EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W 2023 R. PROCEDURY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W NOWYCH PRZEPISACH I PROPOZYCJACH ZMIAN.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

28 wrzesień 2023r. w godz. 08:30-12:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

13 październik 2023r. w godz. 08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

27 październik 2023r. w godz. 08:30-12:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

10 listopad 2023r. w godz. 08:30-12:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

24 listopad 2023r. w godz. 08:30-12:30

5.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

15 grudzień 2023r. w godz. 08:30-12:30

6.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: poznanie zmian obowiązujących w 2022 roku , a także kompleksowe, od podstaw poznanie procedur i zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o formalnych wymogach zatrudnieniowych oraz praktycznych rozwiązaniach funkcjonowania powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji związanych z tematyką pobytu i pracy obywateli państw trzecich (urzędy wojewódzkie, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS/KRUS).Zainteresowani otrzymają najświeższą wiedzę  z zakresu proponowanych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców, opartą o wiedzę z seminariów organizowanych przez WUP czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz opartą na projektach ustaw .Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki zatrudniania cudzoziemców na bazie wieloletniego doświadczenia i wymiany informacji z kilkudziesięcioma przedstawicielami innych urzędów pracy.

Dla kogo:  pracownicy publicznych służb zatrudnienia, pracodawcy
Prowadzący: magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie najbardziej aktualnych przepisów związanych z pracą i pobytem osób trzecich w Polsce

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2022 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- najważniejsze informacje dotyczące obywateli Ukrainy w Polsce m.in.:

– legalizacja pobytu obywateli Ukrainy-kogo dotyczy i na jak długo

– wydłużenie pobytów długoterminowych i krótkoterminowych

– dokumenty tożsamościowe cudzoziemców

– specjalne warunki nadania numeru PESEL oraz profilu zaufanego i związane z tym uprawnienia

– dokument uprawniający obywatela Ukrainy do korzystania z ochrony czasowej na terytorium RP

– zasady korzystania z ochrony czasowej

– praca na „zgłoszenie” do PUP

– rejestracja obywateli Ukrainy w statusie osoby bezrobotnej

– ubezpieczenie zdrowotne dla osób uciekających przed wojną

– likwidacja przepisów covidovych dotyczących pobytów cudzoziemców w Polsce

– zmiany w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony czasowej na terytorium RP

– nowe rozwiązania związane z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy

3. Rozporządzenie “trybowe” z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi m.in.:

– zmiana nazewnictwa i wzorów dokumentów legalizujących pracę

– odstąpienie od wymogu doręczenia dowodu osobistego

– usprawnienie procesu rejestracji „oświadczeń”

– podpisywanie oświadczeń o karalności podmiotu- kontrowersyjne rozwiązanie

– liberalizacja przepisów związanych z uzyskaniem informacji starosty

– inne zmiany np. zmiana wysokości opłaty

4. Przepisy legalizujące pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce (w tym związane z COVID 19)

5. Szczegółowe omówienie pobytów uprawniających do legalnej pracy (wizy, ruch bezwizowy, karty pobytu)

6. Nielegalny pobyt- sytuacje oraz konsekwencje

7. Informacja starosty jako test rynku pracy

8. Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy:

– praca po zakończonym oświadczeniu- stan zagr. epidemicznego

– praca na innych warunkach TARCZA ANTYKRYZYSOWA

– dla kogo i w jakim celu

– wykaz potrzebnych dokumentów

– procedura rejestracji w powiatowych urzędach pracy

– terminy

– obowiązki pracodawcy

– system Syriusz Std (funkcjonalność, podjęcia/niepodjęcia pracy, korekty)

9. Przesłanki uzasadniające odmowę wpisu oświadczenia do ewidencji (obligatoryjne i fakultatywne)

10. Zezwolenia na pracę sezonową:

– legalna praca po zakończeniu ważności zezwolenia TARCZA ANTYKRYZYSOWA

– praca na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu TARCZA ANTYKRYZYSOWA

– praca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę sezonową! Nowe przypadki TARCZA ANTYKRYZYSOWA

– definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń)

– podmioty, które mogą ubiegać się o zezwolenie sezonowe oraz cudzoziemcy, których ono dotyczy

– procedura dotycząca ubiegania się o zezwolenie ( 2 ścieżki-cudzoziemcy krajowi i zagraniczni)

– treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów)

– zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie)

– procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy)

– wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne)

– obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową

11. Pełnomocnicy strony w myśl przepisów kpa i kodeksu cywilnego

12. Elektroniczne składanie i wysyłanie wniosków

13. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców przez pracodawców (współpraca z PIP, SG, UdSC, wojewodą)

14. NOWOŚĆ- omówienie projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców m.in.:

– likwidacja testu runku pracy

– brak instytucji przedłużenia zezwolenia na pracę

– unieważnienie wpisu do ewidencji oświadczeń

– wnioski tylko elektronicznie

– nowe kompetencje Starosty

– zakładanie konta cudzoziemcowi

15. Podsumowanie i zakończenie szkolenie

 

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa