) przekraczanie granicy: zasady ogólne oraz związane z wojną na Ukrainie

h) legalność pobytu w myśl przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz „specustawy wojennej”

i) różne formalności związane z legalizacją pobytu od strony pracodawcy np. obowiązek meldunkowy

j) kontrola legalności pobytu i zatrudnienia w Polsce przez uprawnione organy np. PIP i SG- najważniejsze informacje

III. Praca cudzoziemców w Polsce

a) Obywatele krajów trzecich zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w myśl przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych

b) Praca na „zgłoszeniu” do PUP: sytuacje, podmioty, czas trwania

c) Rodzaje „pozwoleń” na pracę dla cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce:
a) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
– kto może skorzystać z uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemca w Polsce
– różnice między działalnością „sezonową” a „niesezonową”
– kompletność wniosku
– strona a pełnomocnik w myśl przepisów kpa oraz kodeksu cywilnego
– wpis oraz odmowa wpisu do ewidencji- przesłanki
– obowiązki pracodawcy
b) zezwolenie na pracę sezonową
– działalności „sezonowe”, kto może skorzystać z 9-miesięcznej procedury
– procedura zagraniczna i krajowa- 2 ścieżki postępowania
– ułatwienia dla tzw. 5 oświadczeniowej m.in. możliwość powierzenia pracy innej niż sezonowa przez 30 dni
– wpis wielosezonowy
– umowa o pomocy przy zbiorach- ukłon w stronę rolników
– specjalne rozwiązania wynikające z ustawy z dn 12 marca 2022 „o pomocy obywatelom Ukrainy…”
c) zezwolenie na pracę typu A
– długoterminowe zatrudnienie obywateli państw trzecich
– kompletność wniosku, prowadzenie postępowania przez wojewodę
– informacja starosty jako test rynku pracy- szczegółowe omówienie procedury; najważniejsze informacje; zawody i sytuacje, w których nie ma wymogu doręczania dokumentu
– ułatwienia w zmianie wydanej decyzji w związku z nowelizacją przepisów z 17 grudnia 2021
– obowiązki informacyjne względem organu wykonawczego oraz obowiązki pracodawcy względem cudzoziemca
d) jednolite zezwolenie na pobyt i pracę
– ścieżka postępowania do uzyskania zezwolenia jednolitego
– duże ułatwienia w procedurze względem zmian w przepisach ustawy o cudzoziemcach m.in. możliwość zmiany pracodawcy bez konieczności wydawania nowej decyzji, brak wymogu doręczania dokumentów potwierdzających adres zamieszkania, źródło stabilnego dochodu
– decyzja a możliwość wykonywania pracy
– karta pobytu i jej uprawnienia

IV. Elektroniczne składanie wniosków oraz zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w urzędach

V. Omówienie projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców w korelacji z innymi przepisami

VI. Podsumowanie, studium trudnych i  nietypowych przypadków, pytania, wymiana doświadczeń, zakończenie szkolenia

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 15

Ad.2. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa